Monday, June 15, 2009

گزارش واخبارمبارزاتی اعضای سازمان مخفی

بیست وپنجم خرداد۱۳۸۸:
شب بیست وپنجم خرداد۱۳۸۸ ساعت 11:40:
اعضای اصلی کمیته شمال - ببرهای مازندران - به دستوروفرمان رفیق فرمانده شهرام برای حملات چریکی ویورشهای مسلحانه آماده شد اند.
دستوررفیق شهرام:
___________________
باگرمترین درودها به رفقای رزمنده فدائی.
رفقای گرامی:
جهت دادن پاسخی محکم به گستاخی های مزدوران ونیروهای سرکوبگرآماده باشید.دردرگیری هاوشورش های خیابانی شرکت کرده وپابپای خلق ستمدیده ایران هم مقاومت مدنی وهم مبارزه مسلحانه می کنیم .باهرتوان ونیروی خودپاسخ گستاخی های حکومت ننگین راخواهیم داد.
باامیدبه پیروزی راهمان
رفیق شما: شهرام - ساری -مازندران:
بیست وپنجم خرداد۱۳۸۸

No comments: