Saturday, October 10, 2009

کمیته شمال -ببرهای مازندران:

توضیح:
سخنی دیگربارفقای مبارزدرگروه تندروهمه مبارزین راستین راه آزادی
وبلاگ کمیته شمال -ببرهای مازندران وبلاگی ست که درراستای اهداف آزادیخواهانه وانقلابی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(سازمان مخفی ایران)وهمچنین وبلاگی ست ویژه ومتعلق به کمیته وبخش نظامی سچفخا(ببرهای مازندران)که توسط دو رفیق گرامی:رفیق پژواگ ورفیق پویان مسئول کمیته شمال -مازندران فعالیت واداره می شود.
وبلاگ ببرهای مازندران درزمینه دفاع ازتئوری جنگ مسلحانه علیه حکومت نجس وننگین اسلامی -آخوندی -ترویج وتبلیغ مبارزات مسلحانه -تشویق وترغیب گروههاونیروهای حقیقتاانقلابی ودشمنان اصلی وسرسخت حکومت ننگین جهت نابودی کامل حکومت دستاربندان بویژه نیروهای مبارزدرداخل کشور-ازهرگونه نوشته ویامقاله وهرنوع فعالیت تبلیغی چه درعرصه سیاسی وچه دربخشهای مختلف فرهنگی نهایت استفاده وبهره رابرده وبی هیچ تردیدی آن رادروبلاگ رسمی خوددرج خواهدکرد.چراکه اعتقادوباوری عمیق داریم که درعرصه تبلیغات می بایستی بامعضلی خطرناک وضدانسانی وضداجتماعی به نام سانسوروحذف حقایق مبارزه ومقابله کرد.
وبلاگ ببرهای مازندران درزمینه ارتباط باسایتهاووبلاگهای سیاسی دیگرکاملاخودمختاروآزادبوده وانتخاب نوشته هاومقالات سیاسی- فرهنگی ودرج آنان دروبلاگ بامشورت وتصمیم گروهی رفقای چریکهای فدائی خلق درکمیته شمال انجام می گیرد.نمونه بارزوآشکاراینگونه فعالیتهای تبلیغاتی طی چندین سال گذشته توسط مسئولین ذیربط انجام پذیرفته واینک نمونه دیگری رابه همه رزمندگان راه آزادی تقدیم می داریم.
همانطورکه مطلع شدیدمدتی قبل بین دوگروه ازرفقادرانجمن پادشاهی ایران -گروه تکاوران تندروگروه دیگری به همین نام مسائل ومشکلاتی بوجودآمد.طی تماس مسئول کمیته شمال -مازندران رفیق پویان باشخصی به نام مهران مسئول سایت تکاوران تندروهمچنین طی تماس رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورباشخصی به نام جمشیدشارمهدیکی ازمسئولین گروه تندرومسئول تلویزیون انجمن پادشاهی ایران درلوس آنجلس-کمیته شمال مازندران نیزبادرنظرگرفتن دیدگاههای هردوسایت متعلق به گروه تندر-ازکلیه دیدگاههای سایتهای مذکوردرراستای دفاع ازجنگ ونبردمسلحانه به عنوان تنهاراه رهائی ایران عزیزدفاع کرده وبرای رفقای مسئول درهردوسایت آرزوی پیروزی وموفقیت راخواهان وخواستاریم.
طبق مقررات درون سازمانی سچفخا-نیروهای سیاسی ومبارزدیگرجهت تماس ویاارتباطات تشکیلاتی باسازمان مخفی ایران ابتدامی بایستی باتصمیم کمیته خارج ازکشورسازمان که درحال حاضربامسئولیت رفیق البرزاداره می شودانجام پذیردآنگاه این تصمیم جهت بررسی ابتدابه کمیته اطلاعات وضداطلاعات سازمان یاهمان بخش سیاسی امنیتی سازمان به مسئولیت رفیق آروین وسپس به کمیته مرکزی سازمان به مسئولیت رفیق بیژن وآنگاه به کمیته شمال- مازندران ابلاغ می شود.کمیته شمال -مازندران نیزبعدازبررسی کامل مسائل جهت ارتباط ویاعدم ارتباط بانیروهای نامبرده شده تصمیم آخرونهائی خودرابه مسئولین دیگراطلاع می دهد.
درج مطلب زیرنیزنمونه ای ازدفاع بی چون وچرای کمیته شمال -مازندران ازآزادی قلم وبیان ونفی کامل سانسوروقیچی مطبوعاتی می باشدوقضاوت عادلانه درمورداینگونه مطالب رابرعهده افکارعمومی وخلق قهرمان ایران می سپاریم
باسپاس فراوان.
کمیته شمال -ببرهای مازندران
________________________
پرسش وپاسخ بایکی ازهمرزمان چپ
رفقای گرامی در گروه تکاوران تندر ،

باگرمترین درودها-
،امروزفرصتی پیش آمدتاباشما گفتگوکنم .مدتی قبل مسائلی بین شما و آقای جمشیدشارمهد که به گفته رفیقمان **** ، ایشان درلوس آنجلس زندگی می کنند پیش آمدومن بطورخلاصله مطلبی رادراین موردعنوان کردم. رفیق عزیزدرصورت امکان واگرازنظرخودتان مشکلی دربین نیست توضیحی مفصل بدهیدتامانیزدرجریان آن باشیم مسئول ***** ورابط سازمان ماباسازمانهای دیگرمطالبی راعنوان وبرای ***** ارسال کردند. ****** بابررسی مطالب نگاشته شده درسایت شماقراراست تصمیماتی رابگیرد. به همین دلیل اگرخواهان وخواستارآن شدیدواگراشکالی نداردبگوئیدکه بین شما وگروه دیگرتندرچه پیش آمدکه اینگونه باهم برخوردکردید؟
باسپاس فراوان
رفیق شما
__________________
درود بر شما
آنچه رخ داده کاملا واضح است و در هر دو تارنمای «تکاوران تندر» و «تندر.دات.ارگ» میتوان یافت ، و آنهم :
- خروج آقای «جمشید شارمهد» از مسیر استاد فرود فولادوند
- تصمیم گیری های خودسرانه ایشان تحت عنوان «تندر»
- اصرار ایشان در معرفی کردن خود بعنوان رهبر و سرپرست تندر در غیاب استاد فولادوند(در صورتیکه ایشان یعنی آقای جمشید نه شایستگی و نه حکم چنین مسئولیتی را دارند)

No comments: