Saturday, July 11, 2009

ازدیروزتابه امروز:


اززمانی که سازمان مخفی ایران یعنی درست درهیجده تیرهفتادوهشت باهمان اندک نیروی خودبه عنوان یک سازمان چریکی ونظامی به مبارزه مسلحانه باحکومت نجس وآخوندی برخاست؟هزاران بزدل وترسووبی جربزه سیاسی سرشان رادرزیرلحاف تختخواب نرمشان فروبرده وصدهابی شرم وحیای سیاسی دیگربه مانندکبک سرشان رادربرف ودرلاک خودفروبردند.عده ای بی خاصیت وبی فایده انواع واقسام اتهاماتی که مختص خودواطرافیان شان بودبه سازمانی انقلابی مخفی نسبت دادند.هیچ کس شجاعت وشهامت برآوردن فریادتنهاره رهائی جنگ مسلحانه ویاشجاعت اقدام به این عمل انقلابی رادرخودنیافت اماسازمان مخفی باهمان نیروی اندک خودهم فریادبرآوردوهم اقدام کرد.امروزباآغازشورشهای مردمی حقیقتانمی توان چه صفتی برروی یک عده مفت خوروزالوصفت وانگلهای اجتماعی گذاشت .امروزاین بی پرنسیبهای سیاسی تاصحنه های مبارزه راباوجوداسلحه های مبارزین مسلح راه آزادی درهرگوشه وکنارایران مشاهده می کنندبلافاصله رنگ خودراعوض وبخودروغن وجلای سیاسی زده وچه عربده هائی که درامرمبارزه مسلحانه نمی کشند؟همه مبلغ جنگ مسلحانه شده اند؟غافل ازآنکه عاقل ترین وباشعورترین وفهمیده ترین مبارزان سیاسی ازهمان ابتدای کارحکومت ننگین انتخاب خودراکرده بودند.
ازنتایج وجودسازمان مخفی ایران بویژه بعدازحادثه کوی دانشگاه این بودکه صف دوست ودشمن راجداوازهمه مهمتربزدلان وترسوهای سیاسی رادریک چنته وکیسه زباله ریخت.امروزبازهم ومجددابایدحرفهاوگفتارهای یک عده مدعی جدیدراهم شنیدکه گویادایه مهربانترازمادرشده اندوباعجله وشتاب زیاددست به قلم شده وفریادجنگ مسلحانه جنگ مسلحانه آنان -گوش آزادیخواهان وانقلابیون ایرانی راکرمی کند.
البته بایددقت کردوفهمیدکه ازکدام آبشخوری تغذیه میکنند.


براستی تاده سال قبل این افراددرکجای این کره خاکی بودند؟
_____________
ترورعلیه ترور-جنگ علیه جنگ
سیروس کار 2007 اوت
باز نویسی شده در 7 یولی 2009
اگرصدها هزار جوان انقلابی که با دستهای بسته در زندانها اعدام شدند سلاح بدست میگرفتند امروزه اثری از رژیم وجود نداشت. نمیتوان علیه یک رژیم تا دندان مسلح و وحشی فقط به شعار دادن قناعت کرد. نمیتوان با اضافه کردن به لیست شهدای خود پرداخت و اعلام داشت که در عمل انقلابی شرکت دارد بلکه بایستی عملا با مبارزه مسلحانه شکست ناپذیری دشمن برای همه عریان شود آنگونه که در سال پنجاه وهفت با یورش مردم به پادگانهای ارتش و پلیس شاه بساط رژیم برچیده شد.
فقط با سرنگونی رژیم ج اسلامی و ایجاد فضای دموکراتیک مردم ایران میتوا نند در آغاز یک تحول اساسی برای دگرگونیهای انقلابی بعدی قرار گیرند.
بایستی علیه ترور و وحشت رژیم اسلامی مسلح شد و مسلحانه جنگید. باید برای رهایی از شر رژیم شکنجه و ترور وحشت و آدم ربایی مسلح گردید و به آدمکشان نقابدار و غیر نقابدار به سیاست گزاران و مجریان ضد خلق هجوم برد.ترور علیه ترور, جنگ علیه جنگ, این حق طبیعی هر انسان آزاده هست
.
_________________
رفقای رزمنده -همرزمان گرامی:
خودبخوانیدحدیث مفصل ازاینگونه مجملهای کثیف وخائنین سیاسی
چیزی نمی گوئیم جزآنکه درایران فرداودرآینده ای نزدیک برسرراههاودرهای ورودی به ایران -بی صبرانه انتظارشمامفتخورها- شماانگلهاوطفیلیهای اجتماعی -شماخائنین به این مرزوبوم رامی کشیم.
فعلابه خوش رقصی های خودمشغول باشید
__________________
نامه مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد
با تقدیم احترام حزب دموکرات کردستان ایران -حزب کومه له کردستان ایران - سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران -سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) -شورای موقت
سوسیالیست های چپ ایران -شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران
۱۴ تیر ۱۳۸۸ - ۵ ژوییه ۲۰۰۹
_____________________

1 comment:

Anonymous said...

: دربارۀ جنبش آنارکو - پانک
http://anarki.blogfa.com/post-1.aspx