Sunday, August 16, 2009

سخنی بادوستان درسازمان راه نو:

سخنی بادوستان درسازمان راه نو:
دوست گرامی آقای مهیاراسفندی
درصورت امکان هرچه سریع ترمطلبی راکه ناآگاهانه ومغرضانه که مطمئن ازآنیم بدلیل عدم اطلاع کافی شمادرباره گروه تندرنشئت گرفته ونوشته ایدازوبلاگتان پاک کنید:
این شیوه مبارزه باحکومت نجس وننگین آخوندی نیست.
توهین واهانت ناشیانه وناآگاهانه شمانسبت به گروه تندرنیزباهیچ عقل ومنطقی قابل قیاس نبوده ونیست.
باسپاس سازمان مخفی ایران:
(ببرهای مازندران )
_____________
سازمان مخفی ایران
رفقای درگروه تندرازنظرماوسازمان مامورداعتمادترین افراد وصادق ترین مبارزین ازبین دیگرانی هستندکه ادعای نبردباحکومت نجس وننگین آخوندی رادرخارج ازکشورسرمی دهندوسازمان مخفی ایران دریک وجه وجبهه مشترک درمبارزه مسلحانه جهت نابودی کامل حکومت نجس دینی اسلامی بایاران ومبارزین درگروه تندردست اتحادویگانگی داده وباآنان دریک سنگرمشترک باحکومت ننگین مبارزه مسلحانه می کنیم
________________________
متنی ناآگاهانه وناشیانه ازدوستان درسازمان جوانان راه نو:
وقتي مي گوييم اين تندري هاخاين به كشورومردم هستندشايد باورنكنيدزيرا...
اينان تبليغات انچناني كردندتاذهن توده هارافريب دهند وازصفت گرگي خودشان
چهره گوسفند نمايان كننداماهرانسان مبارزوعاقلي البته به شرط وفاداربودن به
خلق هرگزمرتكب اعمال ضدمردمي نظيراتش زدن اتوبوسهاي واحدنمي شود
...
__________________
رفیق جمشید-گروه تندر
از این جنبش، بسیاری وحشت کرده‌اند زیرا نمیدانند چه کسی و یا چه نیرویی آن را سازماندهی و رهبری میکند.آیا ما حق داریم افرادی را مانند سرلشگر «هخا» به عنوان شارلاتان و حقه باز معرفی کنیم؟ دیگر وقت آن نیست که سکوت کنیم در مقابل آدمهای حقه‌باز و تخم حرام.مماشات با کسانی که به عمد در خدمت بیگانگان و خلع سلاح کردن سیاسی و عملی ما مبارزین فعالیت میکنند خود یک خیانت است. ما باید با این افراد آتش‌بیار هم آن رفتاری را بکنیم که با یک پاسدار آدمکش میکنیم.هم آنگونه که نمیشود قدرتهای بیگانه را دست
کم گرفت، هیچ کس نباید نیروهای ایرانی را دست کم بگیرد

1 comment:

مهران said...

با درود به رفقای مبارز در کمیته شمال

جهت آگاهی شما ،سازمان جعلی جوانان راه نو در حقیقت شعبه ای از وزارت اطلاعات رژیم در تبریز میباشد که با هدف ایجاد تفرقه و القائات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تندر و گروههای همرزم تندر مشغول فعالیت میباشد. مدارک مستدل در این زمینه از طریق ایمیل در اختیار شما قرار خواهد گرفت
بنابراین بیش از پیش مواظب این حرامزاده های مسلمان که نقاب آنارشیست چپ به چهره زده اند باشید و از اطمینان یا انتقال اطلاعات با ایشان جدا خودداری نمایید
در ارایه این پیام به سایر همرزمان خود کوشا باشید
خوش و پیروز باشید
M.E مهران
تکاوران تندر - انجمن پادشاهی ایران