Wednesday, March 3, 2010

بایادونام چهارآذرخش ترکمن صحرا-نام شان گرامی باد

کمیته شمال -ببرهای مازندران
رفقا:- توماج- مختوم- واحدی -جرجانی

_______________________________

ترکمن صحرا - جایگاه چریکهای مسلح فدائی خلق
انتخاب مقاله :
دوستداران سازمان مخفی ایران


سایت کمیته شما ل - ببر های مازندران با انتخاب ودرج مطالبی شبیه آنچه که در متن زیر می خوانید خواستار آن است که بگوید


اول: سازمان مخفی ایران در هر دو سایت رسمی خود از معضل چِندِش آ ور و تهوع برانگیزی به سانسور - قیچی مطبوعاتی - حذف حقایق و لگد مال نمودن واقعیتها - بیشتر از حکومت نجس وننگین آخوندی - بیزار ومتنفر بوده واعتقاد به آن داریم که یکی از بزرگترین عاملی که باعث فسیل شدن وعقب ماندن باندهای خطرناک سیاسی در خارج از کشور از جنبش مردمی در داخل کشور شد وجود شخصیتها وافراد کاذب سیاسی دردرون اینگونه باندهای سیاسی بوده که با داشتن حس و روحیه وانگیزه حذف حقایق وسانسور شدید در امر آزادی بیان ومطبوعات دست سانسورچیان ددمنش دینی -اسلامی چون مزدوران حسین شریعتمداریها وسیمای لاریجانی هاراهم ازپشت بسته وبه همه آنان گفته اند زکی... دراین موردافرادی چون فریبرزسنجری معروف به پولاددرگروه اشرف دهقانی -خانم زینت میرهاشمی درگروه هویت -سید محمدمحدثین درسازمان مجاهدین خلق -حمیدتقوائی وسگ گزمه های کمونیست نمایش چون مریم نمازی وآذرماجدی ومدرسی ها-کیوان کابلی سردسته باندچند نفره حزب سبزها-شهرام آهی هاو امیرسپهر هاازباندهمیشه معتادوتریاکی طرفدارحاج آقاسیدامام علیرضاپهلوی - باندنجس فدائیان اکثریت به سرکردگی فرخ نگهدارومسئول مطبوعاتی حزب عقب مانده وفسیل شده توده وووو.... می توان اسم بردکه درحذف حقایق -لگد مال کردن واقیتها-سرکوب شدیدوبی ترحمانه عقایدودیدگاههای سیاسی -حرف اول وآخررازده ومی زنند.به همین دلیل اینگونه گروهها وباندهای مافیائی -سیاسی همواره ازجنبش واقعی مردم عقب بوده وهستند.دوم : سازمان مخفی ایران خود را ا صلی ترین -وفادار ترین و پاکترین نیرو و سازمان در کلیت جنبش پیشتاز فدائی ایران دانسته و می داند وکاملاً بدان اعتقاد داریم که هیچ نیروی دیگری در این جنبش -وجود خارجی ندارد که بخواهد در راستای جنبش پیشتاز و کمونیسم ایران حتی یک قدم بر دارد.


سوم :برای سازمان مخفی ایران - حساب رفقای زحمتکش فدائی با حقه بازان و شیادان دیگری که با اسم ونام وآرم سازمان چریکها - به زندگی نکبت بار و انگلی خود ادامه می دهند جداست همانطور که حساب کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن با دجالان وحرامزادگان(فدائیان اکثریتی) درسازمان چریکها جداست.(کانون -ف - س -خ - ت -ص)همیشه وهمواره مکان وجایگاهی پاک ومقدس برای همه مبارزین ومدافعین منافع ستمدیدگان وزحمتکشان بوده وهست. ودرسازمان مخفی ایران ازارزش واعتبارومقام وجایگاه والائی برخوردارمی باشداماحساب کسانی که درجنگ قهرمانانه ترکمنصحرازحمت کشیدندباحساب کسانی که به روشهای مختلف سعی میکردندازجوّحاکمه آن زمان درجنبش پیشتازفدائی سوْاستفاده کرده وتنهابه فکرشکم وزیرشکم خودبودندنیزجداستچهارم:ماباانتخاب بسیاری از مطالب وبادرج آن درسایتهای رسمی سچفخاهمه تلاش خودرا بعمل آورده تاانتخاب بین خوب وبدوتصمیم نهائی(درامرواکنشهای مثبت یامنفی افکارعمومی)نسبت به دیدگاهها وبیانات ارائه شده- باخودمردم بوده وبعنوان یک سازمان سیاسی وظیفه خودمیدانیم که ابتدامی بایستی بیانات وگفتارهای مخالفین - منتقدین - شاکیان ودشمنان سازمان درج وبه چاپ برسدچیزی که باندهای عقب مانده وفسیل شده سیاسی از آن ترس و وحشت دارند


پنجم :انتخاب بیانات زیرنیزتنها درجهت مبارزه با سانسورواحترام به منتقدین به جنبش پیشتازفدائی می باشد.هرچندکه توسط نویسنده مقاله آنهم درنبودافرادواشخاصی که نیستندیک طرفه به دادگاه ونزدقاضی رفته است که معلوم نیست آن دادگاه وقاضی- دمشان به کدام یک از باندهای مافیائی - سیاسی بَندمیباشد?اماکانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن به مانندمکانی مقدس وباارزش برای سازمان مخفی ایران میباشد


مطالب نوشته شده توسط:(ت.آتابای)رابخوانید.انتخاب بین خوب وبدباشماخوانندگان وافکارعمومی.اماخلق قهرمان هرگزفراموش نکنندکه جنگ مسلحانه وکاملاً آزدیخواهانه توسط سازمان چریکهادرآینده ای نزدیک وبزودی آغازخواهدشدوبی هیچ شک وتردیدی همه حقایق چه درباره جنگ قهرمانانه ترکمن صحراوچه درباره خیانت خائنین به جنبش پیشتازفدائی -نه تنها برای مردم ایران که برای جهانیان آشکارخواهدشد


با امید به آنروز و آینده ای بدون سانسور- بدون حذف حقایق
____________

کمیته شمال - ببرهای مازندران

______________________

درس هایی از انقلاب بهمن 57ق سمت دوم:

تقابل سیاست های سازمان فدائی با مطالبات جنبش ملی ترکمن


فدائیان ترکمن صحرا که با ابتکارعمل های برق آسا، در ایجاد مناسبات پرتحول دوران انقلاب از محبوبیت هایی برخوردار بوده اند، بعد از حضور نمایندگان مرکزیت سازمان در منطقه، ملزم بوده اند تا بر اساس نرم های تشکیلاتی آنزمان که کپیه ای از دوران چریکی سازمان بود، به تبعیت بپردازند. هر چند میزان و درجه تبعیت و فرمانبرداری در نزد همه یکسان نبوده است.
مسئولین اعزامی مرکزیت سازمان نیز، علیرغم پنهان کردن اختلافات جناحی خود، سعی می کردند، نیروی تشکیلاتی منطقه را به سمت جناح مورد قبول خود سوق بدهند. به عنوان نمونه عباس هاشمی یکی از افرادی بود که با ژست های مصنوعی چریکی و تعریف های قصه گونه از قهرمانی های " چریک " برای جناح مورد نظر خود نیرو سازی می کرد. تصادفی نبود که بعد از انشعاب اقلیت، عده ای از فعالین ترکمن که ارتباط بیشتری با او داشته اند، مدتی به دنبال ایشان کشیده می شوند. مبارز ترکمن انین گوکلانی یکی از آنهاست.
در جریان جنگ اول گنبد که فتا پور، مستوره احمد زاده، نقی حمیدیان، امیر مبینی، مهدی صامع، اشرف دهقانی و یکی دو نفر دیگر از مرکزیت سازمان به گنبد آمده بودند، تا حدی معلوم بود که خط سیاسی مورد قبول فتاپور و امیر مبینی با مهدی صامع و مستوره احمد زاده ... متفاوت است.

http://www.turkmenilim.org/1388/bahman/25.shtml

_____________________________
قسمت سوم
چگونگی شکل گیری جنگ دوم گنبد و نقش سازمان منطقه ایهادی غفاری پا را از این هم درازتر نموده و با بسیج کردن جند صد نفر از عناصر حزب الله گنبد و آزادشهر، درست مقابل دفتر کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن مانور می دهد. تمامی حرکت های ایذایی اینچنانی با صبر و متانت و بدون کشیده شدن به درگیری ها دفع می گردیده است.
یورش مسلحانه مشترک ارتش و سپاه پاسداران به کردستان ( در اواخر تابستان 58 ) اعدام های خلخالی، زنگ خطری بوده است برای تمامی مناطق ملی ایران. در این لحظه حساس که بوی خون از همه جا به مشام می رسید، در واقع این وظیفه سازمان های درگیر بوده است که به تحلیل درست حوادث پرداخته و راه چاره ای را پیدا می کردند. ( یعنی می بایستی تصمیم می گرفتند که، از طریق مذاکرات سیاسی به عقب نشینی هایی تن بدهند و یا با اتخاذ موضع تند تر، به مقابله نشسته و به جنگی دیگر تن بدهند.)

_______________________


واقعیت این است که هنوز در داخل سازمان انشعاب به عمل نیامده بود. سازمان فدائی در کردستان سومین نیروی مخالف حکومتی را تشکیل می داده است. علاوه بر دفاتر سازمان در شهرهای کردستان که بنا به موقعیت آنزمان همه مسلح بوده اند، سازمان یکی دو پایگاه آموزش نظامی را نیز در کردستان راه انداخته بود. در تمامی شهرهای ایران سازمان را تنها بخشی از روشنفکران چپ حمایت می کردند. فقط در ترکمنصحرا و اندکی نیز در کردستان، سازمان دارای پایگاه توده ای ِ وسیع تربوده است.
موقعیت مناسب کردستان برای کارهای نظامی، کشیده شدن به موضع رقابت با حزب دمکرات و کومله در این استان، مستقیما بر تصامیم کمیته مرکزی سازمان تاثیر می گذاشته است. علاوه بر این مسئله مرکزیت سازمان مصمم بوده است که با هر چه با شکوهتر برگزار کردن مراسم 19 بهمن ( سالروز شهدای سیاهکل ) در سال 58 به نمایش قدرت بپردازد. یعنی بدون تعارف، سیاست حاکم بر سازمان نه یافتن راه های سازش، بلکه در صورت لزوم، حتی مقابله مسلحانه با جمهوری اسلامی بوده است.http://www.turkmenilim.org/1388/bahman/30.shtml

No comments: