Tuesday, August 17, 2010

رفیق توماج -عضورده بالای کمیته شمال


به نام خلق قهرمان ایران وبادرودفراوان به رفقاورزمندگان راه آزادی
تقدیم به دوطایفه خادملوهاوریگی ها
_______________________Add Image
تشابه شجاعت طایفه ریگی هادربلوچستان وطایفه خادملوهادرگلوگاه مازندران
سنتی دیرینه وناشکستنی

آنچه که دربرخوردبافرهنگهای متفاوت موجوددرایران گرامی یمان همه ماآریائی تبارهارابه یک نقطه عطف وهمبستگی می رساندتشابه زیاد وحتی رفتارهاوکردارهای ژنتیکی وارثی قبایل وطوایف مختلف موجوددراین سرزمین زیبای باستانی ست که هرانسان اندیشمندومتفکربامشاهده آن تشابهات ویکرنگ بودن آن ،حقیقتاًبه وجدآمده وقلباًبدان افتخارمی کند
نگارنده این مطالب رفیق کوچک شما(توماج)ازبازماندگان وشاهدان عینی جنگ قهرمانانه ومیهنی ترکمنصحرا،به فرماندهی چهارآذرخش فدائی خلق رفقای گرامی ،توماج ومختوم وجرجانی وواحدی هستم وزمانی که این نبردوجنگ مردمی رخ دادسیزده سال بیشترنداشتم.
امروزبه عنوان یک چریک فدائی خلق ،درسازمان مخفی ودرشاخه چریکی نظامی سچفخادرکمیته شمال مشغول فعالیت سیاسی -نظامی می باشم.
ضمن درودوسپاس ازرفقای زحمتکش دربخش تبلیغاتی سازمان ،درصورت ممکن اگرفرصت وجاومکانی دربخش اینترنتی وجوددارداین نوشتارمرادرج کنید.


امروزمطلبی رادرموردطایفه ریگی هادربلوچستان خواندم که حقیقتاًمرابه وجدآوردوخوشحالم کرد.یادم می آیدکه یک گزارشگروخبرنگاربسیاردینداروافراطی مقاله وگزارشی رادرموردقبرستان وآرامگاه سفیدچاه گلوگاه که دراصل آرامگاه مقدس دهقانان شورشی وکمونیستهای شجاع دل وانقلابی شهرگلوگاه می باشدکه درست خلاف ومغایرباحقیقتهائی بودکه دراین شهرقهرمان پرور،این شهرمملوازکمونیست وچریک فدائی ،ارائه داد. به عنوان یک کمونیست وچریک فدائی خلق ابتداخیانت به خودوآنگاه خیانت به خلق ومیهن می دانستم تا من نیزبتوانم حقایقی رادرمورداین شهرومردمان مهمان نواز وانقلابی این شهربدانم وننویسم.که وظیفه هرچریک فدائی خلق ایرانی ،قبل از آنکه اسلحه بدست بگیردبایداسلحه قلم رابدست بگیرد.

نگارنده مطالب ،کوچک همه شما،چریک فدائی خلق (توماج)هنگامی که سیزده سال بیشترنداشتم بادوسه نفرازرفقای فدائی هم سن وسال خودازشهرقهرمان وچریک پرورگلوگاه آشناشدم.ویادم می آیدکه چریک فدائی جانباخته رفیق توماج مسئول کل سچفخادرآن زمان برروی رفقای چریکهای فدائی خلق درشهرگلوگاه براستی حسابی دیگروجدای ازرفقای فدائی درنقاط مختلف ایران بازکرده بود.بطوری که درست بعدازدوروزازجنگ قهرمانانه ترکمنهادرگنبدوبندرترکمن ،اولین نیروهائی که دربندرترکمن پیاده شدند هموطنان گلوگاهی وازبین این نیروهاهم بیشترین نیروراطایفه خادملوهاتشکیل می دادند.عشق وعلاقه ونهایت وفاداری ومحبت مسئول کمیته سچفخاوچریکهای فدائی این شهرنسبت به رهبران سچفخاوجنبش ترکمنصحرا،آنقدرشدیدوزیادبودکه حتی تعدادزیادی ازرفقای چریک گلوگاهی بااسلحه هائی چون تک لول ودولول(اسلحه های شکاری مختص آن شهر)وحتی تعدادزیادی نیزباتبروچاقو،جهت مقابله باارتش وتوپ وتانکهای مزدورساواکی دینی اسلامی شده تیمسارفلاحی،واردبندرترکمن شده بودند. درجنگ قهرمانانه ترکمنصحرا،دومین گروهی که بعدازطایفه خادملوهاخودرابه ترکمنهارساندندطایفه ریگی هاازبلوچستان بود.واین رفقای چریک نیزدرحیطه شجاعت ومردانگی،دست کمی ازچریکهای گلوگاهی ،مخصوصاًطایفه خادملوهانداشتند.اماشخصاًشاهدبودم که هنگامیکه یک نفرازطایفه خادملوهاتابایک نفرازچریکها،ازطایفه ریگی هابرخوردمی کرددیگرحتی جنگ ترکمن صحرانیزمابین آنان فراموش می شد.انگاری که دوبرادرتنی وزاده ازیک مادر،بعدازسالهادوری همدیگررایافته اند. درمقابل تهاجمات حکومت وحشی وددمنش آخوندهای کثیف،طایفه خادملوهادرگلوگاه وطایفه ریگی هاازبلوچستان ،اولین طوایفی بودندکه به کمک ترکمنهاآمدند. طایفه خادملوهاوریگی هااولین طوایفی بودندوهستندکه بعدازسال ۱۳۵۹ و۶۰مخالفت شدیدخودرا،"(نه تنهامخالفت که) جبهه اصلی مبارزه باحکومت نجس وننگین آخوندی ،یعنی جبهه مبارزه مسلحانه راگرفتند.تشابه فکری ،فرهنگی واخلاق ذاتی این دوطایفه جنگجووررزمنده دراین نهفته است که هیچکدام ازآنان درمقابل هرنوع سیستم زورگوئی ودیکتاتورمنش ،سرخم فرودنیاورده اندکه بماندبه محض آنکه احساس کرده اندنوع سیستم حکومتی ،آلوده به زوروزورگوئی وچپاول وغارت حق وحقوق مستمندان وضعیفان بوده وهست،بلافاصله اسلحه بدست گرفته اندچه درزمان رضاشاه پهلوی وچه درزمان عمامه به سرهای. حکومت آخوندی،حکومت نجس وننگین آخوندی باتمام قدرتش هنوزازطایفه خادملوهادرشهرگلوگاه،ترس ووحشت وهراس داردمبادااینکه این قبیله نترس وشجاع دل،دست به طغیان مسلحانه بزندوباردیگرخودرابه ترکمنصحرابرساند.ازطایفه ریگی هاهراس ووحشت شدیدتری داردمبادا آنکه طایفه خادملوهاخودرابه طایفه ریگی هابرسانندوهمگان مسلح شده وشورش مسلحانه راه بیافتدکه دیگرواویلا....
تشابه شجاعت ودلیری ومردانگی مابین این دوطایفه آنقدرنزدیک وبهم بسته است که اگرریش سفیدان این دوطایفه برای چندساعتی باهم مذاکره کرده وبه یک توافق طایفه ای وقبیله ای برسندکارحکومت نجس وننگین درعرض بیست وچهارساعت روشن خواهدشد. بی جهت نیست که جنبش مردمی ایران گرامی ،اولین کشته شدگان وجانباختگان راه آزادی راازبین این دوطایفه شجاع دل وجنگجوتقدیم آزادی ایران زمین کرد


سنتی دیرینه وناشکستنی
_______________________
با یاد ونام چهارآذرخش فدائی ترکمن صحراوبایادونام جانباختگان طایفه خادملوهاوریگی ها
برای نابودی حکومت نجس وننگین آخوندی،دست دردست هم دهیم ،متحدومسلح شویم
بادرودبه چریکهای مسلح بلوچستان
رفیق کوچک شما:چریک فدائی خلق توماج

No comments: