Sunday, July 26, 2009

سگ گزمه‌های دربارعلی‌ رضا پهلوی

سگ گزمه‌های دربارعلی‌ رضاپهلوی
باسواد‌ترین فردسیاسی‌ دربارعلی‌ رضاپهلوی که این باشدوای به حال مابقی سگ گزمه‌های دیگرش
________________
رفیق جمشیدازگروه تندر
(پادشاه انتخابی ایران آینده بایدمثل خرکارکند)

No comments: