Sunday, June 28, 2009

رفیق پژواگ:مسئول بخش اینترنتی سازمان مخفی


رفیق ماهان گرامی :

امیدآن داریم که حال شماورفقای دیگرخوب خوب باشد.من پژواگ مسئول قبلی بخش اینترنتی سازمان مخفی:به همه رفقادرودبی پایان مارابفرستید.دررزمتان همیشه پیروزباشید.دفاع سازمان مخفی ازرفیق فولادوندبه چندسال قبل بازمی گرددبه سال2004رفیق شهرام نیزسه باروهرباربه مدت یک ساعت بارفیق فولادوندتماس تلفنی داشت.وفکرکنم اولین سازمان سیاسی بودکه ازگروه تندرحمایت کردواین گروه رابه همراه رفقای مبارزدربلوچستان وکردستانهمرزم وهم گروه خطاب کرد.رفقای مسئول درسازمان مخفی اشتیاق وعلاقه فراوانی به رفیق فولادونددارندمخصوصاازبرنامه های تلویزیونی ایشان که برریشه دین ودین سالاری می تاخت.اگرتمایل داشتیداین متن رادروبلاگ سازمان جوانان راه نودرج کنید.تاهمه بدانند.ضمناازلحاظ سیاسی هم عنوان کردیم تازمانی که رفقای گروه تندردربرابرحکومت ننگین دست به مبارزه مسلحانه می زنندببرهای مازندران نیزدراین هدف مشترک باآنان همگام خواهدبود


________________________


سازمان جوانان راه نو:
درود بیکران ما تقدیم این رفقای مبارزی که قبل از ما از نظرات داده شده
بازدید کردند و پاسخ دندان شکنی به مشتی مفت خور اخوند پسند دادند !!!
بی شک انانکه در خاوران خوابیده اند به این جوانان افتخار میکنند و باور داشتند
که روزی این جوانان دلیر در حمایت از انان و خون پاکشان به هر طریق ممکن انتقام
خونشان را از این حکومت ضد مردمی خواهند گرفت و چنانچه می بینیم امروز هر یک
از این جوانان حتی بصورت کاملا مرتبط در قسمت نظرات سر این سازمان متحدانه
با هم در فحش دادن به حکومت رقابت میکنند !!! احسن بر شما جوانان میهن پرست!!!
بدانید این سازمان شما را فراموش نکرده و بدانید محبت هایتان را در فردای ازادی این
سرزمین زمین نخواهیم گذاشت !!! اما رفقا ....
چندیست خبرهای رسیده به ما حاکی از نگرانی سازمان های مردمی و حزب های وفادار
از حال دکتر فرود فولادوند است ایشان رهبر گروه تکاوران تندر ( انجمن پادشاهی ) است
که چندی پیش از لوس انجلس به انگلیس سفر نمودند اما گویا در سلامت احوال ایشان
خبرهای ضد و نقیضی به ما می رسد اما امیدواریم حال ایشان خوب باشد با اینکه ایشان
از سازمان ما نیستند و حتی گاهی با طرح های چریکی ما مخالفت میکنند اما سابقه
درخشان ایشان و تکاوران تندر از ایشان نزد ما و میهن پرستان فردی وفادار به خلق تصویر
کرده لذا از همین جا اعلام میکنیم در صورتی که ایشان با مشکلی در انگلیس مواجه
گردند این سازمان به تلافی اقدامات خاینانه دولت انگلیس سفارت و تمام مراکز خصوصی
و وابستگان انرا در داخل کشور زیر حملات مخفیانه قرار خواهد داد.
هم رزمان جوانان و رفقای هوادار سازمان تهران در این روزها در خون و اتش است و هر روز
بر تعداد شهدای مردمی افزوده میشود ولی بدانید و یقین داشته باشید ما خون های ریخته
شده را بی پاسخ نخواهیم گذاشت و دیر یا زود پاسخ این وحشیگریهای حکومت را خواهیم
داد. ما با خلق خود عهد بسته ایم که وفادار بمانیم و از ارمان چپ که همانا تنها راه سبز
زیستی ملت ایران خواهد بود دفاع کنیم .
مرگ بر امپریالیسم امریکا و انگلیس
مرگ بر حکومت هار اخوندی
درود بر خلق قهرمان ایران
پیروزی با ماست رفقا

No comments: