Thursday, June 17, 2010

سال ۱۳۷۱سال تصمیم وعمل به اراده آهنین

کمیته شمال -ببرهای مازندران

اگرسال ۱۳۶۱رابعنوان سالی که رفقای رزمنده فدائی وکمونیست درجنگلهای شمال قهرمانانه جان باختندوجنگل خی پوست مازندران راباخون خودرنگین ساختندتاسرنوشت سچفخارادربرابرحکومت ننگین آخوندی تعیین کنند.اگرسالهای ۱۳۶۲-۶۳-۶۴راسال مقاومت وایستادگی ونبردشجاعانه پاکترین فرزندان خلق درمقابل نیروهای ددمنش وسرکوبگرارتجاعی درذهن خودبیادداشته باشیم -اگرسال۶۷رابعنوان سال سوگ وسال جانباختن بزرگترین وپرمغزترین مسئولین سچفخادردرون زندانهاوسیاهچالهای قرون وسطائی حکومت ننگین برشماریم ....سال ۱۳۷۱رانیزبایدسال تصمیم مجددوسال عمل به اراده آهنین به تاریخ سچفخااضافه کنیم.
درست درزمانی که جامعه فلک زده ایران درزیرسایه شوم وسیاه حکومت دینی و چپاولگریهای دکانداران دینی به حیات سیه روزی -جهل -خرافات - عقب ماندگی های شدیدفکری - دله دزدی هاوکلاهبرداریهاوحق کٌشی های مفرط اجتماعی - وازهمه بدتردرست درزمانی که حکومت ننگین حتی به کوچکترین روابطهای خانوادگی وفامیلی تجاوز-دخالت -وطبق گفته مسئولین وزارت نجس اطلاعات آخوندی درآن سال- برای هریک ضدانقلاب وکافروکمونیست یک مامورگمنام امام زمان استخدام کرده وشرایط سیاسی -اجتماعی راطوری ایجادکرده بودندکه همسایه -همسایه وبرادربرادرخودرالوداده تاشایدبه آب ونان وپولی برسند....

سال۱۳۷۱سالی بودکه انسان حتی به سایه خودنیزشک میکرد.


بعدازجانباختن تعدادی ازمغزهاومتفکرین کمونیست وچریکهای فدائی خلق درزندانهادرسال۶۷جامعه ایران تهی وخالی ازهرنوع حرکت ویاجنبش سیاسی چریکهاوکمونیستهای انقلابی شد.آنان که درزندانهاوسیاهچالهای حکومت ننگین مقاومت میکردندسرانجام ازخودتکه نامه ای بعنوان وصیت نامه بجای گذاشته وجان باختند....دربیرون اززندان عده ای بی شخصیت -عده ای که حتی درداخل کشورودرپائین ترین قشراجتماعی وافرادعادی حتی به اندازه یک خس وخاشاک جایگاهی نداشتندباپوست کلفتی وبی شرمی وبی شرافتی کامل وبااسم ونام کمونیست وفدائی -دٌمشان راروی کولشان گذاشته وبافراری بزدلانه -راهی کشورهاوپناهنده دولتهائی شدندکه آن دولتهاجزبدنبال بردگان مدرن وکارگران روزمزدوساعتی واستثماربدنی اینگونه برده های اخته شده -هدف دیگری نداشتند.عده ای دیگروصدالبته خطرناکترازسایه مشکوک خودآدم عده ای کمونیست وفدائی بودندکه بادردست داشتن کتاب کج وکوله قرآن آخوندی وامان نامه- تحت عنوان تواب کمونیست به مانندموروملخ وارداجتماع وحشتناک آن زمان ایران شدند.موجوداتی صدبرابرخطرناک ترازخودحکومت نجس آخوندی ومزدوران ددمنش اش .
برای همه چریکهای فدائی خلق وهمه هواداران جوان -سال۱۳۶۹-۷۰-۷۱و۷۲بعنوان سیاه ترین وبدبخت ترین دوران سچفخابه حساب می آمد.دربین بیش ازشصت میلیون ایرانی توهم زده وطلسم شده هیچکس به فکرچاره راه ویاحتی به فکرحرکتی کوچک وجزئی درراستای اهداف جنبش کمونیستی سچفخانبود.شایدقدرقدرت مندترین چریکهای فدائی درآن سالها:دورفیق فدائی -رفیق رئیس دادگاه مخفی ورفیق بیژن بودندکه مسئولیت سی پنج چریک فدائی خلق اماجوان رابرعهده گرفته که این رفقانیزبدلیل تازه بنیان گرفتن سازمان مخفی - عدم نیروی کافی وامکانات تسلیحاتی - بازسازی مجددسچفخا-وعوامل وشرایط دیگر....ازدست زدن به هرنوع عملیات چریکی -نظامی خودداری وپرهیزمیکردند.درست دراوج خرافات وعقب ماندگی های فکری وذهنی بخش عظیمی ازایرانیان یعنی درست زمانی که علی چلاق خامنه ای بعنوان امام چهاردهم ایرانیان جازده میشدوعلی اکبرهاشمی رفسنجانی معروف به اکبرکوسه امپراطورباندهای مافیائی سیاسی -اقتصادی ایران وسگ گزمه هائی چون نورمفیدیهاواستاندارمازندران درشمال کشوروچکمه پوشان وسگ نگهبانانی چون پاسدارنقدی وقالیباف ومحسن رضائی هاورفیق دوستهاباآن مزدوران چماقدارووحشی وعقب مانده های تحت امرخودبعنوان حافظ منافع وسرمایه های کلان وبادآورده امپراطورکوسه- تنگاتنگ ودوشادوش یک دیگر-شیره ملت ترسیده وتوهم زده ایران راذره ذره میکشیدند -سالی که تازه چاههای توالت جمکرانی وامام زمانی وامام رضائی وقفل ودخیل بستن به ف......ه خانه های دینی -اسلامی به اوج خودرسیده وبدین صورت برجهل ونادانی ناآگاهی وخرافات ومزخرفات دینی ایرانیان بیشتروبیشترافزوده می شد..درچنین شرایط اجتماعی:... چهارچریک فدائی خلق ازخطه مازندران رفقا:پویان - بهمن - البرز-توماج.... درست دراوایل یارگیری وعضوگیری ازچریکهاوکمونیستهای جوان مازندران برای بنیانگذاری وتشکیل کمیته نظامی سچفخا-طرح ونقشه ترورانقلابی کله گنده های رژیم رانیزکشیده وبرای اجرای عملیاتها-خودواعضای منتخب راسازماندهی می کنند.اولین طرح وعملیات تروررفقادرمهردادماه ۱۳۷۲درجنگل نهارخوران گرگان باموفقیت به انجام رسید.
درسال۱۳۷۲باندکثیف ونجس حزب الله گرگان به سرکردگی یک مامورساواکی سابق وحزب اللهی شده جدیدبه نام نورمفیدی که این شخص باپشتیبانی امپراطوراکبرکوسه علاوه بربه چنگ گرفتن کارخانه تولیدشیرپاستوریزه گرگان -هدایت بزرگترین وخطرناکترین باندقاچاق موادمخدر-تریاک رادردست داشت باکمک سه مامورعضواطلاعات گرگان - موادمخدرراازقاچاقچیان کله گنده که ازمشهدوارداستان مازندران میکردندتحویل وباکمک باندهای نجس حزب الله درگرگان -باندجنایتکارسیاهجامگان گلوگاه که اعضای این باندکثیف ونجس به بیش ازپنجاه نفروبه سرکردگی مزدوران بی شخصیتی چون درویش قریشی رئیس اداره آموزش وپرورش گلوگاه -علیجان کاظمی شهردارلات ولمپن -واشخاص حرامزاده ای به نامهای صادق پهلوان -محمدیگانه وعظیم کلبادی نژاد-فرماندهی -وتحت دستورات آخوندبی شرم وحیاحسین زاهدی رهبری میشدند-....باندکثیف حزب الله بهشهر- ساری وبابل درسطح استان ازشهرعلی آبادگرگان تا تنکابن وآمل پخش شده وطی سالهای ۱۳۶۹تا۱۳۷۱صدهاهزارنفرازجوانان این استان رامعتادکرده بودند.
طرح شناسائی عوامل این دردومعضل اجتماعی توسط چهاررفیق چریک فدائی خلق به اجراوطی سه ماه تلاش وکوشش -قاچاقچی کله کنده وسه ماموراطلاعاتی گرگان که رابطین مزدورنورمفیدی بودندشناسائی وسرانجام دریک ملاقات بده بستانی درجنگل نهارخوران :;-به تورچیده شده چهاررفیق چریک فدائی خلق افتاده وزیرشلیک گلوله های رفقای فدائی خلق آن پنج مزدوربه جهنم ارسال می شوند.
باوجوداینگونه باندهای مافیائی دینی - اسلامی -زمانی که حکومت نجس آخوندی علاوه برتزریق خمارآلوددین ومذهب این افیون کثیف ونجس توده هامردم ایران رابه چاههای یک دیوث الهی به نام مهدی همیشه غایب سوق می دادوازطرفی دیگرنیزباپخش گسترده موادمخدردرسطح ایران تلاش میکردجوانان رانیزمعتادتاازاین طریق -کسی به فکرمبارزه سیاسی واصولاًجوانان واردسیاست نشوند.
درست درزمانی که جامعه ایران دراوج اعتیاد وموادمخدردین وتریاک هردوباهم-غرق وغوطه ورشده بودعملیات ترورچهارحرامزاده دینی :هاشمی رفسنجانی - نقدی -قالیباف -محسن رضائی :;ازطرف چهارچریک فدائی خلق به کمیته مرکزی سچفخاارائه ومتاسفانه پاسدارنقدی وقالیباف ازآن عملیات جان سالم بدربردند.پاسدارددمنش محسن رضائی تامدتهاناپدیدوازحضوردرجمع خودداری میکرد.این پاسدارحرامزاده وجنایتکارقاتل والدین رفیق توماج درجنگ ترکمنصحرامی باشد.
پاسداران حرامزاده :نقدی وقالیباف قاتل والدین رفقاپویان ورفیق بهمن بوده ورفیق البرزنیزکینه ونفرتی سرشارازپاسدارددمنش محسن رضائی داشت.
رفقای چریک درمورداین عملیات بامخالفتهای شدیدتعدادی ازرفقای مسئول چون رفیق رئیس دادگاه مخفی - رفیق بیژن -رفیق آروین - رفیق سعیددرتهران مواجه شدنداماباتمام آن مخالفتها-رفقااعلام کردندکه کاری خواهیم کردکه امپراطوراکبرکوسه خودش بازبان خودبه وجودوحضورچریکهای فدائی خلق درداخل کشوراعتراف کند
________________

این عملیات هرچندناموفق ونافرجام بودامانشانی ازوجودمغزهاومتفکرینی درجنبش فدائی بودکه دراوج جهل ونادانی خلق ومردم -دست به بزرگترین عمل انقلابی میزنندهرچندآن مزدوران جان سالم بدربردنداماهمگان شاهدبودیم که اکبرکوسه رفسنجانی بعدارآن عملیات ناموفق -سناریوی ترورساخته وپرداخته خودراکارگردانی وبه خوردملت خرافاتی ایران آن زمان دادوبازبان نجس خودچنین اعتراف کردکه :عامل ترور-یکی ازاعضای منزوی شده وگوشه گیرسچفخابود.
بخاطراین مزخرفات واراجیف اکبرکوسه - مدتی بعدتوسط پنج نفرازاعضای سازمان مخفی -بخشی ازاسنادواطلاعات منجمله سه کامپیوترمتعلق به وزارت نجس اطلاعات آخوندی به سرقت رفت اکبرکوسه به همراه مزدوران ددمنش دیگرش - فلاحیان وآخوندک :ری شهری هم زبان اعتراف به این سرقت سازمان یافته کردند.سرقتی که درآن بسیاری ازاسنادواسامی ماموران ومزدوران نجس وزارت اطلاعات بدست سازمان مخفی ایران رسید.

اینگونه عملیاتهاتازه درست زمانی اجرامی شدکه همه ایرانیان حقیقتاًفقط به فکرشکم همیشه گرسنه خود-به فکرچاه جمکرانهاوچاه توالتهای دیگروبه مانندافرادناآگاه ونادان بدنبال این آخوندوآن آخوندک ک....ن برهنه یاتنهابفکرتاْمین تریاک وحشیش وهروئینی بودندکه توسط باندهای نجس چماقداروحزب الله پخش وفروخته می شد.
رفیق رئیس دادگاه که طبق گفته رفیق بیژن به اینگونه عملیاتهامخصوصاًعملیاتهای ترورمزدوران توسط رفقای چریکهای فدائی مازندران ازخوشحالی درپوست خودنمی گنجیدامابه عنوان بزرگ وبقول معروف ریش سفیدسازمان -بیشتراوقات رفقای مازندرانی راتنبیه سیاسی - تشکیلاتی وبرطبق قوانین واساسنامه هائی که دردرون سازمان به امضارسیده بودکسررتبه ورده تشکیلاتی میکرد.بدلیل دخالت رفیق البرزدرترورماموران اطلاعاتی وقاچاقچیان موادمخدردرجنگل نهارخوران گرگان این رفیق به مدت سه سال ازمسئولیت رفقای فدائی درکمیته شمال محروم شد.ورفیق پویان به مدت یکسال ازمسئولیت سه هسته چهارنفره درکمیته شمال به رده ورتبه عضوفعال وعدم مسئولیت هسته های چریکی محکوم ورفیق توماج نیزمتاسفانه توبیخ تشکیلاتی ورفیق بهمن گرامی نیزبه مانندرفیق البرزبه سه سال عدم مسئولیت درکمیته شمال...
هرچندکه دستورات وحکمهای ارائه شده ازطرف کمیته مرکزی بویژه ازطرف ریش سفیدسچفخابرای همگان درسازمان مخفی مورداحترام وحتی موردپرستش قرارمی گرفت امابعدازصدورآن دستورات ;این چهاررفیق فدائی شمالی; پنهانی ودرنهان عملکردهاوعملیاتهای دیگری انجام داده اندکه حکومت نجس وننگین آخوندی که جای خوددارد-حتی روح مسئولین کمیته مرکزی نیزازآن بی خبراست.
همگان درسال ۷۲ازطریق همین رسانه های وابسته به حکومت نجس وننگین می شنیدیدومی خواندیدکه چندماموراطلاعاتی یاچندپاسدارحرامزاده اسلامی درفلان جاومحل ومکان جنگل مازندران وگرگان ویاشش خبرمهم وچشم گیرآن سال -خبرهادرباره درگیری تعدادی پاسدارومامورحراست شیلات بامثلاًقاچاقچیان ماهی گیردرکناره های دریاچه خزرویاقاچاقچیان چوب ودرخت درجنگلهای مازندران می باشد

فعلاًمطلب راتا به اینجا نگه داریم
__________________
طرح مخفی

طرح وپروژه عملیاتهای مخفی طرحهائیست که توسط رفیق البرزبه مدت دوسال درمنطقه مازندران به اجرادرمی
آمد.

رفیق البرز
نام البرزکه رفیق البرزبرای خودانتخاب کرده است دراصل نام یکی اززحمتکشان وستمدیدگان وازبستگان رفیق البرزمی باشدکه پنج سال قبل رفیق البرز(اسم سازمانی)ازاعضای پرفعال کمیته شمال دریک حادثه رانندگی جانباخت .ورفیق ......ازاعضای کمیته مرکزی وکمیته کخاک -هم بدلیل سالهامبارزه وهم بدلیل وابستگی فامیلی که گویارفیق البرزجانباخته ازفامیلهای نزدیک رفیق البرزفعلی بودنداسم ونام رفیق البرزجانباخته رابرای خودنامگذاری کردند.
___________________

طرح مخفی
بعدازصدورحکمهاودستورات کمیته مرکزی درباره چهاررفیق فدائی توسط همان چهاررفیق چیده وعمل می شد.چهاررفیق فدائی باطرح واجرای آن طرحهادرمناطق مختلف مازندران وباکشاندن مزدوران وماموران ددمنش وابسته به حکومت ننگین _به محلهائی چون کناره های خلوت دریاچه مازندران تحت عنوان اینکه ....قاچاقچیان ماهی اوزون برون وخاویاردرحال صید هستند...ویادرجنگلهابا این عنوان که ..قاچاقچیان چوب درحال بریدن چوب درختان جنگل هستند مزدوران پاسداروحراست رابادادن آدرس ونشانی به آن محل کشانده.و...
خودبخوانید مابقی ماجرارا....

__________________________
به مدت دوسال وطی چندین عملیات بدان صورت که اعلام شدتوسط چهارتن ازرفقای فدائی مازندرانی به اجرا درآمد.متاسفانه مردم ایران جهت پذیرفتن حقیقت وواقعیت چشم وگوش ودهان خودرایابه جماعت آخونددوخته اندیابه رسانه های آخوندی.بس که درامرمبارزه وپذیرش حقایقی که دردرون اجتماع خودشان می گذشت ناآگاه ونادان وناشی تشریف داشتند.بدترازآن هم همان احزاب وگروههای سیاسی نشسته ولمیده درکاباره هاومیخانه هاورقاصخانه هاو..ف.....ه خانه های کشورهای خارجی بودندوهستندکه هیچکدام هیچ گزارش وخبری رامستقیماازخودبروزنمی دهندجزبااتکابه گزارشهای منتشرشده دررسانه های آخوندی.که حال وروزشان راهم اینک شاهدوناظریم.

______________________

طرح مخفی درمازندران وبین اعضای کمیته شمال معروف شده بودبه حمله ببرهای مازندران یاطرح شمالیسم.طرحی که توسط چهارچریک فدائی خلق ریخته می شد.طرحی که تا سال ۱۳۷۵حتی روح مسئولین درکمیته مرکزی چون رفیق رئیس دادگاه مخفی ورفیق بیژن هم ازآن بی خبربود.اینکه مسئولین کمیته مرکزی رفقای چریکهای فدائی خلق مازندران رامتهم به قانون شکنی درون سازمانی کرده ومی گویندکه اگرآن چهاررفیق دیگررفیق پویان دردرگیریهاوشورشهاحضورداشتندخون وخونریزی بیشترازاین بوجودمی آمددراین نکته نهفته است .
رفقای مسئول کمیته مرکزی راست میگویند
کمیته شمال - ببرهای مازندران

No comments: