Monday, November 2, 2009

دیدگاههای یک حرامزاده مسلمان شیعه حسناحشری

دیدگاههای یک حرامزاده مسلمان شیعه حسناحشری درموردشبکه های تلویزیونی حرامزاده ترازخوددرلوس آنجلس یاهمان شهرمعروف :
شهرپرازنیم میلیون ایرانی وحشی وبی ترحم شده

_________________

نگاهي به شبکه هاي تلويزيوني لس آنجلسي
رسانه هايي در خدمت جنگ نرم
از ويژگي هاي خاص شبکه هاي تلويزيوني لس آنجلسي ارائه تحليل هاي سطحي، پرداختن به جاذبه هاي کذايي، پخش ساز و آواز، تبليغ کالا در کنار دکور برنامه ها، استفاده از ادبيات کوچه بازاري و عوام فريبي است..
http://www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=2357

No comments: