Sunday, September 19, 2010

برنامه هفتگی رادیوتندر


برنامه این هفته رادیوتندر:

گفتگوی رفیق البرزبارفیق کژدم.

کژدم: بازی های نمایشی در نقش کورش دیگر ره به
جایی نمیبرد. شما نجس هستید و دست به هر چیزی بزنید جز نجاست شما چیز دیگری نمایان نمیشود.

البرز: رسانه تندر باید درچند ماه آینده به روی آنتن برود. این یک نیاز مبارزاتی است و یاران تندر توانایی آن را دارند که این رسانه براندازرادرجایگاهی که نیازمبارزه است قرار دهند
________________________


No comments: