Sunday, October 11, 2009

رفقای تركمن صحرا

آیافرمولی عام برای تحولات اجتماعی وجوددارد؟

در شرایطی که جنبش مردم ایران علیه خودکامگی دینی، بی عدالتی و تبعیض ملی، با تمامی فراز و نشیبهای خود ادامه دارد، بسیاری از نیروهای سکولار و مدرن جامعه، با وجود همراهی با جنبش سراسری در همکاری و پذیرش نیروهای محرکه این جنبش که تماما از بنینانگذاران و از صاحب منصبان معروف رژیم در گذشته بوده و از بینش دینی برخوردار هستند، مردد مانده اند.هاین تردید و حتی عدم پذیرش رهبری کنونی این جنبش، مسلما نشأت گرفته از تحلیل جامعه شناختی این نیروها، از مضمون اصلی جنبش و از ماهیت ارتجاعی دیدگاهها و سوابق رهبران جنبش است. تحلیلی که خود برمبنای ایدئولوژیک و نادرست از وجود "قوانین عام" درباره انقلاب و تغییرات اجتماعی استوار است که گویا برمبنای این فرمول عام استکه نمایندگان یک طبقه خاص بهمراه متحدینی موقتی و یا استراتژیک خود، انحصار حقانیت پیشبرد تغییرات اجتماعی و حتی تغییر فرماسیونهای اجتماعی و اقتصادی را در شرایطی معین و در مرحله از میزان، رشد جامعه برعهده دارند که در غیر اینصورت جنبش به انحراف مشیده شده و از همان ابتدا محکوم به شکست است!

_________________________

سخنرانی مهندس شيرمحمّددرخشنده توماچ درگنبد

سخنرانی مهندس شير محمّد درخشنده توماچ در گنبد كاووس - 14/ بهمن ماه سال 1357-


-قسمت سوّم قسمت پاياني

No comments: