Friday, September 24, 2010

بیچاره شاه:


بیچاره شاه که اگرازابتدا می دانست فرزندش چنین ناخلف زائیده می شود،
هرگزچنین فرزندی را(درست)نمی کرد


No comments: