Tuesday, June 16, 2009

خبرازبندرانزلی:

:بيست وشش خرداد ۱۳۸۸
دیشب جوانان مبارزمنطقه غازیان دربندرانزلی پس ازدرگیری شدیدبالباس شخصی هاونیروهای یگان ویژه میدان هلال احمرومالارابه تصرف خوددرآورده وچندسربازمسلح سپاه پاسداران ددمنش شهرانزلی راخلع سلاح کردنددراین یورش رفقای رزمنده فدائی نیزشرکت داشته واسلحه های تسخیرشده دردست رفقای فدائی می باشد.

No comments: