Friday, July 16, 2010

شهرزیبای گلوگاه بهشت ایراناین شهرزیباازسال ۱۳۵۷ تا۱۳۶۳ جایگاه وموطن دههااستادومعلم ریاضی وفیزیک وشیمی ودکترهاوپزشکان ماهروحرفه ای بودکه نیمی ازهواداران وفعالان سازمان چریکهای خلق دراستان مازندران رارهبری می کردندوازمسئولین بزرگ سچفخا بشمارمی رفتند.ازسال ۱۳۵۷ تا۱۳۶۰مغزهای متفکروفعالان سیاسی سچفخاباتشکیل هیئت کوهنوردی سچفخابابیش ازصدنفرازاعضای جوان ونوجوان هرهفته به آموزشهای چریکی واسلحه شناسی دردل کوههاوجنگلهای زیبای البرزکوه به بویژه درمنطقه زیبای توسکاچشمه می پرداختند.باهمکاری جانانه باندکثیف ونجس وحرامزاده فدائیان اکثریتی وطرفداران حزب خائن توده(روده)دریورش هاوحمله های وحشیانه چماقداران وشعبان بی مخ های دینی - اسلامی ،نیمی ازآن افرادسیاسی اعدام ،نیمی دیگردستگیروبعدازتحمل شکنجه های فراوان وبامحاکمه های فاشیستی به حبسهای طویل المدت ومابقی باپراکنده شدن به زندگی عادی ومعمولی بازگشتند.امروزه باوجودسرکردگان بیسوادوعقب مانده های ذهنی حزب الله وانصارنجس درپُستهای مهم وکلیدی چون اداره آموزش وپرورش ،شهرداری وباشگاههای ورزشی ،نیمی ازجوانان این شهراعتیادبه مخدرقوی ،دزدی وسرقت ومعضلات دیگراجتماعی مبتلاشده اند.تنهابیست وپنج چریک عضوسازمان مخفی وکمیته شمال در این شهرازاین بلای خانمانسوزوویرانگرمحصول حکومت نجس آخوندی -اسلامی درامان مانده اند.


بادرودبه آن رفقای چریک
ببرهای مازندران - گلوگاه

No comments: