Sunday, June 28, 2009

حرف اول وآخرسازمان مخفی ایران درباره رفیق فولادوند:

حرف اول وآخرسازمان مخفی ایران درباره رفیق فولادوند:
هموطننان گرامی ::
مدتهاست که شایعه ای درباره دستگیری رفیق فولادوندتوسط ماموران بدنام ونجس دین امام زمان برسرزبانهارایج شده است .
درباره این موضوع مهم بایدبگوئیم:1
-رفیق فولادوندبه مانندهزاران مبارزوآزادیخواه دیگرایرانی درراستای نابودی حکومت ننگین اسلامی گام برداشت وعضوی ازاعضای خانواده بزرگ آزادیخواهان بوده وهست.2
-دم ودستگاههای تبلیغاتی وابسته به حکومت ننگین اگرمدعی آن هستندکه این رفیق رادستگیرکرده اندپس چراحتی یکبارنیزازطریق رسانه های عریض وطویل خودتصویرزنده این رفیق رانشان نمی دهند؟
3-دستگاه تبلیغاتی حکومت ننگین درست به مانندمافیای خطرناک تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق درباره مرگ مسعودرجوی عمل می کند.
4-اگرواگرواگروفرض مثال رفیق فولادوندنیزدستگیرویاحتی کشته شده باشد(که حال ایشان نیزبسیارخوب بوده وسرحال ودرسلامت کامل می باشند)چه باک وچه هراسی ازحکومت ننگین آخوندی ?صدهامبارزدیگرجای این رفیق ورفقای دیگرراخواهندگرفت.
بادرودفراوان به همرزمان ورفقای مبارزدرگروه تندر
توضیح:یکی ازرفقای رزمنده فدائی درشهرلوس آنجلس بایکی ازرفقای فعال وعضوگروه تندردرتماس همیشگی می
باشدحکومت نجس وننگین آخوندی غلط زیادی می کندکه تبلیغاتهای فریبنده انجام می دهد.
سازمان مخفی ایران

1 comment:

M.E said...

درود به رفقای مبارز در سازمان جوانان راه نو و سازمان مخفی
دلیران تبریز و شمال
رزمتان پیروز و گامتان استوار باد
دست در دست هم حکومت آخوندی را به زیر خواهیم کشید
تکاوران تندر - انجمن پادشاهی ایران
M.E