Saturday, June 20, 2009

پیام رفقای رزمنده درکمیته شمال:

ببرهای مازندران:
رفیق خانم اشرف دهقانی:
تف به آن شرف بی شرفی یتان - تف ولعنت ابدی خلق ستمدیده ایران برشماوامثال شمابادکه بعدازسی سال
ازعمرحکومت نجس وننگین آخوندی هنوزعربده های سیاسی -مزخرفات وبهانه های شرم آورراتحویل ملت می
دهید
تف روزگاربرشمابادای عربده کشان بی پرنسیب
_______________
تقدیم به احمقها -ابلهان -وچریکهای بزدل فدائی نشسته درکشورهای توریستی
__________________
اشرف خانم نشسته درخارج ازکشور
تاریخ را توده ها می سازند !
تعداد مردمی که در چند روز اخیر در جریان تظاهرات و یا درگیری های خیابانی و یا در حمله اوباشان حکومتی به دانشگاه ها و اماکن دیگر توسط نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیده و شدیداً زخمی و یا آسیب دیده اند، بر اساس مدارک زنده و غیر قابل انکار بسیار بسیار بیشتر از تعدادی است که خبر گزاری های رسمی گزارش داده اند. این جنایات کثیف و بی شرمانه، برگ سیاه دیگری بر کارنامه سراسر جنایت و توحش سردمداران رژیم جمهوری اسلامی می افزاید که در طول 30 سال حکومت ضد خلقی و سراسر ستم و ارتجاعی شان هر ندای آزادی
خواهانه را با گلوله و زندان و تخت های شکنجه و تازیانه و چوبه های دار پاسخ گفته اند.

__________
لعنت ابدی همان ستمدیدگان ایران برشما باد.مفت خورهای تنبل واپورتونیستهای بی شرم وحیا
_______________________
.........
در شرایط حساس کنونی که توده های تحت ستم ایران، زنان و مردان آزاده ما بپا خاسته و تاریخ خود را می سازند، وظیفه کارگران و روشنفکران آگاه و مبارز است که بکوشند از فضای مبارزاتی موجود حداکثر استفاده را در جهت متشکل کردن خود جهت پیشبرد هرچه رادیکال تر کردن این مبارزات بنمایند. تنها یک تشکل انقلابی متشکل از خود زنان و مردان مبارز و آگاه ایران که آرمان های اکثريت عظيم جامعه راهنمای حرکت اش باشد، قادر است که ضمن کانالیزه کردن مبارزات جاری توده ها در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، نقشی انقلابی در این جنبش ایفا نموده و راه را برای رهائی واقعی توده ها هموار سازند.
بکوشیم در پیکاربزرگی که هم اکنون درایران به بند کشیده ماجریان دارد، یار و یاورکارگران و زحمتکشان ودیگر توده های رنج کشیده خود باشیم....

No comments: