Wednesday, July 14, 2010

شناخت بیشتررفقای چریکهای مسلح فدائی مازندران


شناخت بیشتررفقای چریکهای مسلح فدائی مازندران

بزرگترین وشایدبدترین تعصب و غروردربین ببرهای مازندران -مازندرانی بودن آنهاست .هیچکس هم دراین دنیاهیچ کاری درمقابل این خصلت وماهیت ومنش ژنتیکی مازندرانی ها،هیچ کاری نمی تواندانجام دهد.مردم مازندران درحین داشتن خصلت های انسانی چون:مهربانی ،مهمان نوازی ،نوع دوستی ،صداقت ،قلبهای پاک وبی آلایش ،جان فداکردن درراه دوست ومهمان غریبه ،عشق ورزی های مفرط انسانی آنهم حقیقتاًقلبانه وصادقانه، ووو....شایدیکی ازبزرگترین علتهائی که پیشتازان جنبش چریکهای فدائی خلق چون رفیق کبیربیژن جزنی - حمیداشرف دهقان - صفائی فراهانی - امیرپرویزپویان - خسروگلسرخی - کرامت دانشیان - سعید سلطان پور- .....وحتی شجاعت بخرج داده وقاطعانه اعلام می کنیم که همه مادران فدائی درسراسرایران درمقابل همه چریکهای فدائی جانباخته درخطه شمال سرتعظیم واحترام رافرود می .....آورند.
...........
براستی خاک مازندران چه چیزی راپرورش می دهدکه حتی رفیق رئیس دادگاه مخفی این ابرمردوقدرتمندترین چریک فدائی خلق درشرایط فعلی جنبش پیشتازفدائی ایران درمقابل چریکهای فدائی مازندرانی ،سرتعظیم فرودمی آورد.با آنکه خودزاده واصلیت تهرانی دارد؟

رفیق رئیس دادگاه مخفی که خودیکی ازبازماندگان وفرزندان دورفیق چریک فدائی خلق (زن و مرد)ویادگاری ازیک خانواده اعدام شده سال شصت می باشددرباره رفقای فدائی مازندرانی چنین عنوان می کند;.......وبه همین دلیل مردم مازندران خصوصاًفدائیان مازندرانی افرادی باهوش وباذکاوت هستند.....درحین جدی بودن درقبال هرنوع رقیبی چه مهمان چه دشمن خونی اتفاقاًمردمی مهربان ومهمان نوازنداماوای به حال روزی که طرف مقابل ازنیت ومنش پاک آنان سوْ استفاده ومبدل به دشمن شودکه خوشابحال تیمورلنگ وچنگیزخان وآدلف هیتلر......مازندرانی هابلائی برسردشمن می آمورندکه حتی منصورحلاج هم ازتولدخودپشیمان می شود.....شایدبدلیل همین علتهای ذاتی وژنتیکی ست که جنبش حماسی سیاهکل در شمال کشورببارآمد...
____________________

درسازمان مخفی ایران بیشترین مسئولین رده بالارارفقای فدائی ازشهرهای تهران - زاهدان - اصفهان - شیراز-آذربایجان -خوزستان وبلوچستان تشکیل می دهنداما پایه ترین واساسی ترین بخش ازسازمان یعنی بخش وشعبه اجرائی وعملی سچفخابدست رفقای شمالی اداره می شود.رفیق بیژن نفردوم وشخصیت سیاسی دوم درسچفخادراین مورد چنین اعلام می کند
____________________
..........
...بادرنظرگرفتن پیشینه وسابقه جنبش چریکهای فدائی خلق براحتی درخواهیم یافت که عملکردچریکهای مازندرانی حتی ازخودبنیانگذاران این جنبش چون رفیق بیژن جزنی ،بیشتروفراتربود.حتی ازخودرفقا:صفائی فراهانی وحمیداشرف ورفیق پرویزپویان......تحقیق وبررسی نشان می دهدکه حتی قبل از حماسه های سال
پنجاه،اکثرشخصیت های سیاسی سچفخابرروی رفقای مازندرانی ،حسابی ویژه وجداگانه بازکرده بودند.....
________________________


رفیق آروین مسئول امنیتی سچفخانیزچنین عنوان می کند:
...این درست که همه بعنوان چریک فدائی ایرانی شناخته می شویم اماباموشکافی دقیق جنبش چریکهای فدائی تازه وارددریائی پرمتلاطم وخروشانی به نام چریکهای مازندرانی وشمالی می شویم.... مردم مازندران دردریافت حقیقت واقعیت آنقدرباهوش وبااستعدادوباذکاوت هستندکه باداشتن آن پیشینه وسابقه دیرینه درچهارچوب مبارزه شجاعانه بااشغالگران سرزمین خودازیک طرف وپناه بردن نژادهای دیگرایرانی درزمانهای باستان ازچنگ حمله های وحشیانه دشمنان ایران به خطه زیبای مازندران ایران ازطرف دیگر،همان چندثانیه اول برخورد،انسان خوب وبدراازهم تشخیص می دهند.......به همین دلیل ژنتیکی وکاملاًارثی ست که درسال پنجاه چریکهای فدائی مازندرانی مجسمه شاه جلادوخائن رادرشهرساری بابمب به هوامی فرستند.....عملی که حتی ازخودرفیق بیژن جزنی هم شایدبالاتروبرتربود....
_______________________

رفیق پویان فرمانده ببرهای مازندران دراین موردچنین اعلام می کند: ....دردل وقلب وروح مامازندرانی هاهیچ چیزی وجودنداردجزصداقت وپاکی ومهمان نوازی ومهمان پرستی.... اگربعنوان یک مهمان وغریبه ویامسافری ازشهرهای خارج ازمازندران تحت هرنوع بدشانسی وبداقبالی درزندگی -تحت هرنوع فشارمضاعف بدبختی وفلاکت وآوارگی ویاحتی حوادث غیرمترقبه پبش آمده دریک سفرتوریستی ومسافرتی برای یک فرد غریبه-..... این جزومحالات است که یک مازندرانی باکوبیدن درخانه اش به آن مهمان ناخوانده خوراک ومحل استراحت وپوشاک ندهد.این جزومحالات است ....غیراین واکنش ازطرف آن فردبیانگردوچیزاست یا آن شخص غریبه ای تهرانی واصفهانی ومشهدی ست که درمازندران خانه دارد...یابراستی ترک اردبیلی ست ....که فارسی رانمی فهمد هرچندکه خودودوسه نفرازرفقای فدائی دراین کمیته ترک مازندرانی هستیم....
.......
______________

رفیق البرزیکی از مسئولین رده بالای سازمان مخفی دربرخوردبابعضی ازسئوالات دوشخصیت بزرگ سیاسی درجنبش پیشتازفدائی چون رفیق رئیس دادگاه مخفی وفیق بیژن چنین اعلام می کند_____________________

هنوززوداست که مدعیان درمکتب جنبش فدائی بانوع اخلاق اجتماعی،سیاسی،واخلاقی یک چریک فدائی خلق مازندرانی آشناشوند.......به همین دلیل دوستی ورفاقت حتی درمحدوده وخط عادی ومعمولی با چریک فدائی مازندرانی حقیقتاًکاریست مشکل وطاقت فرسا.....اماامان ازآن لحظه ای که یک چریک فدائی مازندرانی باشخصی دیگربساط دوستی ورفاقت رابرپاکندکه تنهایک چیزمی تواندعامل جدائی شودوآن مرگ است و جدائی پایه گذاران وبنیانگذاران جنبش پیشتازفدائی چون رفیق بیژن جزنی،امیرپرویزپویان،حمیداشرف دهقان ،مسعداحمدزاده،کرامت دانشیان خسروگلسرخی وحتی رفیق صمدبهرنگی این معلم بزرگ انقلابی...بارفقای چریک فدائی مازندرانی بامرگ وجانباختن قهرمانانه به امضاوختم شد..... مازندرانی هابدلیل داشتن خصوصیت وشخصیت انسان دوستی ،سالهای سال وبلکه قرنهاست که ماْواوپناهگاه جانی میلیونهاایرانی دیگرازخطه های دیگرآریابوم بوده وهستندحتی درزمان حال وباوجودحکومت حرامزاده ونجس وکثیف اسلامی.......بهمین دلیل نمی توان گذشت ....
...امارفقای مسئول درکمیته مرکزی باماچریکهای مازندرانی لطفاًشوخی تشکیلاتی - سیاسی نکنند.ماچریکهای فدائی مازندرانی آغازگرجنگ مسلحانه برای نابودی کامل حکومت نجس آخوندی خواهیم بود.مهمان نوازی مامازندرانی هاآنهم درخانواده جنبش پیشتازفدائی پیش کشتان......
______________________

رفیق توماج :
___________
.....هنوزنمی خواهیم درکی درست و واقع بینانه ازدوجنبش مهم ایران ،جنبش سیاهکل وجنبش خلق ترکمنصحراکه یکی درگیلان ودیگری درمازندران بوجودآمدداشته باشیم .....چرادوحاثه انقلابی واجتماعی درسرزمینهای شمالی ایران وجای دیگرنه....آیانبایدقبول کنیم که هردوحماسه تاریخی ناشی ازوجودشجاعت ومردانگی درذات ومنش شمالی هاست....چراحماسه سیاهکل درآذربایجان و لرستان وسمنان آفریده نشدواصولاًچرابایدچهارنفرازترکمنهای ترکمنصحرای شمال جان خودراشجاعانه فدای خوشبختی همه ایرانیان کنند....
___________________________

وبه گفته یکی ازرفقای فدائی درکمیته ببرهای شجاع دل مازندران:
چندماه قبل دریکی ازجلسات رفقای فدائی خلق درتاجیکستان چهاربحث عمده به میان آمداولین بحث درباره چرائی عدم آغازجنگ مسلحانه ازطرف سازمان مخفی - دومین بحث درموردرفقای کخاک -سومین بحث آخرین وضعیت وموقعیت سازمان مخفی وچهارمین بحث درباره قیام وشورشهای اخیروتاثیرمردم شمال دراینگونه قیامهای مقطعی بود امادرموردموضوع آخرین یکی ازاعضای ببرهای مازندران بحثی رابه میان کشیدکه باعث تاثربسیاری ازرفقاشدرفیق مازندرانی درمورداین موضوع چنین گفت
_________________________

....من با آنکه بیست وچهارسالمه ...امابابررسی تاریخ جنبش چریکهای فدائی طی سه دهه گذشته تنهااین رافهمیدم که بزرگترین ونابخشودنی ترین گناه درعرصه خیانت به رفقای فدائی درشمال ازطریق فدائیان درتهران بود.....اگرکمی به ضربه های سالهای ۶۰-۶۴-۶۷و۶۹بیاندازیم علناًمیبینیم که هشتاددرصدلورفتگان درمازندران ازطریق تهران انجام شده...اینه که متاسفانه ماشمالیهاهیچ اعتمادی به تهرانی هانداریم ,,,,,تهرانیهاهمیشه درحق مامازندرانیهایانامردی کرده اندیاخیانت ...چیزمثبتی تابحال ازآنان ندیده ایم... نمونه اش هم همین برخوردرفقای مسئول درتهران بارفقای شمالی یمان توخارج(منظورش رفیق البرزمی باشد)..حالاهم به نظرمن بهتره نپرسین چراشمالیهاتوتظاهراتهاشرکت نکردن یاشرکت مازندرانی هاچشمگیرنبوده ....هیچ دلیلی وجودنداره.... جزتفاوت اخلاق وفرهنگ درسطح گسترده دراین استان ...می خواهیدتجربه کسب کنید...همین الان کمیته مرکزی سازمان اعلام کنه که هم بودجه دستمونه وهم اسلحه ومهمات کافی ....ومی خواهیم جنگ مسلحانه راآغازکنیم ..من به شماقول می دهم که هیچکدام ازاعضای کمیته شمال به شماپاسخ مثبت نمی دهند...امااگه همون امکانات وجودداشته باشه ویکی ازرفقای شمالی توکمیته اعلام جنگ مسلحانه بده من بازم به شماقول میدم همان روزاول... هزارنفراسلحه بدست میگیرن ...علتش اینجاست...علت درتفاوت بین حرف وعمله....باآنکه نیمی ازمردم تهران به خیابانهاریختن بازهم شمالیهابه آنهااعتمادنمی کنند....چون خوب میدانیم که چندروزبعدهمه یشان اونهم درست وسط مبارزه گم ونایاب می شن ...اصلاًخودشونومیزنن به کوچه علی گدا
........

_________________________.
قضاوت رابرعهده عموم خلق قهرمان ایران واگذارمی کنیم
بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان مخفی ایران

No comments: