Sunday, October 10, 2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران

برنامه این هفته رادیووتلویزیون اینترنتی رفقای مبارزدرگروه تندر:

https://tondar.org/radio-tv/tv-live.html
___________________________

برخوردقاطعانه مسئول .ک.خ.ا.ک بارفقای مبارزدرگروه تندر:

http://www.ustream.tv/recorded/9378990
_______________________
ببرهای مازندران:

رفقای رزمنده فدائی ومبارزین درگروه تندر:

ازیک ماه پیش باگفتگوهای مملوازعصبانیت وخشم رفیق البرزمسئول ک.خ.ا.ک دررادیوتندر،ومتعاقب آن طی سه هفته گذشته ،مجری برنامه تبلیغاتی تندر،درگفتگوهای سیاسی خود،بارفقای گرامی،کژدم ونیکدل،همواره حرف وگفتاروبحث درموردبیانات تندخویانه رفیق البرزبه میان کشیده شد:
جهت تفهیم بیشتررفقای گرامی ومبارزدرگروه تندر:

رفقای مسئول درکمیته شمال- ببرهای مازندران به همراه مسئولین رده بالای سازمانی ،درس.چ.ف.خ.ا(س.م.ا)بویژه خودرفیق رئیس دادگاه مخفی ،طی یک ماه گذشته کلیه گفتگوهاوبیانات ایرادشده دررادیوتندرراگوش فراداده ودربرخوردمملوازخشم وعصبانیت رفیق البرزبارفقای گروه تندر,واکنشهاوعکس العمل های شخصی وخصوصی خودرانشان دادند.نتیجه کلی وبرخوردنهائی کمیته شمال - ببرهای مازندران ،درتماس بارفقای مسئول درسازمان مخفی ایران ،بدین صورت می باشد.
یک- کلیه اعضای سازمان مخفی ایران جهت کمک مالی به این رسانه تبلیغاتی،می توانندازطریق کمیته خارج ازکشوراقدام کنند.
دو- رسانه تبلیغاتی تندر،رامی توان به عنوان یک کانال خبررسانی وحتی تبلیغاتی درراستای اهداف جنبش مبارزاتی گروههای جدی وقاطع مخالف رژیم حکومت نجس اسلامی - آخوندی ومبارزات برحق همه ستمدیدگان وزحمتکشان بی دفاع ایران زمین،وهمه مبارزین آزادیخواه،مورداستفاده قرارداده وپشتیبانی همه جانبه ازاین رسانه حقیقت گو،بدون سانسور،بدون حذف حقایق وبدون حذف آزادی بیان ،وظیفه تک تک همه انقلابیون آزادیخواه می باشد.
سه-طی گفتگوی مسئول .ک.خ.ا.ک .بارادیوتندر،که خوشبختانه یامتاسفانه ،رفیق مسئول باحالتی عصبی وپرخاش جویانه،بارفقای گروه تندروطرفداران رفیق فرودفولادوند،گفتگو،وبرخوردکرد،اعلام می کنیم که:اولاً:شایداین برخوردلازمه کاروجهت شروع یک عمل بزرگ انقلابی ،درراستای ایجادیک رسانه پرقدرت ،لازم وضروری بوده ،وسرانجام می بایستی یک نفرویافردی دراین دنیا،اینگونه برخوردمی کرد،وشانس چنین برخوردی ،شامل کسانی می شدومی شودکه عضوگروه تندرنبوده ونیست وحتی شایدمنتقدسرسخت آن گروه،درچهارچوب وظایف تشکیلاتی نیزباشد.-دوماً:- سوق دادن رادیوتندر،به یک رسانه تبلیغاتی مثمرثمردرراستای اهداف مبارزاتی چه سیاسی ،چه فرهنگی ،به هرحال ومی بایستی ،ازنقطه ای وازمکان وجائی مختص شروع وآغازمی شد.چه باتعریف وتمجیدرفقادرگروه تندروچه بالحن عصبانی یک چریک فدائی خلق.- ....سوماً- مدت یک ماه است که درموردبرخوردشدیدمسئول .ک.خ.ا.ک دررادیوتندر،بارفقای مبارزدرآن گروه می گذرد.که باعث واکنشهای فراوانی هم ازطرف طرفداران - اعضای اصلی -مسئولین س.چ.ف.خ.ا._وبیشتراوقات ازطرف رفقائی که عضوسازمان مخفی ایران نبوده, شده است.شصت وپنج ایمیل دریافتی ازمشتاقان سایت کمیته شمال تقریباًیک سئوال مشابه داشتندوآن اینکه:

...بابرخوردآنگونه رفیق البرزآیانتیجه به نفع حکومت ننگین تمام نشد؟وسران حکومت ننگین ،ازاینکه یک رسانه مبارزه جو،دچارچنین کمبودهائی می باشد،خوشحال نشدند؟

درپاسخ کلی به مشتاقان وطرفداران کمیته شمال ،بایدبگوئیم که:

درددل،عقده های انباشته شده قلبی ،عصبانیتهاوخشم های انقلابی وآزادیخواهانه که در راستای بهبودی وحل معضلات ومشکلات یک جریان سیاسی عنوان شود،نه تنهاهیچ عیب وایرادی نداردکه چه بساکارسازترازهزاران اسلحه ایست که هزاران انقلابی ،بدست گرفته اند.بیشتراوقات یک حرف حساب شده ومنطقی وصدالبته اصولی ،ازصدای صداسلحه درحال شلیک (صدالبته)رساتروشنواتراست.رفیق مسيول .ک.خ.ا.ک .-به نوبه خوددرست دروسط شلیک مرئی ونامرئی اسلحه های رفقای تندر،چنین فریادی رابرآورد.حکومت ننگین نه تنهاازبیان کاستی هاوکمبودهای موجوددراین رسانه ،خوشحال نشد(البته قبل ازاین ماجرا،خوشحال وشادکه نبودبلکه به رقص وپایکوبی مستانه عربی،دینی،مذهبی هم می پرداخت)اماباپرخاش انقلابی یک رفیق درامرحل وفصل یک مشکل رسانه ای،حالادیگرحکومت ننگین ،زانوی غم وغصه راهم بغل کرد.باارائه راه حل کوچک وجزئی درحل مشکل رسانه ای ،مطمئن باشیدکه حکومت ننگین ،باتمام دارودسته های ارتجاعی اش بایدگورخودرابادستان خودبکنند.
چهارماً-مسئول .ک.خ.ا.ک عضورسمی انجمن پادشاهی ایران نبوده ونیست وچه بساحتی درچهارچوب فعالیتهای اعضای وابسته به این انجمن،انتقادات وشکایتهای های سرسخت وقاطعانه ای هم دارد.نه تنهاکمیته شمال ،که سازمان مخفی ایران ،هم هیچ دلیل موجه ائی جهت انکارگفتمانهای آن رفیق بارفقای تندرنداردچراکه رفیق مسئول بامجوزکامل ازطرف سه کمیته سازمان،وبه عنوان نماینده وسخنگوی س.چ.ف.خ.ا.بارسانه هاگفتگومی کندکه بدون اجازه آن کمیته هاهیچ رفیق چریک فدائی خلق نمی تواندباهیچ رسانه ای گفتگوکند.گفتگوی رفیق مسئول .ک.خ.ا.ک طی سه دفعه ،همواره ابتدابامذاکره رفقای مسئول در.س.چ.ف.خ.ا.به انجام رسید.ودرگفتگوی آخراین رفیق بارادیوتندر،هیچکدام اراعضای سازمان ،انتظارچنین برخوردی رانداشتیم جزهمان دورفیق دیگردر.ک.خ.ا.ک:(رفقا:شاهین وبهمن)که تازه آن رفقاهم تاکیدکردندکه می بایستی چنین برخوردی بااعضای گروه تندر،توسط یک خارج ازتندری،می شد.چه بساکه سرانجام توسط یک شخص غریبه ،که حتی تفکرات سیاسی هم نداشت ،این برخوردبعمل می آمد.
ماهم اعتقادداریم که باچنین برخوردهای خشمگینانه اما کاملاًانقلابی،شایدطرفداران ومشتاقان جنبش تندر،بخودآمده ،وباعملکردهای انقلابی خود،به(غریبه ها)فرصت ندهندکه چنین برخوردهائی جهت پیشرفت یک رسانه تبلیغاتی اماسیاسی وفرهنگی،بعمل بیاورند.
سران حکومت نجس وننگین آخوندی ،ازحل وبرطرف شدن مشکلات یک رسانه سیاسی چون رادیوتندر،مطمئن باشیدکه گورخودرابادستان خودخواهند کَند.

بادرودبه رفقای مبارزوآزادیخواه
کمیته شمال - ببرهای مازندران

____________________________

جهت پیشرفت رادیووتلویزیون تندرباآدرس زیرتماس بگیرید:

https://tondar.org/contact

or contact Mr. Jamshid Sharmahd
phone: ‎+1-818-921-7075
eMail: ‎info@tondar.org

No comments: