Friday, June 18, 2010

هنرمندان ایرانی

تقدیم به هنرمندگرامی رفیق اندی


امیدآن داریم که همه ایرانیان ومبارزین راستین راه آزادی بامرگ ونابودی کامل حکومت نجس وننگین آخوندی -اسلامی به رقص وپایکوبی بپردازند.مرگی که باجنگ مسلحانه وقهرمانانه ازطرف ببرهای مازندران شروع خواهدشد.جنگی که مرگ ونابودی ابدی حکومت نجس اسلامی رابه نتیجه خواهدرساند.

باشدکه روزی ودرآینده ای نزدیک اینگونه هنرمندان وخوانندگان گرامی ایرانی هنرهای زیبای خودرادرداخل کشوربه نمایش بگذارند

تقدیم به خودهنرمندگرامی - اندی
http://www.youtube.com/watch?v=D0E0V2hTQK0&feature=related

باامیدبه آن روزها
__________________
کمیته شمال - ببرهای مازندران
________________


وسرانجام اینکه چندنفرازشماایرانیان حافظه تاریخی خوبی دارید؟چندنفرازشماازسرنوشت فعلی هنرمندمعروف رفیق کروزهمکاررفیق اندی خبردارید؟آیاتابحال اتفاق افتاده است که بدورازهیاهوهاوجنجالهای سیاسی - یادی ازاین هنرمندبااخلاق و زحمتکش کرده باشید....


هرگزفراموش نکنیم که خواننده گرامی اندی - درکنارهنرمندزحمتکش -کروس - مشهورومعروف شد

تقدیم به رفیق کروس
http://www.youtube.com/watch?v=hOGaPAqidY4&feature=related

No comments: