Saturday, July 10, 2010

ترورانقلابی چهارمزدورکلیدی


تلاش کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران برای ترورانقلابی چهارمزدورکلیدی وجنایتکاران وابسته به حکومت
نجس وننگین آخوندی
درگفتگوی مابین مسئول ک.خ.ا.ک (رفیق البرز)بارفیق توماج ورفیق پویان ازمسئولین رده بالای کمیته شمال وفرماندهان ببرهای مازندران ،مسئول ک.خ.ا.ک ازآنان خواست تادراسرع وقت بااتخاذتاکتیکهای ویژه ،سازماندهی دقیق ،استقرارسی وپنج چریک مسلح فدائی خلق تحت امراین کمیته ،نهایت تلاش وکوشش خودرابعمل آورده وباترورهای انقلابی وحملات مسلحانه ،واردفازعملیاتی درراستای شروع وآغاز(عملیات بزرگ)شوند.
عملیات بزرگ طرح وپروژه ایست که کارشناسان ومتخصصین نظامی س.م.اازشش سال قبل تهیه وشامل دولیست به نام (لیست سیاه ولیست قرمز)می باشد.
لیست سیاه :شامل بیش ازپنج هزارمزدورکلیدی ومهم وابسته به حکومت نجس وننگین آخوندی ولیست قرمزشامل سیصدوپنجاه مزدور،اشخاص وافرادخائن ،جاسوسان وماموران ارسالی ازطرف وزارت بدنام ساواک آخوندی ست که درکشورهای مختلف بویژه درآمریکا،آلمان،انگلستان،فرانسه ،ایتالیا،کانادا،سوئد،روسیه مشغول خدمتگذاری به حکومت ننگین اسلامی می باشند.درلیست سیاه معروفترین جنایتکاروخائن به ملت وسرزمین ایران ،آخوندعلی اکبرهاشمی رفسنجانی بهرمانی ست که متاسفانه تابحال دوبارازحملات ویورشهای ببرهای مازندران جان سالم بدربرده است.وهردوعملیات ترورانقلابی این آخوندبی اصل ونسب نافرجام ماند.

لیست قرمز:درلیست قرمزنیزمعروفترین وشناخته شده ترین افرادخائن ،مانندفرخ نگهدار،علی کشتگر،حسین زهری ،عباس توکل ،مریم عضدانلو،شاهزاده سیدرضاپهلوی،فریبرزسنجری معروف به پولاد،وهمکاران اینگونه خائنین که ازطرف ساواک آخوندی جهت اجرای پروژه های طولانی مدت (طرحهاوپروژه های موردنظروزارت اطلاعات آخوندی)به خارج ازکشورماموریت یافته که معروفترین این ماموران مزدوراطلاعاتی حمیدرضاذاکری می باشد.لیست قرمزهمچنین شامل صاحبان بنگاههای تبلیغاتی رژیم درسانه های فارسی زبان لوس آنجلسی وشامل مزدوران وجیره خواران وشیپورچی یان وابسته به وزارت فرهنگ کثیف اسلامی چون شهرام همایون ،سعیدسکوئی این بیمارروانی وسادیسمی ،علیرضانوریزاده،بهروزصوراصرافیل ،حمیدشبخیز،امیرقاسمی،وافرادومسئولینی چون رئیس بنیادایمان وبنیادعلوی ووو...می باشد.

طی یکسال گذشته وباآغازقیامهای مردمی،اعضای ک.خ.اک ومسئول این کمیته ،رفیق البرز،تلاش کردندتاباورودمخفیانه به داخل ایران وباتکیه برنیروهای تحت امرخوددست به چندین عملیات چریکی -نظامی بزنندکه طبق قوانین مندرج درون سازمانی اعضای کمیته خارج ازکشورتنهاحق ورودوخروج ومسافرت به کشورهای همجواروهمسایه ایران راداشته ولی به داخل ایران هرگزنمی توانند.
تاآنکه بادستوروفرمان جنجال برانگیزترورچهارمزدوروجنایتکارمنتخب حکومت ننگین اسلامی ازطرف ک.خ.ا.ک ومسئول این کمیته،مسئولین دیگردرس.چ.ف.خ.اازجمله رفیق رئیس دادگاه مخفی، ،رفیق مسئول کمیته مرکزی ،رفقا:پویان,توماج مسئولین کمیته شمال،رفیق آروین مسئول امنیتی س.م.ا،بیدرنگ خودرابه اعضای ک.خ.ا.ک ،رفقا،پژواگ،جاوید،کاوه درکشورتاجیکسان رسانده وباآن رفقابه گفتگوبپردازند.

طی دیداردههانفرازاعضای کمیته شمال وچریکهای مسلح ببرهای مازندران بامسئولین کمیته مرکزی سچفخاورفیق رئیس دادگاه مخفی،بسیاری ازآن رفقاباانتقادهای سخت وجدی وقاطع خود،بعدازهفده سال قانون عدم وروداعضای ک.خ.ا.ک به داخل کشورراازدرون قوانین سازمان مخفی ایران برداشته ولغوکامل کردندتنهابااین شرط ازطرف کمیته مرکزی که اعضای ک.خ.ا.ک تنهابامسئولیت ومدیریت وباهماهنگی کامل باکمیته شمال می توانندواردکشورشوند.
بزرگترین عامل لغواین قانون رفقا:پژواگ مسئول اینترنتی وتبلیغاتی سازمان ،پویان مسئول کمیته شمال ،توماج فرمانده سی وپنج چریک مسلح تحت امر.ک.خ.ا.ک وازیاران وهمرزمان دیرینه رفیق البرزبودند.رفقادردلایل سیاسی -تشکیلاتی خودچنین عنوان کردندکه :

چه ما بخواهیم ،چه نخواهیم ،چه کل سازمان موافق باشدیامخالف مسئول ک.خ.ا.ک به هرحال وبه روشهاوراههای مختص خود،اعضای کمیته راواردایران خواهدکردبطوری که حتی روح هیچکدام ازماباخبرشودپس وجودقانون عدم ورودآن اعضابه داخل کشوربدورازعقل وکاملاُبی اثروبیخود است.

زورگوئی سیاسی ،تشکیلاتی ک.خ.ا.ک درمقابل کمیته مرکزی مثمرثمرواقع شدواعضای ک.خ.ا.ک بعدازاین حق ورودوخروج ازکشوررادارند.با برداشتن این قانون دومین زورسیاسی ،تشکیلاتی ک.خ.ا.ک نیزبه کرسی نشانده شدوآن اینکه مسئول ک.خ.ا.ک به چریکهای مسلح تحت امرخوددستورترورانقلابی چهارمزدوروجنایتکاروابسته به حکومت نجس وننگین اسلامی راصادرکرد.
ترورچهارمزدورمنتخب دستگاه کثیف ولایت فقیه به سی وپنج چریک مسلح فدائی خلق درکمیته شمال -ببرهای مازندران به فرماندهی رفیق توماج صادرشد.
بادرودوسپاس

رفیق مژگان مسئول موقت سایت کمیته شمال - ببرهای مازندران

No comments: