Tuesday, June 16, 2009

همرزمان دلاوردرگروه تندر:

سیاست کشورهای بیگانه نسبت به ایران راتنهابازورمیشود تغییردادونه مذاکره.این زورهم آن زورنیروهای ملی است که درمیهن راه «تندر»یعنی «مشت وگلوله»رابرگزیده است.روابط داشتن باپسرخاله کلینتن وخواهرزاده ملکه انگلیس به دردمبارزین ایرانی نمیخورد.کسانی میتوانند درباره مبارزه ورهبری ایران صحبت کنندکه دست کم یک گنجشگ راازدرخت جمهوری اسلامی پرانده باشند.
این بچه های بلوچ هستندکه هفته پیش گفتنددرکشورچه کاربایدکرد،
این بچه های کردهستندکه هرروزبارژیم دست به گریبان هستند،
این«ببرهای مازندران»هستندکه حق گفتگودارند،
این جنبش تندراست که راه میرودوراه نشان میدهد.
دیگربس است آقای رضا،انقدرحرف مفت نزنید

No comments: