Thursday, June 18, 2009

خبرازشیراز:رفقای هوادارسازمان مخفی:

رفیق شهرام گرامی :
درشیرازهزاران نفرازمردم یادقربانیان وجانباختگان راه آزادی راگرامی داشتند طبق درخواست همه رفقا -هواداران واعضای سازمان درشیرازدراین مراسم شرکت کردیم.مراسم هنوزادامه دارد
لطفااین خبررامنتشرکنید
باتشکرهواداران سازمان مخفی -شیراز
بيست وهشت خرداد ۱۳۸۸

No comments: