Wednesday, November 4, 2009

کمیته شمال - ببرهای مازندران

کمیته شمال ببرهای مازندران
:رفیق پژواگ
__________________
وقتی یک تکاوربعدازعملیاتهای فراوان بیش ازحدوزیادی نئشه می کند.
چنین تکاورانی انگاربعدازچندسال ازجنگ ویتنام بازگشته اندکه بامصرف داروهای روان گردان بلافاصله به عربده کشی های مستانه می پردازند.شخصیتهائی چون مهران ومهران صفتان دیگربدلیل عدم تحمل درقبال داروهای نئشه آوروخمارزا-کنترل روحی وروانی خودراازدست داده وبه مانندلمپنهاوچاقوکشان دینی -اسلامی وپابپای برادران گ....ه نام امام زمانشان به عربده کشی می پردازند.
:آقای مهران
قبل ازدرج هرسخن ومطلبی درسایت(گروه یک نفره تکاوران همیشه خماروهمواره نئشه خود)یاابتداکمی عاقلانه فکرکن یابارزیادی به آن منقل ووافوراسلامی ات نزن به اندازه تحمل مغزوجسم ات(بار)بزن.
مانفهمیدیم که ببرهای مازندران چه بلائی برسرت وچه آسیبی به آن بدن پهلوان پنبه ای شمارسانده است که ناگهان ودرعرض بیست وچهارساعت دچاراختلال روانی شدید.اگردرامررفع بیماری روحی وروانی یتان نیازمندکمک ویاری شدیدبه ببرهای مازندران اطلاع دهید
____________________

عربده کشیهای مستانده یک تکاورتنها
وقتی رامبوی ایرانی ازیک عملیات بزرگ کماندوئی وخسته کننده آنهم ازجنگ ویتنام بازمیگردد
______________________
وحشت رژیم اسلامی از انجمن پادشاهی و تکاوران تندر ! و وحشت از پیشرفت آموزشی ، فنی و تحقیقاتی بچه های کوروش و داریوش ! و این دقیقا همان چیزی که تکاوران تندر را از سایر اپوزوسیون نماها و حتی آنهایی که ادعای مبارزه مسلحانه با رژیم را دارند و اسم خود را ببر یا عقاب گذاشته اند ولی در عمل پشه و سوسک هم نیستند ، متمایز میکند.
________________________
وازطرفی ببرهای مازندران این احتمال بزرگ رامی دهندکه این تکاوروکماندوی تنهای ایرانی بامشاهده ومطالعه حرفهاوبیاناتی ازطرف رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشوردرموردکماندو مهران ناگهان آشفتگی روحی وروانی ومغزی به این شخص دست داده است یعنی ضربه محکم رفیق البرزتااین حدکارسازومخ پاره کن بودکه این کماندوی ورامبوی ایرانی - میدان ومعرکه جنگ وخونریزی رابلافاصله ترک وشروع به سایت سازی کرد.
طبق گزارش رفیق البرز:
________________________
ناشی گریهای آقای مهران:
گزارش(رفیق البرز)مسئول موقت کمیته خارج ازکشورورابط سازمان مخفی ایران:
__________________
سایت تکاوران تندربابکاربردن یک سری الفاظ وکلمات

بخوانید:(قلمبه -سلمبه)ودهان پرکن نهایت کوشش خودرابعمل آورده تابه تعدادی ازرفقای فعال درگروه تندرچون آقای جمشیدنسبتهاوبرچسبهائی واردکندکه خوشبختانه یامتاسفانه مارک وبرچسبهای این گونه کالاهای بنجل شده تنهاازکارخانه تولیدی وزارت نجس وننگین اطلاعات آخوندی به بازارمکاره وراکدوبی رونق شده اپوزیسیون خارج ازکشورصادرمی شود.باتوجه به الفاظهای بکاربرده شده ازطرف شخصی مجازی واینترنتی به نام مهران که با نام ام ای به ارسال ایمیلهاوپیغامهاوپسغامهای مشکوک وفریب دهنده مشغول است متوجه شدیم که آقای مهران درچندنوبت قصدشناسائی رفقای رزمنده فدائی ازطریق مثلا گفتگودرشبکه اینترنتی رانیزداشت.که جهت این گفتگوبلافاصله بارفیق جمشیدمذاکره کردم
....باریکلاوهزاران درودبه رفقا در سازمان جوانان راه نوکه چه سریع متوجه این موضوع شدند.مواردومسائل دیگری درباره آقای مهران وهمپالگی های دیگرش وجودداردکه درفرصتی مناسب به آنان خواهیم پرداخت امادرحال حاضرهیچ کدام ازرفقاباشخصیت اینترنتی به نام مهران اصلاوابداتماس برقرارنکنندچون این شخص درست درموقعیت حسیاس مبارزاتی خودرانشان وکاملا مشکوک می باشدحال آقای مهران فعلا برای ببرهای مازندران شخصیت حقیقی وواقعی رانشان دهید.افشاگری درباره افراددیگرپیشکشتان...
___________________
آقای مهران
:تکاوروکماندوی تازه بدوران رسیده:- کمترنشئه کن وبیشترفکرکن و
حالابروبخوان مجله گل آقاتو
_________________
پژواگ:- مازندران -ساری

No comments: