Monday, February 1, 2010

کمیته شمال -مازندران

درخواست کمیته خارج ازکشورسچفخا-سازمان مخفی ازرفقای مسئول درسازمان
بیانیه شدیدالحن وتندرفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی به رفقای مسئول درسازمان رفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی -رفیق شهرام مسئول کل سچفخا-رفیق پویان مسئول کمیته شمال- ببرهای مازندران

بیان تندوشدیدالحن ازطرف رفیق البرزمی باشد
_____________________
بادرودبه رفقا
بی مقدمه وبی هیچ تعارف سیاسی

مدت دوهفته ازدرخواست این کمیته می گذرداگررفقای مسئول درامراجرای عملیاتهای نظامی درداخل کشوربهانه ویامشکلی دارندبه این کمیته اطلاع دهند.درغیراین صورت این کمیته به نیروهاواعضای مربوط به خوددستوراجرای عملیاتهاراخواهدداد.وباتصمیم یک طرفه ویک جانبه این کمیته بخشی ازعملیات لیست سیاه ولیست قرمزراانجام خواهدداد.بی صبرانه درانتظارپاسخ نهائی شما هستیم. رفیق شما:-البرز
___________________
توضیح:
درسازمان مخفی دونوع لیست وجوددارد:

یک- لیست سیاه
این لیست شامل بیش ازپنج هزارنفرازسرکردگان ومسئولین رده بالای کشوری -جنایتکاران ومزدوران کلیدی وابسته به حکومت ننگین ونجس آخوندی می باشدکه حکم مجازات واعدام آنان توسط دادگاه وکمیته مخفی سازمان صادرشده است .باورودرفیق شهرام مسئول کل سازمان مخفی به داخل کشورتعدادی ازرفقای مسئول چون رفیق پویان -رفیق البرز-رفیق پژواگ -رفیق شهرام بلافاصله خواستارشروع عملیات لیست سیاه شدندکه بامخالفت شدیدتعدادی دیگرازرفقای مسئول مواجه شدند.
دوهفته پیش باردیگررفیق البرزبه همراه رفقای عضودرکمیته خارج ازکشورخواستاراجرای بخشی ازعملیات لیست سیاه شدکه باعث بوجودآمدن بحثهاوکنشهائی درداخل سازمان وبرخوردهای متفاوت دربین رفقای مسئول شد.بخشی ازعملیات لیست سیاه ولیست قرمزبرعهده رفیق شهرام -رفیق پویان ورفیق البرزواعضای کمیته هائی است که تحت مسئولیت رفقای نامبرده شده قرارداردکه طبق تصمیم این رفقا:-اگرمشکلات مادی وکمبودهای دیگردرداخل سازمان برطرف شد-کمیته های تحت امررفقاشروع به اجرای عملیاتی وسیع بویژه شروع به ترورهای انقلابی کنندکه ازسه ماه قبل تااین زمان رفقای مسئول چون رفیق بیژن -رئیس دادگاه مخفی -رفیق آروین -رفیق توماج -ورفیق حمیدهنوزپاسخ شفافی رانداده اند.

دو:-لیست قرمز
لیست قرمزنیزشامل بیش ازپانصدمامور-مزدور-جاسوس وخائنین به خلق ومیهن است که درخارج ازکشورباحکومت نجس وننگین آخوندی نهایت همکاری رابعمل آورده که لیست این افرادطی هشت سال گذشته توسط اعضای کمیته خارج ازکشوربه مسئولیت رفیق پویا ن ورفیق البرزتهیه شده است .که رفقای درکمیته خارج ازکشورخواستاراجرای بخشی ازعملیات درموردلیست قرمزرانیزشدند.
وقتی سخن ازعملیات به میان می آوریم یعنی آغازترورهای انقلابی .یعنی حذف کامل فیزیکی مزدوران وخائنین
امیدآن داریم که رفقای مسئول درسازمان درامرآغازواجرای این عملیات غرورآفرین وپرافتخاربه یک نقطه نظرمشترک برسند
باآرزوی پیروزی وموفقیت

کمیته شمال -ببرهای مازندران

No comments: