Monday, September 6, 2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران- رفیق خانم مژگان

بادرودبه همه رفقا
دوستان گرامی
متاسفانه بدلیل عدم شناخت وآگاهی ازماهیت ننگین مسئولین تعدادی ازسایتهای سیاسی،مدتی قبل اشتباهاًبیانات درج شده درسایت کمیته شمال رادربخش نظرات یکی ازسایتهای مشابه ننگ آورترین سایتها،چون سایت خبرگزاری اعتراض ارسال کردم.درست چنین اشتباهی ازطرف رفیق البرزمسئول ک.خ.ا.ک سچفخاهم بعمل آمد.
اکثررفقای رزمنده وچریکهای فدائی درکمیته شمال نه اطلاع داشتندونه می دانستیم که دست اندرکاران فاشیست منش این سایت ،ددمنش ترازآنی هستندکه مافکرمی کردیم.تعدادی ازرفقاومسئولین سچفخادرکمیته شمال بامشاهده چندمتن درج شده دربخش نظرات این سایت بلافاصله هشدارهائی راهم به مسئولین تبلیغاتی درهردوسایت متعلق به سازمان وهم رفیق پویان باعصبانیت تمام ،به رفقاپژواگ والبرزهشدارداد.حتی رفیق البرزهم ازماجراهای پیش آمده که ننگ آورترین وشرم آورترین برخوردهای ضدانقلابی ازطرف دست اندرکاران بی شخصیت وبی هویت این سایت بود،اطلاعی نداشت.
من (مژگان)شخصاًوقلباًازهمه رفقای فدائی وکمونیست ،نهایت پوزش ومعذرت خواهی راخواهان وخواستارم.که ارسال بخشهائی ازمطالب کمیته شمال به این سایت لجن پراکن وبی هویت،اشتباه غیرعمدی من بود.پوزش انقلابی وقلبانه مراپذیراباشید.
باسپاس ودرودبه همه شمارفقا
مسئول سایت کمیته شمال -ببرهای مازندران -ساری
چریک فدائی خلق :مژگان.
______________________________
گفته های رفیق پویان درموردسایت لجن پراکنی خبرگزاری اعتراض

گفتاری درموردسایت :خبرگزاری اعتراض

http://www.eteraaz.com/home.html

_______________________

توضیحی مختصرجهت اطلاع وآگاهی

رفیق پژواگ گرامی

باتوجه به یک سری ازمسائل درگذشته که درچهارچوب فعالیتهای تبلیغاتی،انجام شد،وتوانستیم بابسیاری ازسایتها،ارتباط برقرارکنیم،امارفیق من،درموردسایت من وپالتالک وگردانندگان آن سایت،من هم پوزش خواستم وهم حقیقتاًتابه حال خودم رانبخشیده ام.مدتی یک شخصی هارت هورتهائی درامرنقدوانتقادهای سیاسی کردومن هم جانبداری کردم. حتی به مدت یک یادوسال،اماهمان زبان درازان ووراجان سیاسی درآن سایت یااشخاص دوشخصیتی کاذب چون سربلندوسربلندهای دیگر،چیزی درفطرت ومنش خودنمی پروراندندجزحذف حقایق وسانسورشدیدواقعیتها. همان حقه بازان وشیادان وکلاهبرداران ، اعضای همان مافیای خبری ازنوع چپ وچپ نماها،امروزه دکان وبقالی سیاسی خودرادرمکان جدیدبه نام سایت(اعتراض)دائروبساط پهن کرده اند.
درموردارسال مطلب ازطرف مابه آن سایت پرازشخصیتهای بی شخصیت وبی شرم وحیا،که توسط رفیق خانم مژگان،انجام گرفت،امروزبه این رفیق تذکردادم.وبه شمارفقاهم هشدارمی دهم که ازآن سایت وازدوروبراشخاص بی پرنسیب آن سایت دوری وازهرگونه تماسی حتی ارسال یک مطلب تحت عنوان نظراجتناب کنید.
شخصیت متلاشی وتعویض شده ای به نام (سربلند)وسربلندصفتان،که درمقابل همین مردم ستمدیده میهنمان ،کوتاه ترین سرراداشته وبه مانندترسوهاوبزدلان کمونیست ومارکسیست ،شرمنده همین خلق وملت اند،ومطمئن باش که ازروی خجالت همیشه سرش پائین خواهدافتاد،همان شخصی ست که ازارسال یک دلارکمک مالی ،جهت کمک به یکی ازخانواده های ستمدیده درداخل کشورخودداری وپرهیزواجتناب کردوبه جای کمک درعوض،دستان ودهانش راباشورتش درهمان مکانیکی که کارمی کردپاک کردوهمه شخصیت کاذبش راحواله همان مرغ ک.....ن کش اش کرد

رفیق پژواگ گرامی:
یادم می آیدکه یکی ازرفقاچنین گفت::...این جماعت کسانی هستندکه اگریکی بگ......دباشنیدن آن صدابلافاصله دوروبرگ......نده جمع می شوند...

حالاحکایت این جماعت کمونیستی درسایت اعتراض است.لطفاًوخواهشاًازاین جماعت ولگردوافسارگسیخته ،که بیست وچهارساعته ،تغییرجنسیت وشخصیت می دهنددوری کنیداین افرادکثافتهاوآت آشغالهای سیاسی هستندکه هیچ گ...ی درزندگی یشان نمی خورندوبلدنیستندجزدروغ وسانسور.
به رفیق البرزهم ازاین طریق تذکروهشدارمی دهم که ازارتباط بااینگونه سایتهای پرازکمونیستهاومارکسیستهای بی پرنسیب پرهیزکند.حواس سیاسی یتان جمع کنید.

بادرود:رفیق تان پویان -ساری -مازندران

No comments: