Friday, July 2, 2010

جلسات سچفخا(سما)-تاجیکستان

به نام خلق قهرمان ایران
طی هفته گذشته سه جلسه مهم وسرنوشت سازبرای (سما)وباحضورمسئولین وکادرهای رده بالادرکمیته های مرکزی ،کمیته شمال ونماینده کمیته خارج ازکشور-سما-(رفیق جاوید)درکشورتاجیکستان برگزارشد.عدم سازش وعدم کنارنیامدن نماینده ومسئول کمیته خارج ازکشور(ک.خ.ا.ک)،(رفیق البرز)باطرزتئوری ونظریات مسئولین دیگر_س.م.ا_مسئولین رده بالای سازمانی چون رفیق بیژن ،رفیق آروین ،رفیق سعیدوتعددای دیگرازرفقای مسئول درامرتروربلامنازع ودراسرع وقت چهارمزدوروجنایتکارکلیدی وابسته به حکومت نجس وننگین آخوندی ،سازمان مخفی ایران رادرشرایطی بس سخت ومشکل درتصمیم گیری نهائی وسرنوشت ساز قرارداد.اصراربی چون وچراوپافشاری قاطعانه مسئول کخاک ،رفیق البرزورفقای پیرامونی اش درامرتروربی واسطه چهارمزدوروجنایتکاروابسته به دربارآخوندی باعث آن شدتاتعدادی ازرفقای مسئول واکنشهائی مثبت وموافقت خودرابااین عمل ملی وانقلابی اعلام وتعدادی دیگرازرفقای مسئول جواب منفی بدهند.رفیق رئیس دادگاه مخفی بعنوان یک قاضی وداوری بیطرف درامرقضاوت درموردموضوع پیش آمده رای نهائی خودرااعلام وحکم آخرین را صادرکرد.

طبق صدورحکم ازطرف دادگاه مخفی
رفیق رئیس دادگاه مخفی ایران
حکم وفرمان صادره
________________
به نام ملت ایران
طبق دستورات صادره ازطرف مسئول ک.خ.ا.ک ،رفیق البرزدرباره ترورچهارمزدورحکومت ننگین اسلامی :مزدوران:محموداحمدی نژاد-مهدی کروبی - محسن رضائی - میرحسین موسوی)-سازمان مخفی ایران باشرکت مسئولین وکادرهای رده بالای سازمانی طی برگزاری جلسات متعدداعلام می داردکه :

ک.خ.ا.ک ومسئول این کمیته بادرنظرگرفتن شرایط نابهنجاراجتماعی درایران ،حکم ترورانقلابی1- چهارمزدورکلیدی وابسته به حکومت ننگین راصادرکرده است.
۲- تقریباًاکثررفقای مسئول چه درکمیته مرکزی وچه درکمیته شمال بااین عمل مسئول ک.خ.ا.ک وحکم صادره ازطرف رفیق البرزمخالف وطبق تصمیم گیری جمعی ونهائی می بایستی سازمان مخفی ایران درمورداجرای عملیات بزرگ(لیست سیاه _لیست قرمز) انتظاری بیشتربِکِشد.
۳-اگرک.خ.ا.ک ومسئول کمیته توانائی آن راداردکه بادراختیارداشتن سی وپنج نفرازچریکهای مسلح تحت امرخودوبطورخصوصی وانفرادی وبااسم ونام ک.خ.ا.ک دست به عملیات چریکی - نظامی جهت ترورچهارمزدورونمایندگان وابسته به حکومت ننگین زده وبه اجرادرآورد دراین زمینه آزادبوده ومی توانددست به اقدام بزند.

۴- مخالفین بااین عمل چریکی - نظامی ک.خ.ا.ک می توانندصریحاًوعلناًموضع گیری خودرااعلام وانتقادکرده اماهرگزنبایدادعای جدائی ویاانشعاب ک.خ.ا.ک ازسازمان مخفی ایران رامدعی شوندچراکه انشعاب وجدائی درسازمان مخفی ایران تحت هرشرایط سیاسی -تشکیلاتی ممنوع بوده وهرکدام ازرفقای مسئول اگرقصدوهدفی درامرجدائی ویاانشعاب راداشته باشند بی چون وچراباترورانقلابی ازطرف س.م.امواجه خواهندشد.
۵- نماینده س.م.ا ومسئول ک.خ.ا.ک (رفیق البرز)برطبق محدوده ،توانائی وبرحسب وجودنیروهای پیرامونی خودچنین حکم وفرمانی راصادرکرده وبه همراه رفقای خودمسئولیت همه چیزوهمه گونه عواقب نوع عمل خودراپذیرفته وقبول کرده اند
۶-رفیق البرزمی تواندبااسم ونام ک.خ.ا.ک هرمزدوروابسته به حکومت ننگین آخوندی راتهدید،ترورویابه چالشهای سیاسی دیگرکشانده امابااسم ونام کلی سازمان مخفی ایران ویاکمیته شمال هرگز.
۷-طبق تصمیم اکثریت رفقا،اعضای ک.خ.اک بادرنظرگرفتن کلیه مراحل امنیتی ازطریق مسئولین درکمیته شمال وباکمک اعضای مسلح دراین کمیته واردکشورشده وحکم عدم وروداعضای ک.خ.ا.ک لغومی شود
-س.م.ا،جهت ترورانقلابی نه تنهاچهارمزدورنامبرده شده که جهت اجرای عملیات لیست سیاه وقرمزوواردشدن به فازاجرائی (چریکی _نظامی)نیازمندنیروی بیشترومجهزکردن اکثریت نیروهاواعضای فعال خودبه سلاحهای مدرن جنگی بوده که درحال حاضربامسلح بودن درصدی ازنیروهای خودتنهابه عملیاتهای مقطعی وکوچک خوداغتناکرده وتلاش خودرابعمل می آوردتاباگردهم آوردن همه چریکهای فدائی خلق ویامبارزین وآزادیخواهانی که قصدمبارزه مسلحانه بعنوان تنهاراه نابودی حکومت ننگین رادردل وقلب وروح خودپرورش داده وبدان پایبندندیک ارتش مقتدرملی -انقلابی راایجادوآنگاه حمله نهائی راآغازکند

۹-رفیق البرزهمچنان بعنوان نماینده ومسئول ک.خ.ا.ک درپٌست سازمانی وتشکیلاتی س.م.ا -باقی ومسئول اداره آن کمیته بوده وطبق قراردادآن کمیته با س.م.امی بایستی عاملی درجهت تاْمین بعضی ازامکانات ازجمله تهیه وتاْمین سلاح برای چریکهای مبارزببرهای مازندران باشد.

۱۰-سچفخا(س.م.ا)درصورت اجرای هرنوع عملیات چریکی - نظامی مسئولیت آن رانیزپذیرفته وبه اطلاع عموم خلق قهرمان ایران خواهدرساند

۱۱- بااعدام جنایتکارانه رفیق عبدالمالک ریگی این چریک مبارزوفدائی وجانبازخطه بلوچستان ابتداسازمان مخفی ایران نهایت همدردی خودراباخانواده مبارزاین چریک مبارزاعلام وتلاش می کنیم تاانتقام خون ریخته شده این دلیرمردبلوچستان راازمزدوران کلیدی وابسته به دربارولایت وقیح آخوندی بگیریم .س.م.اهمواره رفقای چریکهای مسلح بلوچستان رابعنوان یاران - رفقا - همسنگران ومتحدین مورداعتمادخوددرراستای نابودی کامل حکومت نجس آخوندی ازطریق مبارزه مسلحانه دانسته وامیدآن داریم که چریکهای مسلح بلوچستان وخانواده محترم رفیق عبدالمالک ریگی همه اعضای س.م.ارادرغم واندوه خودشریک وسهیم دانسته وپوزش قلبانه وصمیمانه مارابدلیل دیرکرددرامرتسلیت گوئی ،پذیراباشند.انتقام خون رفیق عبدالمالک ریگی راخواهیم گرفت .
بادرودوسپاس
دادگاه مخفی _س.م.ا-(س.چ.ف.خ.ا)

No comments: