Saturday, August 7, 2010

ازجلادمیرحسین تارفیق نارفیق اشرف دهقانی

بایادونام همه مادران فدائی بویژه مادرفدائی نازخانم عسگری


مزارانقلابیون شورشی گلوگاه
_____________________


رفیق پویان مسئول کمیته شمال - ببرهای مازندران

بر طبق روایت ها و داستانهای ریش سفیدان و افراد مسن وبسیار قدیمی شهر گلوگاه بیشتر طوایف و قبیله های موجود در این شهر قبایلی مهاجر و از کشور روسیه به این شهر مهاجرت کردند . انطور که از بزرگان و افراد کهنسال این شهر بازگو شده است . بیش از صدیا صد وبیست سال قبل همواره بین ترکمن های ساکن در ترکمن صحرا و مازنی ها بر اساس خصلت های فرهنگی یشان گهگاهی جنگ و نبرد و دراین بین نیز دختران وزنان مازنی ها از طرف ترکمن ها ربوده می شدند .بر اساس تصمیم شاه ان زمان ایران از شاه روسیه تقاضا می شود که جهت جلوگیری از اینگونه جنگ های قبیله ای وطایفه ای . قبیله وطایفه ای جنگجو و شجاع را به این منطقه ارسال کرده تا از هجوم هر دو قبیله جلو گیری بعمل بیاورند . از طرفی نیز شرایطی که برای بسیاری از قبایل و طوایف در کشور روسیه نیز بوجود امده و هر کدام از این قبایل سعی در یافتن جا ومکانی بهتر . خصوصا از لحاظ کشاورزی مجبور به جابجا شدن بوده و به نقاط مختلف کوچ می کردند . در ان زمانها یکی از بزرگان قبیله و طایفه ای و برطبق روایت کهنسالان: شخصی به نام حسین فرهاد رئیس و بزرگ طایفه ای ( که در حال حاضر در شهر گلوگاه به نام طایفه خادملو مشهور ومعروف است ) از سمت روسیه حرکت و مهاجرت را اغاز و در کناره دریای خزر و در منطقه بین بهشهر و بندرگزفعلی به نام گلوگاه اسکان می گیرند
_______________________
رفیق مادرفدائی
،رفیق مادرفاطمه سعیدی(مادرشای
گان)

http://www.19bahman.com/Rafigh-Madar-Shaygan-LS.wvx

________________________
بایادونام همه مادران فدائی بویژه مادرفدائی نازخانم عسگری


مادرهمه زندانیان سیاسی چریکهای فدائی درزندانهای قرون وسطائی حکومت نجس وننگین آخوندی مادرزندانیان سیاسی چریکهای فدائی که درزندانهای ساری -گرگان ووکیل آبادمشهد،اسیرجهل وجنون عمامه داران ودستاربندان دینی -اسلامی بودند.
به یاد آن رفیق مادرگرامی فدائی ،که درسال ۱۳۶۴مزدورددمنش وجیره خوارحکومت نجس ،میرحسین موسوی حکم اعدام فرزندان فدائی این مادرستمدیده رابادستان کثیف ونجس وباآن امضای ننگ آورش صادرکرده بود.
رفیق مادرفدائی نازخانم عسگری همسرانقلابی بزرگ باقرخادملوازیاران صمیمی وهمسنگروهمرزم رهبردهقانان شورشی گلوگاه ،که درآن شهربه مادرهمه زندانیان سیاسی چریکهای فدائی خلق مشهورومعروف بود.بادستگیری فرزندان فدائی خود،به مدت پنج سال تمام باچنگ ودندان نه تنهاازجان فرزندان فدائی خود،که ازهمه فدائیان اسیرشده درآن سالها،دفاعی جانانه وقهرمانانه کرد.درفاصله سالهای ۱۳۶۰تا۱۳۶۵،حکومت نجس وکثیف آخوندی ،بااجیرکردن یک آخوندکون برهنه وهرجائی ،به نام آخوندحسین زاهدی ،واین آخوندهرجائی ،بااجیرکردن لاتهاولمپنهاوچاقوکشان وعربده کشان دوران شاه جلادوخائن،باندجنایتکارپاسداران،بسیجیان حرامزاده اسلامی وبی ترمز وباندافسارگسیخته سیاه جامگان بی پدرومادررادرشهرگلوگاه،بوجود،واین باندهای کثیف باحملات ویورشهای وحشیانه خودعامل وباعث جانباختن ۱۱چریک فدائی ومجاهدخلق ومدافعان کمونیسم شدندکه مزارپاک این قهرمانان ملی درگلستانهای سفیدچاه ومزاراعدامیان درروبروی رستوران اکبرجوجه کلبادی،این قاچاقچی موادمخدردردوران شاه وشیخ وآخوند،موجوداست.
رفیق مادرفدائی نازخانم عسگری باآنکه فرزندان دلیرفدائی اش درزندانهای حکومت مادربه خطای دینی اسلامی ،اسیربودندامااین مادرگرامی،بادستان پاک خود،پیکرپاک فرزندان خلق واعدامیان مجاهدوکمونیست این شهررابه خاک سپرد.ودرآن شرایط سیاسی - اجتماعی،هیچ مزدوروحمال حکومت ننگین درشهرگلوگاه-ساری -وبهشهر،جرات دست درازی وایستادن درمقابل این مادرفدائی شجاع دل رانداشت.اوباخیانتهای حرامزاده منشانه خائنینی چون فرخ نگهدارها،علی کشتگرها،عباس توکل ها،حسین زهری ها،وزهرماری های دیگر،..
این مادرفدائی ستمکش،زیرسایه احمق بازی های سیاسی رفیق اشرف دهقانی،پنج سال تمام باپذیرش هرنوع ستم اجتماعی،سیاسی،به مبارزه ای شجاعانه درمقابل حکومت نجس وننگین آخوندی پرداخت.حکومت ننگین دینی ،اسلامی،علاوه براسیرکردن فرزندان آگاه وروشنفکروسیاسی وبراستی چریک فدائی رفقای انقلابی،باقرخادملوونازخانم عسگری،علاوه برآنکه جگرگوشه های این انقلابیون رابااسم ونام کمونیست ومجاهدوحتی برادرزاده آن مادرگرامی،به جرم واهی مامورساواک شاه خائن اعدام شد،باحرکات ورفتارهای وحشیانه باندحرامزاده وبی پدرومادرسیاه جامگان گلوگاه ،فرزندان این خانواده کمونیست آواره نیزشدند.
ازسال۱۳۵۷ تاسال۱۳۶۰به مدت سه سال،شهرگلوگاه،مرکزوستادفرماندهی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به حساب می آمدتاآنجاکه خودرفقای جانباخته راه آزادی،توماج،مختوم،جرجانی،واحدی،وحتی کادرهای مرکزی سچفخادرستادفرماندهی سازمان درساختمان شیروخورشید(هلال احمرساری)که دراصل پایگاه اصلی سچفخابود،برروی رفقای فدائی گلوگاهی حساب وکتاب ویژه ای بازکرده بودندتاآنجاکه درجنگ قهرمانانه ترکمنصحرا،رفقای فدائی گلوگاهی،اولین کسانی بودندکه باگردآوردن نیروی چریکی ،باسه اتوبوس راهی شهربندرترکمن وگنبدکاووس شدند.
مادرفدائی نازخانم عسگری که هم وغم خودرادرراستای آرمانهای کمونیستی چریکهای فدائی خلق مازندران گذاشته بودهمان مادرشجاعی ست که درآغازانقلاب درمقابل ساختمان شهرداری شهر،اسلحه رابازورتمام ازچنگ مزدورشاه گرفت وبه دست همسرانقلابی وکمونیست خود،رفیق خادملوداد.
باخیانت حرامزاده منشانه کثافتهاونجاستهای بوی گندگرفته ومتعفنی چون حرامزاده فرخ نگهدار،گ...زاده علی کشتگرولجن زادگان دیگر،خانواده مادرفدائی ،نازخانم عسگری،اولین خانواده کمونیست درمازندران بودکه آماج حملات وحشیانه چماقداران عقب مانده ارتجاع دینی قرارگرفت.
رفیق محمدباقرخادملوکه بعدترورفیق حامداسدپور،رهبرومسئول دهقانان شورشی وانقلابی این شهربود،باخیانت مستقیم احسان طبری وکیانوری،هفت سال دوران زندگی خودرادرزندانهای ستم شاهی طی کرد .
سه فرزندفدائی این پدرومادرکمونیست،هرکدام به مدت ،سه،چهاروپنج سال به جرم فدائی بودن (البته باخیانت گه زادگانی که نام برده شد)زندانی می شوند.وزیربی شرفی های نارفیقانه رفیق اشرف دهقانی،که فرزنددیگراین مادرگرامی،ازخط ومشی رفیق اشرف دفاع می کرد،آواره سرزمینهای دیگرمی شود.این خانواده کمونیست،تابه حال ،تحت بدترین شرایط سیاسی ،اجتماعی ،به زندگی مضاعف ادامه می دهند.
هنوزجریان واپسگراوارتجاعی شده رفیق اشرف دهقانی،به جای آنکه نگاهی کوتاه به پیرامون خود بیاندازد،به جای آنکه همان قدرنیروهای باقی مانده رانجات داده وبه یاری آنان بشتابدباواپسگرائی کامل ،خودرادرتارعنکبوتی تنیده شده توسط خودش ،خودراخفه می کند.
پرداختن به شعارهاوحرفهاوگفتمانهای آروغ آورسیاسی،آنهم به صورتی که به شکل یک چنبره احمق منشانه دیوانگان درآیدرادیگربه وجدان سیاسی رفیق اشرف می سپاریم.
درسایت گروه،سازمان،وتشکیلات گردوخاک گرفته ومبدل به بازی اینترنتی شده چریکهای فدائی گروه رفیق اشرف باردیگرداستان کهنه وقدیمی شده یادی ازمادران فدائی به نام (رفیق مادر)(حک)شده است .ومسئول ناشنواوکروکوروفلج وعلیل شده این سایت که بی شک وتردیدروزی اش راازیک آدم مفتخوروچریک تنبل شده به نام (پولاد)طلب وگدائی می کند،بابدبختی وبیچارگی تمام همه زوروبازوی سیاسی خودرابکاربردتاجهت خالی نبودن عریضه،یادی ازمادرشجاع دل ،مادرهمه چریکهای فدائی ،رفیق مادرفاطمه سعیدی(مادرشایگان)دست بزند.
هرچندکه مغزوعقل وتفکرواندیشه درافرادپیرامونی رفیق اشرف دهقانی ،بعدازسه دهه عمرنکبت بارحکومت نجس وکثیف آخوندی،مبدل به کاهگل وبتون آرمه وآهن قراضه شده است بطوری که آن چند پیروپتال وپیژامه راه راه پوش شده سیاسی ،دیگردرجایگاه مغزی خود،هیچ مکانی ،جهت پذیرش هرنوع منطق واستدلال وگفتمان سیاسی ،تشکیلاتی رانداردکه بماندوانتقادسیاسی هم پیشکش شان،اماکورخواندن رفیق اشرف دهقانی درموردآن ستمهای مضاعفی که برخانواده فدائیان اعمال شدرادیگرپیشکش نخواهیم کرد.براستی آیاجریان پوسیده وگردوخاک گرفته چریکهای فدائی پیرامون رفیق اشرف ،مخصوصاًآن چریک (پولادی)اش که امروزه حلب تیکه ای بیش نیست هیچ اطلاع وآگاهی ازمادران شجاع فدائی دیگرداشت؟یابدمستی وعشق وتفریح بیش ازحدازنوع امپریالیسم اروپائی ،آنچنان این مدعیان(چریک فدائی)راغرق درخودکرده است که نمی داننددست چپ وراستشان کدام طرف است؟


به خودبیا رفیق اشرف دهقانی ؟به خود آ
رفیق کوچک ات چریک فدائی خلق پویان(شهرام سابق) صاحب وبلاگ عصرواهانت مسدودشده
مازندران - ساری

No comments: