Wednesday, June 24, 2009

خبر:ببرهای مازندران واردتهران می شوند
به فرمان وبه دستوررفیق شهرام صدوبیست چریک مسلح فدائی درمازندران بافرماندهی رفیق پویان جهت حمایت ازمردم واردتهران می شوند.
قتل عام نیروهای نجس وکثیف حزب الله شروع می شود.

No comments: