Wednesday, June 17, 2009

پیام به رفقای مبارز:

پیام به رفقای مبارز:
رفقای رزمنده وچریکهای مسلح فدائی:
جهت پخش وانتشاراخباروگزارشات درمورداعتراضات اعتصابها شورشها وهرنوع عملیات چریکی نظامی ازطرف رفقای رزمنده فدائی درسطح شهرهارابلافاصله ودراسرع وقت به رادیو تندرمتعلق به رفقای رزمنده درگروه تندرارسال ودرحدتوان خودباقسمت رادیوئی این گروه تماس برقرارکنید
رزمتان پیروز پاینده ایران عزیز
کمیته شمال - ببرهای مازندران
آدرس رادیووبخش اینترنتی وتبلیغاتی گروه تندر

No comments: