Wednesday, September 22, 2010

وبلاگ جامعه روشنفکران خلق ترکمن

ياد ياران صادق جنبش فدائيان تركمن (آرقالار) - در تركمنستان ايران:
فدايي خلق يعقوب کورت ( مراد ) ه

يعقوب تجلی بردباری يک انسان در شرايط سخت بود. در بندر ترکمن دستگير و به زندان گرگان انتقالش دادند. شکنجه های وحشيانه برای او مرزی نداشت. همه اسرار گروهش را از او می خواستند. يعقوب از رفقای چريک های فدايي خلق ايران ( گروه اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور) در منطقه ترکمن صحرا بود. جرمش مسئوليت نظامی در جنگ های اول ودوم گنبد ، اعزام نيرو به کردستان و جنگل های آمل بود. در مقابل هر سئوال بازجو پاسخ نه ! جواب يعقوب بود. هر نوع شکنجه ای را روی وی امتحان کرده بودند اما از او هيچ اطلاعاتی بيشتر از آن چه رو شده بود تنوانستند بدست آورند. رفيق يعقوب در پاييز 1361 همراه با تعدادی ديگر از زندانيان در گرگان به جوخه اعدام سپرده شد.ه

يادش گرامی باد!

No comments: