Saturday, June 27, 2009

اکبرپونززن برپیشانی بدحجابها:


پاسدارجنایتکاراکبرگنجی :زوزه نکش .اگرمی توانی اسم ننگین ات راازلیست سیاه بیرون بیاور.اینقدرهم عربده های دمکرات منشی نکش.

چندکلمه ای هم بشنویدازپدرعروس.

رنگ عوض کردن جنایتکاران دیروزی: پاسدارجلاددیروزی :_اکبرگنجی

No comments: