Friday, September 24, 2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران:

بزودی زود،این موجودات وحشی ،این میکروبهاوویروسهای حرامزاده دینی -اسلامی رابه رگبارمسلسلهای خودخواهیم بست.نسل کثیف ونجس این موجودات دینی راازسرزمین گرامی یمان پاک وتمیزوکاملاًاستریلیزه خواهیم کرد.این تمیزکاری شامل جریان نجس وننگین فدائیان اکثریتی وحزب درون شکمی توده نیزخواهد.بی چون وچرا.
ببرهای مازندران آنچنان بردهان دین اسلام وپیغیمبردیوانه یشان محمدوعلی وحسین نوره کش وروح خمینی دجال وحرامزاده واین رهبرچلاقشان علی گدای یک دست ،بر.....نن....وبش......ندکه روح امام زمانشان هم درآن غرق وغوطه ورشود..

این مزدوران وحشی ،لقمه های چرب ونرم ببرهای مازندران درآینده ای نزدیک وبزودی زودخواهندبود

برآن دین وایمان وخداوپیغمبروقرآن وامام زمان تان اول ازهمه همان سگ شریف ایرانی بر.......د.


No comments: