Tuesday, June 16, 2009

سازمان جوانان راه نو

رفقای مبارز و توده های ستمدیده :
مورخه ۱ تیر ۱۳۸۸ را روز اغاز ان تابستان وحشتناکی که در ان سالها جنون این اخوندها
هزاران فدایی و هزاران انسان برابر طلب و سوسیالیست را قتل عام کرد و ما در
سالگرد این جنایت با ارمان چپ پیمان میبندیم که تا اخرین قطره خون خود
از حماسه سازان و ان شهیدان تقدیر کنیم و درست در این روز یعنی ۱
تیر ۱۳۸۸ به یاد خاوران عملیات ایزایی را شروع کنیم به همین علت از
همه مبارزان در تکاوران تندر و سازمان مخفی دعوت میکنیم در این
عملیات همراه سازمان ما بوده به ایننوع عملیات اقدام کنند البته ساعت
و مکان های مشخص شده پیشا پیش اعلام خواهد شد این اطلاعیه را
در سایت ها و وبلاگهای مبارزان قرار دهید و از طریق ایمیل به سایر
هموطنان ارسال کنید.
سازمان جوانان راه نو درعملیات ۱ تیر از بمب های صوتی استفاده
خواهد کرد تا توده های مردم عادی و بی گناه اسیبی نبینند.

No comments: