Thursday, June 25, 2009

خبر:

طبق گزارش رفیق بیژن ازتهران:
باآغازحمله های چریکی:
تابه حال هشت مزدوربسیجی توسط هسته های چریک شهری به جهنم ارسال شده وحدود دویست نفرازآنان زخمی شده اند
به ازای هرکشته شده درشورشهای اخیر-ده مزدورراخواهیم کشت.

No comments: