Tuesday, March 9, 2010

مطلبی ازقبل:پاسخی ازرفیق البرزبه فروشنده پرونده های سیاسی


فروشنده پرونده های پناهندگان سیاسی مقیم یونان
مزدوروزارت نجس اطلاعات آخوندی:فریدون گیلانی

________________________________

پاسخی ازرفیق البرز به فروشنده پرونده های سیاسی تیر ماه ۱۳۸۵
پا سخ رفیق البرز به خیانت ها ی آقای فریدون گیلانی‌
___________________________


مکالمات من و آقای گیلانی‌ :

آقای فریدون گیلانی‌:ببین آقای .... قشنگ گوش کن . اسامی‌ پناهندگا ن سیاسی‌ معترض را به هیچ سازمان و گروهی‌ که ندادی ؟
رفیق البرز : ...چرا دادم
?فریدون گیلانی : آخه واسه چی

چون که چهار نفراز پنا هندگا ن از هواداران سلطنت طلبا ن هستند و من به حکم وظیفه اسامی‌آنان را به دفتر رضا پهلوی در لوس انجلس آمریکا با فاکس ارسال کردم .مشخصا ت وکیس پنا هندگی‌ خودم را هم به رفقا در سازمان .. و برای آ قای ...ارسال کردم . دو نفر از پنا هندگان هم که با حزب دمکرات کردستان همکاری میکنند خودشان با دفا تر حزب شا ن تماس گرفتند. سه نفرهم ازافرادعادی هستنداما با دادگاه ها ی انقلاب درتهران مشکل مادی داشته وبه دلیل صدورحکم ناعادلا نه ازکشور فرارکرده اند و یکی‌ از پنا هندگان هم از افغانستا ن هست که پلیس یونان ایشان را شکنجه بدنی‌ کرده و به جمع ما پیوسته است .

فریدون گیلانی‌ : خوب باز ببین آقای .. اصلا به آن سازمان هایی‌ که گفتی‌ هیچ اعتمادی نکن .چون هیچ کمکی‌ به شما ها نمی‌ کنند . مخصوصا مهدی سا مع . این آقا اصلا خیالش هم نیست که چه به سر هو اداران خودش می‌ یاد .فقط بفکر خودشه و مو قعییت خودش .از سازمان مجا هدین هم اصلا انتظار کمک نداشته باش چون اکثرشون دروغ میگن


رفیق البرز: آقای گیلانی‌ من به عنوان مسیول کمیته پناهندگان - مسیول این اعتصاب و اعتراض هم هستم وموظفم که به همه سازمان های سیاسی‌ مربوطه اطلاع دهم . آقای... نیز اعلام کردند که دراسرع وقت با سفیر یونان درپاریس تماس خواهند گرفت. روابط عمومی‌ سازمان مجاهدین هم درفرانسه وهم در آلمان نیز قراره کمک کنند.شما چه کمکی‌ می‌ توانید به ما بکنید ؟

آقای فریدون گیلانی‌ : ببین اگه دقیق به حرف ها ی من گوش کنی‌ به راحتی‌ می‌ توانم آن افراد را به یکی‌ از کشور های اروپا یی بیا رم. اسامی‌ آن افراد را به شماره فا کسی‌ که میدم سریعا ارسال کن . من با مسیولین جنبش سراسری پنا هندگا ن صحبت می‌ کنم . همین امروز هم خو دمو می‌رسونم به سفا رت یونان در آلمان و با تعدا دی از دوستانم با سفیر صحبت می‌ کنیم ضمنا شماره تلفن دفتر سازمان ملل در اتن را هم بده تا بتونم خودم با خانم فلوریندارخاس صحبت کنم .

رفیق البرز: باشه آقای گیلانی‌ شماره تلفن این دفترراهم به شما ارسال می‌ کنم


ــــــــــــــــــــــــــــــ


و بعد از بیست و سه روز اعتصاب و اعتراض بر علیه قوانین ضد انسانی‌ و پنا هندگی‌ دولت فاشیستی‌ دیکتا توری یونان . حمله بیش از صدو پنجاه مامور ضد شورش و وحشی‌ و ددمنش یونانی‌ به پناهندگا ن سیاسی‌ ایرانی‌ بی‌ دفاع وانتقال آنان به زندان ها ی مملو از انواع و اقسام میکروب ها و ویروس های خطرناک مانند ایدز و بیما ری های واگیر پوستی‌ . و بعد از یک ماه ازا رو اذیت پنا هند گا ن توسط شکنجه گران یو نانی‌ در زندان و آنگاه بعد از یک محاکمه چند دقیقه ای و سرپایی‌ دیپو رت آن پنا هندگان به ایران .


آقای فریدون گیلانی‌

بی‌ شک و تردید این گفتگو بین من و شما و مکالمه تلفنی‌ مان را که فرا موش نکرده اید .معروف و مشهور است که دروغگو کم حا فظه است . اما کم حافظگی‌ شما ناشی‌ از طبیعی‌ بودن ذهن و مغز و منش شما نیست . کم حافظگی‌ شما ناشی‌ از دروغ ها ی فراو انیست که تحویل این و آن داده اید و می‌ دهید . بی‌ شک و تردید وظیفه انسانی‌ _ و سیاسی‌ خود می‌ دانستم که موقعیت و و ضعییت آن پنا هندگان را به سازمان ها ی مربوطه یشا ن ابلاغ کنم . هر چند که در نها یت از لحاظ کمک و حمایت هیچ کدام از آنان و خود شما هم هیچ ( غلطی‌ ) نکردیدو نکردند.بی‌ شک برای انکه جا ی هیچ شک و شبهه ای در راستا ی حقیقت حرفهای من بوجود نیا ید . و برای انکه با دلیل و سند معتبر دروغ گو بودن شما راکه از فطرت و ما هیت و ذات شما نشات و سر چشمه می‌ گیرد ثابت کنم باید عنوان کنم که در سال 2000 میلادی طی‌ سه گزارش مفصل اوضاع و احوال اسفبار پنا هندگان ایرانی‌ در کشور یونا ن را به آقای پرویز اصفهانی‌ مدیر روزنامه نیمروز ارسال کردم و در آن روزنامه هم درسه نوبت متو الی‌ چا پ شد. شماره تلفن موبایلی‌ را هم جهت تماس در زیر گزارشاتم عنوان کردم . از طریق این شماره تلفن بود که دفتر آقای رضا پهلوی و از طرف ایشان نیز منشی‌ ایشان با خو د شخص من صحبت کردند. از طرف ( مدعیان ) حزب کمونیست کار گری خانم مریم نمازی و از طرف سا زمان مجا هدین خلق نیز بخش روابط عمومی‌ این سازمان هم از فرانسه وهم از آلمان تماس گرفتند . رفقا ی فدایی‌ در گروه اشرف دهقانی‌ نیز از کشور انگلستان به نام رفیق چنگیز .شخصا چندین بار نیز با خود آقای پرویز اصفهانی‌ مدیر روزنامه نیمروز صحبت و از ایشان خواهش می‌ کردم که در صورت امکان در اولین فرصت آن گزارشا ت را چاپ کنند که ایشان نیز براستی‌ به وظیفه مطبو عاتی‌ خود عمل کرده و آن را به چا پ رساندند. از طرف یکی‌ از خبر نگا ران بخش سلطنت طلبا ن در آمریکا جهت مصاحبه با کانال تلویزیونی‌ سی‌ ان ان و همچنین از طرف آقای ... با یکی‌ از رادیو ها ی متعلق و در ارتباط با ایشان و همچنین دو گزارش از طرف خودم در نشریه پیا م فدایی‌ گروه اشرف دهقانی‌ نیز به چا پ رسید . در جهت تفهیم بیشتر شما دروغ گوی کم حافظه باید بگویم خود می‌ توانید شخصا با آن افراد تماس گرفته و مجددا از آن مسائل جویا شوید. هیچی‌ هم اگروجود نداشته باشدخانم خا ین به پناهندگان سیاسی‌- مریم نمازی که هستند وهنوز زنده اند...لا اقل آقای ... را که دیگرخود بهتر ازهر کسی‌ می‌شناسید . بنا براین باز تکرارمی‌ کنم جهت تفهیم بیشتر خودتان مجددا با آن افراد تماس بگیرید


اما غرض از نام بردن افرادی چون خا نم مریم نما زی از حزب بی‌ شرم و حیا و بسیار پر مدعای حزب کمو نیست کا رگری که در امر چرب زبانی‌ و کلاه برداریهای سیاسی‌ و پول سازیهای کلان انهم از طریق تجارت و ( کسب ما ل و منال ) در محیط و چهار چوب مسائل پنا هندگی‌ و اوارگان ایرانی‌ دست هر چه حقه باز و کلاه بردار را ازپشت بسته و به هرچه نامرد ونا(زن) خلاف کارسیاسی‌ گفته اید زکی‌... ؟ بدلیل آن بود که با هم درک متقابل داشته وزبان بازی ها ی هم دیگر را خوب می‌ فهمید .درک همدیگرتان تا آنجا که خود میدانید و به شما و آن حزب مزخرف و خاین به تمام معنا اطلاع دادم که پنا هندگا ن ربوده شده توسط پلیس وحشی‌ و ما فیا یی‌ اتن در کدام یک از زندان ها ی مخوف و وحشتناک یونان شکنجه شده و بعد از یک ماه مجدا به اتن و به ساختمان مرکزی پلیس در الکسا ندرا انتقال داده شدند و بعد از وارد کردن شوک الکتریکی‌ به دست های آنان . و در حالت بیهوشی‌ از آنان اثر انگشت گرفته و با ضرب و شتم ها ی شدید فیزیکی‌ به سفا رت تروریستی‌ ملا یا ن در اتن بردند تا پا ی برگشت مجدد به ایرا ن را امضا کنندکه هیچ کدامشا ن نیز نکردند. اما جالب و دیدنیست که آن یاران ستم دیده به هنگام (بازجویی‌) ازطرف دیپلما ت تروریست جمهوری اسلامی‌ ( آقای بهبودی خواه) اسم وامضا ی(قشنگ وزیبا ودلنشین شما) رازیراسامی‌ خودشان می‌ بینند که من برای شما از طریق فا کس ارسال کرده بودم.
تازه باید از دهان یک ددمنش تروریستی‌ نیز میشنیدند که آقای سفیربه شما ( آقای گیلانی‌ )قول داده اند که در ایران با آنها بد رفتاری نشود ؟؟ ( طبق گفته آن یاران به خود من که پلیس وحشی‌ یونان در فرودگاه بین المللی‌ اتن به آنان اجازه داد تا آخرین تماس خود را با من بگیرند همه علنا این موضوع را تایید کردند و گفتند که اسم و امضا ی شما را در سفارت دیدند ....آقای گیلک زبان چرا اینطورشد ؟ ...آیا یا زده نفر انسان یک جا دروغ میگویند ؟ آیا یازده نفرپنا هنده سیا سی‌ که اصلا نه شما را دیده بودند ونه می‌ شنا ختند وفقط شخصیت شما را از روی چرندیا ت و مزخرفا ت و خز عبلاتی‌ که در مقا لا ت (گه) هر با رتا ن) می‌ با فتید می‌ شنا ختند چه دشمنی‌ و یا خصومتی‌ با شما می‌توانستند داشته با شند که بخواهند همگی‌ با هم تا یید کنند که اسم و امضای شما را در سفارت دیده اند ؟ تازه باید عنوان کنم که قبل از انکه آنان را سوار یک هوا پیما کنند به صورت دو نفره و سه نفره و جدا از هم از مکان هایی‌ چون فرودگاه قدیمی‌ شهر اتن وفرودگاه جدیدالتاسیس آن کشور که هر کدام زندان هایی به مراتب بد تر وکثیف تر از هم ومملو از بیماری ها ی خطر ناکی‌ چون ایدزوسیفیلیس و ویروس هاومیکروبهای خطر ناک ومسری و واگیرپوستی‌ (مخصوص و ویژه ) ... آنهاازاینگونه مکانها اجازه تماس گرفته بودند اطلاع داده شد ؟ انهم برای آخرین با ر .?همه این مراحل طی‌ شده را به شما و آن خانم (سکولاریست قرن موجود) در آن حزب بی‌ شر م و حیا و حقه باز و آن دفتر فرصت طلب سلطنت طلبان همیشه نشسته درپا ی‌ منقل و وافورو تریاک در آمریکا ‌اطلاع دادم .شواهد نیز دراین امربسیار فراوان موجود است درآخرین تماس من با شما هنگامی‌ که اعلام کردم که آن پناهندگا ن را به فرودگاه برده و قصددیپورت را دارندواین از نظر ایرانیان مقیم اینجا یعنی‌ کوتاهی‌ وعدم واکنش اتحادیه پناهندگان سیاسی‌ ایرانیان مقیم یونان محسوب می‌ شود ؟ و ما باید به هر حا ل پا سخگو نیز باشیم شما در اوج بی‌ شرمی‌ و بی‌ حیایی‌ خود گفتید که :( بابا نگران این حرفها نباش مادر من هم به من همیشه رک و پو ست کنده می‌ گفت فریبرز(برادرتان)راهم تو به کشتن دادی؟؟ ومن به خاطر این گونه حرفها از ایران خارج شد م . مردم از این حرفها زیاد می‌ زنند . نبا ید به آنها توجه کرد ؟


حال با تمام توصیفا ت و حرفها یی که در امر نامردی ها و خیا نت ها و ادم فروشی‌ ها ی شما و ا مثال شما چون خانم مریم نما زی که ایشان نیز در قبا ل انهمه شکنجه و زجر و ضرب و شتم پنا هندگان و در نها یت نیز دیپورت آنان به ایران حرف مفت و مزخرفا ت و چر ندیا تی‌ به مراتب متعفن تر وبد بوتر ازخزعبلات سیاسی‌ شما تحویل من داد ؟؟ آقای گیلانی‌ ...?دیوانه روانی .?.. آخر بگو:.. برادر بی‌ گناه .. چه گناهی‌ مرتکب شده بود وچه نقشی‌ در این زمینه داشت که از طرف مامورین بدنام اطلاعات اخوندی به بازجویی‌ کشیده شود ؟ ایشان که در داخل ایران هیچ گونه اطلاع و خبری از اینگونه مسائل نداشت . به مدت هفت سال حتی ندیده بود که قیا فه و شکل ظاهری ایشان چگونه است و چه ریختی‌ شده است .چرا باید از طرف رفقا خبر برسد که برادر ایشان در حین باز جویی‌ اسم ( شریف شما) را از دهان بازجو بشنود که به یکی‌از مامورین مخابراتی در آن سا ختما ن دستور دهد که:( باآقای فریدون گیلانی‌ سریع تماس بگیرید ؟ .


آقای گیلانی


به هرحا ل:اگرتحمل شنیدن خیا نت های دیگرخودتا ن را دارید من ادامه خوا هم داد وخو اهم نوشت وجهت اثبات همه گفته ها یم درهردادگاه صالح و بی‌ طرفی‌ حاضروآماده خواهم شدحتی‌ تاآنجا که بزودی کارت های شناسی‌ وپناهندگی‌ و برگه های تردد اینجانب نیزروبراه خواهد شدوصد در صدبه دفترمافیایی‌ شما درجنبش سراسری پناهندگان وهمچنین حزب مزخرف و بی‌ درو پیکرکمونیست کارگری خواهم امدتا بیشتروبهتربه خیا نت های شماپرداخته شود


برای آنروزخودتان راحاضروآماده کنید


______________________


کمیته شمال - مازندران


وآن روزسرانجام فرارسیدرفقای رزمنده فدائی جهت گوشمالی این خائنین درراهند

No comments: