Sunday, July 26, 2009

گزارش دریافتی ازلوس آنجلس - آمریکا-وپاسخی ازطرف ما:


خانم مهساازلوس آنجلس

غرش یک ببرمازندرانی درلوس آنجلس علیه مزدوران جلادموسوی
باگرمترین درودهابه شمامبارزین وهمه ببرهای مازندران
امروز عصرروزبیست وپنجم جولای باردیگرایرانیان مقیم لوس آنجلس درمقابل ساختمان فدرال لوس آنجلس تجمع کردند .با آغازسردادن شعارمرگ برحکومت اسلامی ومرگ برخامنه ای ناگهان سردسته باند جنایتکارمیرحسین موسوی باگرفتن بلندگوازدست مجری برنامه اعتراضی اعلام کردوچنین گفت :
(...امروزروزحقوق بشرجهانیست ومانبایدابداکلمه واژه مرگ بر...یامرگ برخامنه ای راتکرارکنیم .)
متاسفانه باحضورووجودبیش ازهزارایرانی هیچ کس متوجه این گفته رئیس باندمیرحسین موسوی (سبزها)نشدومن خداخدامیکردم که ای کاش یک مردبین ایرانیان ترسووجوداشته باشدکه جواب این مزدوران پول بگیرکه ازسرمایه داران وپولداران ایرانی باج گرفته اندتابرای موسوی دجال تبلیغات کنندویاباهم صدائی باشخص دیوانه ووروان پریشانی به نام شهرام همایون این حقه بازوکلاهبردارتلویزیونی کلمه مرگ وجمله مرگ برحکومت آخوندی راازبین ببرندرابدهد..دیدم کسی دربرابراین مزدوربلندنشدخواستم کفشم رادربیاورم وبه صورت این مزدورپرت کنم که ناگهان یک مردازبین جمعیت باخشم زیادوفریادی رساکه اکثرایرانیان هالووترسوهم آن راشنیدندخودرابه آن مزدوررساندوبافریاددادزد:
...ای کثافت آشغال مزدوراجیرشده...کدوم حرومزاده بی پدرومادری گفته که نبایدشعارمرگ برخامنه ای راداد؟...کی گفته...؟
بعدخودباردیگرفریادزد:...مرگ برخامنه ای دجال ... :
سپس ناگهان دستبندی راازکمرخوددرآوردوبه آن مزدورمیرحسین موسوی باخشمی فراوان اعلام کردکه:.....میخوای دست بندبهت بزنم مزدور...؟
مسئول مزدوران میرحسین موسوی بامشاهده خشم وفریادآن مردودست بنداین دلیرمردایرانی باورکنیدبلافاصله بلندگورابدست یک خانم احمق ترازخودبه نام خانم تیموری دادوازمحوطه مثل سگ فرارکرد....آنقدرخوشحال شدم که اشک شادی ازچشمانم سرازیر شد...باورکنیدهمه آن ایرانیانی که آنجابودنداین مردراموردستایش وتقدیرقراردادند.....همه جوونا مخصوصاتعدادی ازطرفداران همین علیرضاپهلوی بی عرضه واخته شده هم بازدن به شانه وکتف این دلیرمردایرانی ازوتشکروایشان را(یاردبستانی) خطاب میکردند....جالب تراینکه مزدوران اجیرشده موسوی تاآخربرنامه ازنزدیک شدن به این مردترس واباداشتند...من بعدازآن حرکت حقیقتاملی وایرانی این مرد-باایشان صحبت کردم ضمن ابرازتشکروقدردانی ازایشان اسم شان راپرسیدم ودرجواب گفتند:...اسمم البرز وازبچه های سازمان مخفی وببرهای مازندرانم....آدرس ایمل وسایت شماراهم ازایشان گرفتم.حالا خواستم سئوال کنم :
آیااین مردعضوگروه شماست؟اگرهست باردیگرازطرف من وهمه ایرانیان وطن پرست و آگاه که دراین مراسم حضورداشتندتشکرکنید.
سئوال دوم اینکه:? آقای البرزبعدازآن حرکت ورفتارشجاعانه نزدتعدادی ازافراددرگروه تندرقرارگرفت که شخصی به نام جمشیدهم درآن جمع بودوجمشیدهمان شخصی هست که مدتی قبل باسعیدشمیرانی مناظره تلویزیونی داشت.
ببرهای مازندران:?
آیابه این تندریها میشوداعتمادکرد؟رابطه سازمان شماباگروه تندردرچه حداست؟
منتظرپاسخ شماهستم.مهسا -لوس آنجلس
___________________
باگرمترین درودهابه ایرانیان مبارزوآزادیخواه درآمریکاوبه خانم مهساکه این گزارش رابرای ماارسال
کردند
رفیق گرامی:
-رفیق البرزعضوی ازاعضای کادردرکمیته خارج ازکشور سازمان مخفی ایران وآخرین عضوباقی مانده ازاین کمیته درلوس آنجلس می باشدکه زحمات فراوانی رابرای سازمان ماکشیده اند.
-اگررفیق البرزچنین حرکت ورفتاری راانجام داده باشدسازمان مخفی ایران وبویژه ببرهای مازندران نیزازایشان قدردانی ونهایت تشکررابعمل خواهندآورد چراکه خودرفیق البرزاهل مازندران وشمالی بوده ودربین ببرهای مازندران ازجایگاه خاص سیاسی وتشکیلاتی برخوردارمی باشد
-رفقای درگروه تندرازنظرماوسازمان مامورداعتمادترین افراد وصادق ترین مبارزین ازبین دیگرانی هستندکه ادعای نبردباحکومت نجس وننگین آخوندی رادرخارج ازکشورسرمی دهندوسازمان مخفی ایران دریک وجه وجبهه مشترک درمبارزه مسلحانه جهت نابودی کامل حکومت نجس دینی اسلامی بایاران ومبارزین درگروه تندردست اتحادویگانگی داده وباآنان دریک سنگرمشترک باحکومت ننگین مبارزه مسلحانه می کنیم .
-طی دوسال گذشته یکی ازرفقای گروه تندربه نام (روزبهان) کمکهاولطفهای بیشماری رابه رفیق البرزبعمل آورده وگویاهردورفیق ازرفقای صمیمی یکدیگربحساب می آیند.این موضوع رارفیق البرزبارهابه مسئولین سازمان عنوان کرده است
-درموردرفیق جمشیدومصاحبه ایشان باآقای سعیدشمیرانی نیزسازمان ماعنوان می کندکه کلیه گفتارهاوبیانات این رفیق بویژه این جمله که:
(پادشاه آینده وانتخابی ایران آینده بایدمثل خرصبح تاشب کارکند.)
نه تنهاحرف دل بسیاری ازمبارزین وآزادیخواهان ایرانی که حرف دل یک نسل جوان وشورشی می باشد؟وهمچنین مابقی گفتارهای ایشان موردتائیدسازمان مخفی ایران قرارگرفته است.بنابراین مبارزین وهمه آزادیخواهان درداخل وخارج ازکشورودرراستای مبارزه مسلحانه باحکومت ننگین آخوندی می توانندبه رفقادرگروه تندراعتمادوودراین زمینه به آنان یاری رسانند.
_________________
باردیگر:مصاحبه رفیق جمشیدباسعیدشمیرانی

http://tondar.org/index.php?itemid=243
___________________

رفیق مهسای گرامی :
ای کاش ازچنین صحنه هاوواکنشهای انقلابی رفقای مبارزمی توانستیدفیلم ویاتصویری تهیه میکردیدتاهمه مبارزین وآزادیخواهان ایرانی درسراسرجهان آن رامی دیدند.
باتشکر-قدردانی وسپاس فراوان ازهمه رفقاوهمرزمان گرامی درگروه تندر:-
رزمتان پیروزباد

No comments: