Wednesday, August 19, 2009

جنبش مقاومت مردمی

بدینوسیله جنبش مقاومت دستگیری اعضایش توسط وزارت اطلاعات را تکذیب نموده واعلام می دارد که هیچ عضوی ازاعضای جنبش دربلوچستان دستگیرنشده است واین خبررژیم درراستای شایعه پراکنی وهموارنمودن راه برای جنایتی دیگرمی باشد.
وزارت اطلاعات که پی درپی دربرابرمبارزان با شکست مواجه شده است برای سرپوش نهادن برضعف وناتوانی خود اقدام به دروغ پراکنی میکند امااین دروغ پراکنی هاهیچ سودی برای وزارت اطلاعات نداشته وفقط ماهیت شیطانی ودروغ پردازآن رابیش ازپیش آشکارمی کند.
جنبش مقاومت مردمی


No comments: