Wednesday, November 4, 2009

سازمان جوانان راه نو:-رفیق مهیاراسفندیاری

ما انارشیستها در جبهه جنگ با تمام حکومتها
دست یاری به کمونیستها دادیم در انقلاب فرانسه
در انقلاب اسپانیا و...اما هربار بعد از شکست در
نبرد کمونیستها ما را متهم کردند و به ما تاختند حتی
ان زمان رفیق علیه رفیق وارد جنگ شد ان زمان
سندیکاهای انارشیستی هم زیر بار اتش حکومت
قرار داشت هم زیر ضربات کینه توزانه کمونیستها!!!
و تاریخ ثابت کرده حساب انارشیستها و حساب این
کمونیستها از هم جداست در مبارزه ما با حکومت
اخوندی گرچه ما دست به دست کمونیستها و احزاب
فدایی دادیم اما انان بار دیگر با توهین ها و افتراها
خواستند علیه ما جبهه گیری کنند

No comments: