Monday, June 22, 2009

خبرازساری:

خبرازساری:
شورش خیابانی طرفداران وهواداران جوان سازمان مخفی درساری ودرگیری خیابانی بامزدوران رژیم درخیابان فرهنگ .بیش ازسیصدهواداروطرفدارسازمان چریکهای فدائی خلق ایران دراین تظاهرات شرکت کردند.اعتراض ازطرف کمیته شمال وببرهای مازندران صورت گرفته بود.

No comments: