Thursday, October 1, 2009

پاسخی کوتاه ازطرف رفیق پویان به رفقادرگروه تندر

پاسخی کوتاه ازطرف رفیق پویان مسئول کمیته شمال - مازندران وفرمانده ببرهای مازندران
بادرودهای بیکران به همه مبارزین راه آزادی
باتوجه به متن درج شده درسایت رفقای گروه تندر
حال خائن وطن فروشی به نام "جمشید شارمهد" که خود را در غیاب استاد فولادوند ، رهبر و سرپرست تندر و انجمن پادشاهی میداند ، ادعا میکند که پرچم شیروخورشید جعلی بوده و ساخته و پرورده اعراب و علی تازی است !!!! و ادعا میکند درفش کاویانی تنها نماد ایرانی است و باید جایگزین پرچم فعلی شود! تا جایی که حتی علنا در پیک خبری مسموم ولجن مال شده تندر هم این ادعای کذب و تئوری شوم وزارت اطلاعات را به مخاطبین القا میکند. این یعنی وقاحت و بی شرمی را به اوج
رساندن
وهمچنین درسایت:
به آگاهی میرسانیم که آقای مهران (یا ماسماتوس و یا
M.E و یا M.R.E) که پیش از این مسئولیت همآهنگی و تنظیم اسناد آموزشی را به عهده داشت به دلیل سرپیچی از دستور از همه مسئولیتها کنار گذاشته شده است. » [ادامه]
______________________
اینکه حوادث سیاسی اجتماعی داخل کشورچه تاثیرات مثبت یامنفی برروحیه ومزاج اشخاص یاافرادوبویژه براخلاق ورفتاربخش عظیمی ازفعالان سیاسی گذاشته است که اینگونه همدیگررامتهم به جاسوسی یامزدوروابسته به وزارت نجس اطلاعات آخوندی کرده وبی هیچ دلیل وسندمعتبرومشخصی اتهاماتی راروامی دارندکه خوشبختانه امروزه حتی شاگرددبستانی های این سرزمین بامشاهده چنین بیاناتی پی به اصل قضیه برده وبقول گفتنی تابگوئیم ف آخرفرهادرامی خوانند.
درسایت تکاوران تندربه مسئولیت شخصی به نام مهران -این دومین باراست که فردی دیگربه نام جمشیدشارمهدرامتهم به چیزهائی می کندکه درمتن درج شده درسایت متعلق به این گروه نمایان است.بااین تفاصیل بی شک وتردیدرفقای دیگردرگروه تندرنیزافراددرگروه تکاوران تندررامتهم به همین حرفهاوبیانات میکنند.اینکه درگروه تندرچه حوادث ومسائلی پیش آمده که چنین واژه هاوگفتارهائی رخ می دهدمسائلی ست خصوصی وانفرادی دردرون این تشکیلات امابایدگفت که بی تفاوتی وعدم واکنشی سیاسی ازطرف نیروهای بالفطرانقلابی وآزادیخواه وبویژه امثال ما-سکوت دربرابراینگونه مسائل خودبزرگترین خیانتی ست که درمسیرمبارزه مخصوصادرراه مبارزه مسلحانه مرتکب می شویم.
سالهاست که پست مانده ترین وبی شرم وحیاترین موجودات پوسیده فکروبوی گندوتعفن گرفته موجوددرکادرهای مافیائی مجاهدین خلق -سلطنت طلبان -کمونیستهای بی شخصیت وبی پرنسیب درخارج ازکشور-سوسیالیستهای اخته شده -فدائیان خارج نشین به کدخدائی شخصی کلمه سازومخترع و اژه هاوعناوین ماقبل تاریخی...(چون پولادخان ها)-ووو...که هرگاه منافع پولی ومادی اینگونه اشخاص به خطرمی افتادویااگرکسی کمک گدامنشانه مالی خودراقاطعانه قطع میکرداینگونه بی شخصیتهای بی پرنسیب -هنوزشب ن...ش....ا....ده صبح که ازخواب بیدارمی شدندبلافاصله قلم بدست گرفته وطرف مقابل راازمزدوروابسته به وزارت نجس اطلاعات آخوندی تاتاجاسوس وابسته به ف....ه خانه دینی مذهبی بیت نجس رهبری متهم وحتی چنان قاطعانه انگ می بستندکه گویاخودشخصادرآن اماکن نامبرده شده اسلامی حضورداشته وعیناشاهدوناظرخیانت فلان شخص مورداتهام بودنددرحالی که تحقیقات انجام شده دراین زمینه توسط فعالان سازمان مخفی نشان دادکه هیچکدام ازآن اشخاص وافراداصلاوابداسیاسی نبودندکه کسی بتواندبه آنان انگ وبرچسب های(پولادخان منشانه)بزند.امااین روش واین سیستم کثیف مافیائی برای بسیاری ازگروههای مفت خوروزالوصفت یک زمانی بازاری داغ ونان آورشده بود.
بگذریم:
شخصا به دوسایت سیاسی گروه تندرعلاقه ای خاص وویژه داشته ودارم.چه سایت تکاوران تندربه مسئولی رفیق مهران وچه سایت دیگربه مسئولیت شخصی به نام رفیق جمشیدشارمهد.مدتی قبل رفیق البرزمسئول موقت کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی نیزدرقبال یکی ازبیانات رفیق مهران واکنشی(میتوانم بگویم کمی عصبی)ازخودنشان داد.امروزازخودمی پرسم آیا این خودیک خیانت بسیاربزرگ ونابخشودنی درراه مبارزه آزادیخواهانه نیست که واکنش وعکس العملی درقبال یک سری واژه هاوکلماتی که بین دورفیق مبارزردوبدل می شودازخودنشان ندهیم؟
دروبلاگ خصوصی خود(وبلاگ عصراهانت وخیانت)که درنهایت توسط وزارت نجس وکثیف اطلاعات آخوندی وبه مزدوری گری یک مهندس بی شخصیت به نام علیرضاشیرازی دربلاگفاحذف شداماطی چهارسال مبارزه اطلاعاتی باانواع واقسام گروههاونیروهاونوه ها ونوچه های سیاسی -مافیائی -ازمافیای موجوددرکادرهای مجاهدین خرشده تاپرفسورهای کمونیست منش لگداندازتابدبخت وبیچاره شده های ساواکی درسلطنت طلبان وموجودات پلیددردربارسیدرضاپهلوی -همواره ثابت کردیم وقاطعانه فریادزدیم که بی دلیل وبی هیچ سندومدرک معتبری -لطفاهمدیگررامتهم به یک سری واژه هاوکلمات قرون وسطائی که بخش نخودسیاه پاش وشایعه پراکن مجاهدین خلق که بیست وچهارساعته آن رابه مانندتفاله نشخوارمی کنندنکنید.چراکه به هرحال درزمانی ودرمکانی بایدپاسخگوی گفتارهاوبیانات خودباشیم امروزنیزتجربه های بدست آمده به مااین اجازه را می دهدکه بایدازمسئولین هردوسایت پرسید دلیل این همه اتهام بستن به یکدیگردرچیست ودرچه خلاصه شده است.این رفقافراموش نکنندکه هیچکس وهیچ شخصی ازاینگونه برکه هاصیدوشکارخودرانمی کندجزهمان سیستم کثیف ونجس اسلامی -آخوندی.
فراموش نکنندکه بدترین وحتی زشت ترین برخوردهائی ست که ازدومبارزسرزده که درآینده ضرروزیان آن به خودآن شخص برخواهدگشت.بسیارخوشحال خواهیم شدتامسئولین هردوگروه علناوآشکاراتوضیحی جامع وروشن بدهندکه چه حوادثی بین آ نان رخ داده که اینگونه به هم می تازند.
باآرزوی پیروزی به همه رفقادرهردوگروه تندر:
رفیق کوچک شما -پویان مازندران -ساری

No comments: