Tuesday, August 18, 2009

میزگردهفتگی باجمشیدودکتراعتمادی

ماراه دیگری جزراه اندازی رادیو تندرنداریم.آب ماباگردانندگان رسانه های غیردولتی موجوددریک جوب نمیرود.من به شماهشدارمیدهم:گروه هایی که امروزدرمیدان‌های رسانه‌ای هستند،چنانچه مابه دادشان نرسیم،تاچندماه دیگرخودتبدیل به مایه ناامیدی میشوند.آنهانمیتوانندکاری راکه ماانجام میدهیم انجام بدهند.آنهانمیتوانندحرفی راکه مامیزنیم به کرسی بنشانند.اماشکست آنهاشکست مانیزهست
جمشید:
درباره شعارسیاستمداران ورشکسته که میگویند:«ملت ایران انقلاب نمیخواهد».ورشکستگان چپ،ملی مذهبی و سلطنت طلب به همراه پسرعموهای اصلاح‌طلبشان امروز فریاد میزنندکه«مردم دیگرحاضرنیستندروی آینده خود قمار کنند».مامیپرسیم کارگری که شش ماه از حقوق خود را نگرفته چه دارد که قمار کند؟ دانشجویی که حق بیان و حق شرکت در سرنوشت خود را ندارد، چه چیزی را دارد که در قمار ببازد؟ زنی که در سایه قانونهای ارتجایی اسلامی تبدیل به انسان درجه دوم شده است، چه چیزی دارد که در قمار ببازد؟اگر از این ورشکستگان بپرسی در کشور «تونبوکتو» رژیمی حاکم است که قدرتش بر اساس سپاه، اسلحه و زور استوار است، راه حل شما چیست؛ بی شک راه حل «تندر»را پیشنهاد میکنند. اما در باره آریابوم ما ایران، خفه میشوند.
نیکدل:
فراریان سلطنت طلب در زمان پادشاه نتوانستند جلوی انقلاب را بگیرند چگونه میخواهند با این سخنها جلوی حرکت کوبنده ایرانیان را بگیرند؟جمهوری اسلامی با وجود این خیانتکاران نیازی به «سربازان امام زمان» اش ندارد.
اعتمادی:
ارتش شاهنشاهی برای مقابله با نیروهای خارجی ساخته شده بود. برآورد بر این بود که کشور از سوی دشمن داخلی (که منظور بیشتر حزب توده بود) مورد خطر قرار نمیگیرد. بر خلاف روش رضا شاه بزرگ، فرزند او، آریامهر، نتوانست دریابد که دشمن واقعی ایران علاوه برهمسایگان خارجی نیروی عقب گرا و اهریمنی اسلام است.

No comments: