Sunday, October 11, 2009

مطلبی ازقبل :رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسچفخاتقدیم به چریک فدائی خلق:رفیق البرز:
ببرهای مازندران
چوتندردربرابرمرگ می ایستیم.
دشمنان ایران زمین رانیست ونابود-
خانه راروشن ومردانه می میریم
___________________
هیچ مبارزوآزادیخواهی فریب موج سبزرانخورد
چریک فدائی خلق:رفیق البرز
________________

مشکل مامبارزین وآزادیخواهان ایرانی که اسلحه بدست گرفته وعلاوه برقصدنابودی کامل حکومت نجس وننگین آخوندی (ازطریق کوتاهترین راه ممکن یعنی جنگ مسلحانه)-قصدساختن دوباره وطن وایجادفضای بازسیاسی -اجتماعی -آزادی کامل وبی قیدوشرط همه ایرانیان ودموکراسی واقعی درآینده هستیم تنهاوجودوحضورحکومت ننگین اسلامی نبوده ونیست بلکه علاوه برآن بزرگترین بدبختی وبیچارگی واساسی ترین مشکل ما-وجودهمان اشخاص وافرادیست که بااسم ونام کمونیستهاومارکسیستهاوسوسیالیستهاومائوئیستهای بی عرضه وبی جربزه واحمق و(خر)یست که فراتروصدالبته بدترازعقایدودیدگاههای خرافاتی جماعت آخوندوملا-درتارعنکبوتی ومسموم کننده گفتارهاوبیانات بی ارزش وبدورازهرگونه عملگرائی واقعی خودگرفتارشده وبی پرنسیب ترازآخوندهاودکانداران دینی تشریف داشته ودارند
__________________
درامرپیدایش موج ویرانگرومخرب وکاذب وفریبنده به نام جنبش سبزدرایران -بسیاری ازمفتخوران وعربده کشان سیاسی ودینی بویژه درخارج ازکشوربه مانندموجودات بی عقل و بی شعورسهواوبعضی نیزعمدا-آب درآسیاب حکومت نجس آخوندی ریخته وبافریادهای گوش خراش خودصدالبته -صدقدم ازکلیه جنایتهای حکومت ننگین جلوترافتادند...متاسفانه طی سی سال ازعمرنکبت باراین حکومت بی اصل ونسب - خلق قهرمان ایران نه شاهدوناظرتولیدمثل وافزایش نجاستی به نام گروه فشارووانصاروحزب الله وگروههای مرتجع دینی ومذهبی -که شاهدشخصیتهاوطرزتفکرات وانگیزه هائی بوده وهست که هرروزه باشکل وشمایلهای متفاوت ومختلف ورنگارنگ ازپسابهاوپیشابهای حکومت ننگین واززیرعمامه(آخوندوملا)بوجودآمده ومی آیند.که درامرکثیف ترین ونجس ترین موجودات باآن انگیزه های خیانت بارخود-می توان ازحزب خائن توده -سازمان بی پدرومادروحرامزاده سیاسی -دینی فدائیان اکثریت -به سرکردگی شخصی معتادوهروئینی به نام فرخ نگهدار-جبهه فریبنده دوم خردادیهابه رهبری سیدهمیشه خندان -آخوندخاتمی ووو.....وامروزه ازجنبش پسابی سبزبه سرکردگی دوجنایتکاردینی واسلامی یعنی سیدمیرحسین موسوی وکروبی که هردوقاتلین هزاران بیگناه سیاسی درزندانهای قرون وسطائی حکومت ننگین بوده وهستندنام برد.
امااگربخواهیم دربرابردودیدگاه ارتجاع آخوندی وفلسفه بافان احمق کمونیست وکمونیسم ایرانی موضعی منطقی واصولی بگیریم بایدبگوئیم که حکومت ننگین آخوندی درجهت نابودی کامل همه -(دیدگاههای روشنفکرانه وانقلابی وآزادیخواهانه قشرهاوطیفهای مختلف وحقیقتامبارز)-تاآنجاکه درتوان خودداشت وداردازطریق کارخانه های تولیدی خود-کمونیست ومارکسیست -لنینیست وسوسیالیست ومائوئیست طفیلی وانگل ومفتخورتحویل جامعه وبازارکسادسیاسی -ایدئولوژیکی خودداد.
ماکمونیستها-ماچریکهای فدائی خلق -هرگزوابدانه فراموش کرده ایم ونه ازیادخواهیم بردکه جریانات بی شرم وحیائی چون حزب خائن توده - جریان نجس وننگین اکثریتی های همیشه خائن که ازابتدای زایش حکومت نجس آخوندی درتلاش وتکاپوی بی حدومرزخودباعث آن شدندتاگروههاوباندهای مافیائی وخطرناک وجنایتکاری چون انصاروحزب الله ایران -گروه فشار-وزارت ننگین اطلاعات آخوندی این سربازان بدنام وگ....نام امام زمان -شکل گرفته وطی سه دهه گذشته دست به جنایتهائی زدندکه همگان شاهدوناظرآن بوده وهستیم.که دراین جنایت ملی اینگونه گروههای مزخرف وبی اصل ونسب شریک جرم وهمکاران صمیمی وقدیمی حکومت ننگین بوده وهستند.
جنبش فریبنده سبزبه سرکردگی دوجنایتکارحرفه ای یعنی میرحسین موسوی وعمامه دارکروبی نیزبخشی ازتوطئه هاوشیادی هاوحقه بازی های همین حکومت ننگین آخوندی بودکه اززیرعمامه بزرگ عمامه داران عظیم الریش به بیرون تراوش کرد.ماچریکهای مسلح فدائی به کلیه کسانی که جهت ادامه بقای حکومت ننگین باپیوستن به این موج ویرانگر-دادوهوارراه انداختند کاری نداریم چراکه خوب میدانیم جنبش سبزدرگیری وگوشت درانی دوجناح هارووحشی شده همان حکومت ننگین آخوندی ویابقول گفتنی جنگ برادران تنی وناتنی بوده وهست نه جنگ ومبارزه واقعی وحقیقی ویانهایت موضع گیری خلق ستمدیده ایران باکلیت حکومت نجس اسلامی -امااین شورش بهانه خوبی برای آغازحمله نهائی مردم ایران برای نابودی کامل وابدی حکومت دینداران وحشی صفت شد.
باآغازشورشهای داخلی دقیقابه موضع گیریهای خائنین به ملت ومیهن دقت کنید.حزب خائن توده درسایت لجن بارخودبه نام (پیک نت وراه توده )پابپای باندمافیائی وخائن اکثریتیهاهمچنان به خوردن پسابهاونوشیدن پیشابهای حکومت ننگین آخوندهاادامه میدهند- سازمان مجاهدین خلق سیدترازسیدهای آخوندی شده وهمچنان غمزه های پاسدارپسندسرمی دهد-تعدادی ازکمونیستهاومارکسیستهاوسوسیالیستهاومائوئیستهای احمق ونادان وبیشعوروناآگاه ایرانی درسایتهای متعلق به خود-عربده هائی می کشندکه باهیچ گوش شنوای هفتادمیلیون ایرانی سازگاری ندارد-سلطنت طلبان همیشه معتادوهمواره خماری پیرامون سیدرضاپهلوی که اصولانمی داننددراین آشفته بازارسیاسی - سینه چاکی ویقه درانی چه کسی رابرعهده بگیرند......ووو.....

نه:هرگزوابدا:
مشکل مامبارزین وآزادیخواهان ایرانی که اسلحه بدست گرفته وعلاوه برقصدنابودی کامل حکومت نجس وننگین آخوندی (ازطریق کوتاهترین راه ممکن یعنی جنگ مسلحانه)-قصدساختن دوباره وطن وایجادفضای بازسیاسی -اجتماعی -آزادی کامل وبی قیدوشرط همه ایرانیان ودموکراسی واقعی درآینده هستیم تنهاوجودوحضورحکومت ننگین اسلامی نبوده ونیست بلکه علاوه برآن بزرگترین بدبختی وبیچارگی واساسی ترین مشکل ما-وجودهمان اشخاص وافرادیست که بااسم ونام کمونیستهاومارکسیستهاوسوسیالیستهاومائوئیستهای بی عرضه وبی جربزه واحمق و(خر)یست که فراتروصدالبته بدترازعقایدودیدگاههای خرافاتی جماعت آخوندوملا-درتارعنکبوتی ومسموم کننده گفتارهاوبیانات بی ارزش وبدورازهرگونه عملگرائی واقعی خودگرفتارشده وبی پرنسیب ترازآخوندهاودکانداران دینی تشریف داشته ودارند.چراکه درغیراین صورت هیچ فردمبارزوانقلابی وآزادیخواه واقعی هرگزوابدافریب جنبش فریبنده سبزهابه سرکردگی دوقاتل وجنایتکاردینی واسلامی رانه خورده ونه توجه ئی بدان کرد.
راه خودمان راپیش برویم کلیه نیروهاوافرادمبارزوآزادیخواه راگرد هم آورده وبامسلح کردن آنان به سلاحهای مدرن وپیشرفته کلیت حکومت نجس وننگین آخوندی رانابودسازیم که بانابودی کامل این حکومت - کلیه طفیلی هاوانگلهاوکرمهاومیکروبهاوزالوهای خونخوارسیاسی نیزبه طوراتوماتیک ازبین رفته وکلیه عربده کشی های سیاسی ایدئولوژیکی یشان خاتمه خواهدیافت
.
با امید به پیروزی راهمان
.رفیق کوچک شما-چریک فدائی خلق:البرز

No comments: