Thursday, September 2, 2010

رفیق پویان مسئول کمیته شمال -ببرهای مازندران


بادرودبه همه رفقای فدائی گلوگاهی:
باتوجه به اهمیت این موضوع،که تعدادبیست وپنج نفرازرفقای رزمنده فدائی ازشهرگلوگاه وحومه این شهر،طی پنج سال گذشته،عضوکمیته شمال شده ودرراستای اهداف جنبش پیشتازفدائی ،فعالیت ومبارزه می کنندوبدلیل روابطهای طایفه ای وفبیله ای که بین طوایف موجودراین شهر،گویااین رفقای گرامی ،باحفظ یک سری شئونات اخلاقی وازهمه مهمتر،همان ارتباطات فامیلی ،دندان روی جگرگذاشته ودرمقابل دروغهای شاخداروعجیب وغریب بافته شده توسط افرادمفتخورونان به نرخ روزخور،سکوت دردناکی راتحمل می کنند.
نگارنده این مطالب،رفیق کوچک شما،پویان اهل ساری می باشم،والان هم بااجازه شماچهل دوسال سن دارم.وبعدازپیروزی انقلاب مردمی تابه حال ازخط ومشی جنبش پیشتازفدائی ،طرفداری،هواداری،عضو،وخوشبختانه هنوزبرای این جنبش فعالیت سیاسی می کنم .بارهاوبارهابه شهروسرزمین چریکهای شجاع دل فدائی گلوگاه ،سفرورفت وآمدکرده وامروزه هم جهت رسیدگی به مشکلات رفقای عضوکمیته شمال ،حداقل یک باردرماه به شهرزیباودوست داشتنی گلوگاه می روم.
هموطننان گلوگاهی اگریادشان باشدپنج سال قبل بادروغپردازی یک گزارشگروخبرنگارجیره خوارحکومت ننگین ،درموردقبرستان سفیدچاه گلوگاه،بابیان حقایق تاریخی،آن خبرنگارمزدورراباکوله باری ازخجالت وشرم روانه بیت سیدعلی گدای یک دست وآن استانداردزدصفت مازندران کردم.
رفقای رزمنده وفدائی گلوگاهی ،باردیگربه این مسائل توجه ودقت کرده وشدیداًهوشیارباشند.
خودمن شخصاًمادرفدائی نازخانم عسگری(زن دائی)رامی شناسم بارهاوبارهااین مادرستمکشیده اماقهرمان رادرمقابل درب زندان بخش هشت ساری ملاقات کردم وچندبارنیزدرمنزل خانواده محترم دائی باقربه دیدارش رفتم بافرزندباهوش وباستعداداین مادردلیرهم دویاسه باردیداروباهم گفتگوهای فراوانی داشتیم تااینکه درسال هفتادویک یاهفتادودوکه برای آخرین باربه دیداراین مادرستمدیده رفتم متوجه شدم که عقب مانده هاوکودنهاووحشی های بی پدرومادرحزب الله نجس درباندحرامزاده سیاه جامگان ،سرانجام موفق شدندنابغه وچریک فدائی باهوش وباستعدادشهر(فرزند زن دائی)رامجبوربه فرارازکشورکنند.بافرزندمادرفدائی ،من هم چندبارشطرنج بازی کردم که متاسفانه همیشه به ایشان باختم من هم الان دقیقاًهفده سال است که ازاین رفیق نابغه وباهوش ،هیچ اطلاعی ندارم تنهامی دانم که مقیم کشورآمریکاست.درآمریکانیزتلاش فراوان کردیم تاشایداین رفیق گرامی راپیداکنیم اماموفق نشدیم.
واماهدف ازتکراربحث درموردگلوگاه وگلوگاهی ها:
دریکی ازسایتهای مربوط به این شهر،یکی ازبزدلان وترسوهای گلوگاهی تحت نام شاهین عظیمی،درمورداین شهروتاریخ وگذشته آن دست به قلم برده ودرافاضات احمق منشانه خود،درهرسطروبندخزعبلاتش،تاتوانسته اسامی وکلمات پرازگه وبوی تعفن گرفته ،اسلام واسلامی برده وازسرومغزپرازگه اش تادم کثیفش تقلاکرده تاپیشینه این شهررابه کون اسلام محمدی بچسباند.
طبق گزارش یکی ازرفقای فدائی گلوگاهی،واگراشتباهی درکارهست حتماًماراباخبرکنیدتااشتباه خودراتصحیح واگرشددرنهایت پوزش بخواهیم.
بچه دوروزه حزب اللهی شده ،شاهین عظیمی،گویافرزندفرهادعظیمی می باشد.فرهادعظیمی ازسال ۱۳۵۸تا۱۳۶۵ازسینه چاکان ویقه درانان باندحرامزاده فدائیان اکثریت به سرکردگی آن مادربه خطا،عروس خانم فرخ نگهداربود.باحمله نیروهای ارتجاعی وچماقداران وحشی وبی اصل ونصب جیره خواران شیخ ک....ی گلوگاه ،حسین زاهدی،به کمونیستهاوچریکهای فدائی گلوگاهی،فرهادعظیمی اطلاعات وگزارشات مفصلی رادرباره فرزندبزرگ دائی باقر،به ماموران اطلاعاتی دربهشهروساری می دهدودراصل اولین کسی که فرزندبزرگ مادرفدائی (نازخانم)رالودادهمین فرهادعظیمی بود.که بعدازآن خیانت نامردانه،دست همسراکثریتی اش ،اعظم خادمیان راگرفته وچندسالی رادراصفهان به عشق وعیش ونوش خائنانه ازنوع (اکثریتی)طی می کند.وبعدازچندسال مجدداًباامان نامه ای محکم ازوزارت نجس وکثیف اطلاعات آخوندی،واردشهرش گلوگاه می شود.شاهین عظیمی توله ناخلف این خانواده کثیف ونجس (اکثریتی ست)که ارواح پدروننه اش،سایتی رابامجوزحزب الله نجس گلوگاه ،دائرکرده وبه دنباله روی ازپدرآدم فروش اش ،امادروسعتی بیشتر،پیشینه پرازمبارزات انقلابی قهرمانان ودهقانان شورشی رابه کون سیدهاوامامزاده هاواسلامیون حرامزاده عربزاده ،متصل می کند.
بچه جان بشین سرجات بیشترازاین خزعبلات دینی نباف.سابقه وپیشینه ننگین پدرومادرت هنوزازیادنرفته.
_____________________
پویان -کمیته شمال - ببرهای مازندران -ساری

آدرس این بچه توله اکثریتی زاده

http://www.galugah.blogfa.com/

No comments: