Thursday, June 17, 2010

بیادهمه مادران قهرمان کمونیست وفدائی


بامشاهده ویدئو- فیلم
http://www.youtube.com/watch?v=1X0x07oQCeE


بادرودبه به این مادران داغدارکه جگرگوشه خودراازدست دادند
__________________________
امافراموش نمی کنیمآن سالهاوآن زمانهائی که مادران قهرمان کمونیست وفدائی تنهای تنهابرروی مزارمقدس رفقای جانباخته فدائی -درسکوت پرازفریادخود- پنهانی وبدورازچشم همین ملت وجماعت ترسیده ازحکومت ننگین -اشک پاک ریخته وداغ
ازدست دادن فرزندان دلبندخودرادردل وقلب خودمی ریختند.
مادران قهرمان چریکهای فدائیهرگزآن روزهای ستمدیدگی یتان فراموش نخواهیم کرد
کمیته شمال - ببرهای مازندران

No comments: