Friday, February 19, 2010

درج یک گفتگو :- مطالبی ازقبل:

سازمان مخفی ایران اززبان اعضای کادرمرکزی

مصاحبه رفیق پویان مسئو ل وبلاگ عصراهانت وخیانت با رفیق البرز ازمسئولین رده بالای سازمان مخفی ایران
تاریخ مصاحبه بیستم نوامبر 2006 :- چهارسال قبل:

_______________

رفیق پویان:

با توجه به رویداد ها ورخداد های مهمی که بعد از انقلاب بیست ودوم بهمن ماه که منجر به سقوط سیستم دیکتاتوری ـ نظامی شاه شد. بسیاری از نیروها و گروههای سیاسی نیز هرکدام با ایدئولوژی ها و تفکرات مختص خود وارد حیات سیاسی جامعه ما ایران شدند. اما از دیدگاه نگارنده این مطالب شاید تنها نیرو وجریان سیاسی که توانست نقش اساسی و پایه ای خود را در درون دل و روح خلق ستم دیده ایران تاثیر پذیر سازد جنبش پیشتاز چریکهای فدائی خلق بود. جنبشی که در نهایت : خلق قهرمان ایران هنگامی که برای ازادی زندانیان سیاسی ـ درب های زندان مخوف اوین را گشودند با دیدن اولین رفقای چریکهای فدائی وزندانیان سیاسی علنا واشکارا فریاد بر اوردند که:
به چریکهای فدائی خلق اعتماد کنیدواسلحه ها را بدست چریکهای فدائی بدهید .اما به مجاهدین خلق اصلا اعتماد نکنید. هرگز وابدا:
(توضیح ): من(ویسنده این وبلاگ ).خود شاهد این صحنه ولحظه ازادی زندانیان سیاسی از زندان مخوف ستم شاهی اوین و همچنین شاهداین فریاد خلق قهرمان ایران بودم.) واین گویای روشنفکری و دید باز یک ملت نسبت به جنبشی بود که سالهای سال با دادن صدها چریک شهید.ازادی ایران را رقم زده بودند.وبه اعتقاد من شاید همین فریاد خلق برای جنبش پیشتاز فدائی به عنوان یک تشکر ملی کافی بود.و می بایستی بر دستان زحمت کش این خلق ستمدیده نیز بوسه ای از عشق و مهربانی می زد.......

چریکهای فدائی چه کسانی بودند وهستند ؟

تاریخ مبارزات سیاسی سرزمین اریائی مان ایران .این سرزمین کوروش کبیر ـ اولین بنیانگذارمبانی حقو.ق بشر همواره نشان داده است که کشور عزیز مان ایران ازوجود مبارزان وشجاع دلان راستین وجنگجوی ایرانی حال چه برای ازادی ایران عزیز از یوغ اشغال بیگانگان یا ایستادگی ومقاومت در برابر ستم های مضاعف شاهان وپادشاهان ستمگرداخلی هرگز وهرگز وهرگز نه تنها خالی وتهی نبوده بلکه بسته به شرایط زمانی و مکانی وسیاسی ــ افراد واشخاصی سر موقع قد علم کرده وبا گرد اوری مبارزان وجنگجویان شجاع ایرانی در مقابل تک تک ان قلدر صفتان دست به مبارزه مسلحانه واستقامت ومقاومت زده اند و می زنند .
شاید تاریخ ایران زمین هرگز موجودی وحشی تروددمنش تر از جمهوری ننگین وکثیف اسلامی رابه چشم خود ندیده است و نخواهد دید. انچه که این جمهوری ددمنش بر سر یک ملت اوردوشاید ان رفتاری که مرتجعین عقب مانده و بی شرم وحیا با یک ملت کردند : حتی حیوانات وحشی نیز بر یکدیگر روا نداشتند .

گذشته از مقاومت ها واستقامت های گذری ومقطعی که بسیاری از ایرانیان شجاع دل چه در میدان های نبرد مسلحانه وچه دردرون زندان های قرون وسطائی جمهوری زندان ها از خود نشان دادند و می دهند باز نام واسم سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بعنوان سمبلی از یک جنبش خلقی ومیهنی بر تارک میهن تحت ستم ما درخشیده ومی درخشد.ومتاسفانه در طی سه دهه اخیر نیز این جنبش باز با خیانت ها و نارو زدن های نامردانه مشتی فرصت طلب و اپورتونیست سیاسی مفت خورمواجه شد وهنوز نیز اینگونه طفیلی های خون اشام به چنین خیانت های خود اد امه می دهند .خائن های سیاسی چون فرخ نگهدار ها ـ علی کشتگر ها ـ عباس توکل ها و حسین زهری ها ویا پس مانده های سیاسی از پساب خائنین همیشگی ........

______________________

.رفیق البرز:

....ج:....علت اصرار وپافشاری ما در امر فعالیت های کاملا مخفی یکی ظهور ورشد ونموهر روزه نیروها و گروههای جدیدمافیائی تبهکار وخطر ناک از درون جمهوری ننگین بود .نیروهای تروریستی وادم کش ـ انصار وحزب الله ـ وزارت اطلاعات ـ باند های خطر ناکی چون باند سعید اسلامی ـ باند های ادم ربائی ــ وگروههای تندرو فالانژیست ویا چماقداران ارتجاعی .واز همه مهمتر نیز این یک تجربه تلخ وناگواری برای ما بود که بسیاری از رفقای فدائی که چه کشته شدند وچه گرفتار تورهای امنیتی ویا زندانی شدند اکثریت انان متاسفانه قبل از ان بصورت علنی واشکار درخیابانها و کوچه ها ومیادین شهر ها فعالیت می کردند و نیروهای ارتجاعی نیز براحتی انان را شناسائی ومتعاقبا نیز شکار انان اسانتر ووراحتر بود.در حالی که ما اصرار می کردیم نباید و به هیچ وجه کسی شناسائی ویا دستگیر شود. پافشاری ما بر این بود که اصولا دشمن نباید بداند که چگونه واز کجا ضربه می خورد. نباید حتی کوچکترین اطلاعی از شیوه فعالیت های سازمان داشته باشد .سازمان می بایستی با حد اقل امکانات بیشترین ومفید ترین ضربه های سیاسی ـ اقتصادی و حتی از لحاط نیروی انسانی نیز به نیروهای دشمن وارد کند. نفعی که ما با مبارزه مخفی می بردیم .حفظ امنیت های جانی رفقا بود . تا انجا که حتی مدعی می شدیم با کار مخفی به هیچ وجه کشته ای نخواهیم داد .سازمان مخفی راتشکیل دادیم که به دشمن ضربه بزنیم نه اینکه ضربه بخوریم .وباید بگویم که فعالیت سازمان به حد وحدود مشخصی نیز ختم نمی شد .بعد از اعلام موجودیت کمیته مرکزی تشکیل شد .کمیته شمال ـ مازندران به همت همین رفیق شهرام پای گرفت ـدر سال ۱۳۷۳ رفیق شهرام به کمک رفقای خود حتی تصمیم به اجرای یک عملیات چریکی می گیرند

______________________

متاسفانه هزاران نفر از این رفقای فعال بدلیل فعالیت های علنی در سطح شهرها براحتی شناسائی و قابل تشخیص حتی قابل تشخیص در هویت اصلی یشان از طرف پس مانده های دستگاه جاسوسی ساواک شاه وخمینی می شدند . در این زمانها نیروهای سیاسی ودر این بین جنبش پیشتاز فدائی در تلاش برای رسیدن به یک سری از اهداف جنبش به فعالیت های سراسری وعلنی دست زده بود واز طرفی دیگر نیز نیروهای ارتجاعی پابپای فعالیت این نیروها سعی در ایجاد یک نیروی مخوف و با استفاده از تجارب دستگاه جنایت کار ساواک شاه خائن تلاش می کرد تا از بین لمپن ترین ـ جنایتکارترین وبی ترحم ترین وتبهکارترین قشر موجود در جامعه برای خود نیروهای مافیائی ـ حرفه ای را بوجود بیاورد.منظور اینکه بسیاری از سازمانها ی سیاسی .حتی سازمان چریکها نیز به هیچ وجه حاضر نبود این را به خودبقبولاند که بطور اهسته و سیستماتیک وخودخواسته ومتاسفانه نیز ناشیانه(خود) را قربانی باندهای تبهکار و جنایتکاران حرفه ای وابسته به خمینی ددمنش می کنند و یا خواهند کرد .سازمانها بصورت علنی واشکارا همه نیروهای خود را حتی در مواقع غیر ضروری و بی دلیل وبی مورد وارد خیابانها کرده تا فعالیت کنند در حالی که درست برعکس رفتار های تشکیلاتی این سازمانها ـ واز طرفی دیگر نیروهای ارتجاعی به همت سران مرتجع تر از خود ـ از این سازمان ها پیشی گرفته و نیروهائی را گرد خود دراورده وبرای خود باند های مافیائی خطر ناک راایجاد می کردند .متاسفانه شیوه فعالیت نیروها نیز بصورت انفرادی و تا دو یا سه نفر نیز محدود نمی شد . در بسیاری مواقع حتی بیش از ده نفر ویا بیست نفره وارد معرکه می شدند .وبدین صورت کار نیروهای ارتجاعی را راحتتر واسان تر می کردند . وهمانطور که همگان دیدیم بعد از شروع عملیاتهای مافیائی از طرف ددمنشان اسلامی اگریکی از رفقا دستگیر می شد پشت بند ان تا پنجاه وگاها نیز صدها نفر دیگر لو رفته و روانه زندان ها می شدند
_________________

موضع های سیاسی وایدئولوژیکی سازمان ما مشخص است باید بگویم اولا سازمان بطور (خاص) وتا زمانی که جمهوری ننگین وجود دارددفاع از ایدئولوژی کمونیسم ومبارزه برای رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی رادر درون سازمان قبول دارد .واین مختص سازمان می باشد .دوما برای سازمان درحال حاضر ـ ازادی کامل ایران از یوغ ستم های فاشیستهای مذهبی ـ برقراری یک سیستم کاملا دوموکراتیک ـ وضع وپیاده کردن قوانین کامل مندرج درمنشورهای جهانی و بین المللی حقوق بشر بصورت وشکل (عام) دارد.اعتقاد به ان داریم که برای رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی میبایستی ابتدا زمینه های دوموکراتیزه شدن جامعه راپیاده کنیم واین زمینه نیز تا زمانی که ازادی کامل بر جامعه حکم فرما نباشد هرگز میسر نیست.
_______________________________
متن کامل مصا حبه بزودی دروبلاگ کمیته شمال - ببرهای مازندران

No comments: