Saturday, October 2, 2010

مطلبی ازقبل:- رفیق پویان -مسئول کمیته شمال


چهارسال قبل

می توانیم براحتی تصمیمی دیگربگیریم


بنابراین درحال حاضرکه درکشوری چون امریکا نیززندگی می کنم وازلحاظ شرایط زندگی نیز هیچ کمبود وکم کسری ندارم:شغلی درخوروعالی ـ ماشینی زیرپا ـ خانه ای مناسب ودرخورــ برخورداری ازازادی کامل وبویژه بهترین فرصت جهت لذت بردن ازیک زندگی عادی و معمولی وبی دردسربه مانند کوروش صحتی وامیرعباس فخراوریا حتی به مانند علیرضا پهلوی وبالاترازانها ـ سیتی زن شیپ این کشورنیزشده ام واجازه حمل اسلحه رانیزدریافت نموده وخوشبختانه نیزمسلح هستم ــ براحتی نیزمی توانم دریکی ازدانشگاههای معتبرامریکا به ادامه تحصیل ورشته موردعلاقه خودم یعنی پزشکی وپابپای این رشته نیزبه ادامه تحصیل دررشته حقوق وعلوم سیاسی نیز بپردازم وسیستم موجود دردانشگاههای این کشورنیزبراحتی نهایت حمایت خودراخواهندکرد بویژه ازلحاظ مالی وپولی ـ بنابراین خیلی راحت واسوده می توانم بگویم گورپدرخلق وملت ایران وگوربابای کل ایران ـ به من چه که حزب الله چه بلائی برسر ملت می بیاورد؟ اصلا بگذاربیاورند؟خلایق راهرچه لایق؟چه اجباری دارم که سرمبارک خود رابرای مردمی بدرد بیاورم که نه می خواهند مبارزه کنند ونه دوست دارند که حکومت ننگین هرچه زودترازبین برود؟اصلا بسیارراحت وبی دغدغه می توانم بگویم ایتالله ها موجوداتی بیگناه وبی تقصیرهستند.وحکومت ننگین هیچگونه جنایت وقتل وکشتاروخیانتی رامرتکب نشده است.تا ازاین طریق منافع شخصی وخصوصی خود راحفظ کنم.
بله دوستان من نیزمی توانم بسیارراحت چنین تصمیمی رابگیرم.وحتی خودم راازمبارزات سیاسی نیزفارغ واسوده کرده وبه اسانی وراحتی نوشیدن یک لیوان اب ان راکناربگذارم.وبا این موقعیت ووضعیتی که دارم می توانم براحتی تصمیمی دیگرگرفته وبگویم که : چه اجباری دارم که به مبارزه مسلحانه دست بزنم ویا اینهمه اسایش وراحتی راول کرده ودرکوهها وجنگل های مثلامازندران ویا شهرهای کشور(دویدن راتجربه کنم )وجنگ
مسلحانه بکنم


مبارزه مخفی ومسلحانه


متاسفانه طی ده سال گذشته بسیاری ازنابکاران وحقه بازان سیاسی سعی وتلاش فراوانی رابخرج دادند تا باارائه تئوری ها ونظرات سردرداوروبی نتیجه خودمسیراصلی جنبش ومبارزات داخلی راازراه خارج وبه مانند سراسرزندگی خود به فسیل وسنگواره ای تاریخی مبدل سازند.درحالی که تاریخ بشریت سراسرگواه وشاهد وناظران بوده است که جنبش های داخلی درهرسرزمینی چه بخواهیم .چه نخواهیم به عنوان یک جبر تاریخی والبته کاملاطبیعی درشرایطی خاص ازلحاظ زمانی ومکانی رخ داده ومی دهد وبازچه بخواهیم وچه نخواهیم رخ خواهد داد
.................

دریک مبارزه مخفی گروهی وتشکیلاتی معمولاتعدادی ازافراد سیاسی باداشتن ودارابودن یک سری خصلت هاومنشهای سیاسی وایدئولوژیکی وحتی مذهبی ودینی که مخالف حکومت باشد:(دقت کنیدگروههای مذهبی که مخالف حکومت ننگین هستند)با طرح ریزی وبرنامه ریزی های دقیق وحساب شده واردفازعملیاتی ونظامی شده وباانتخاب مهره ها وافراد کلیدی ومهم وابسته به دم ودستگاههای اداری ونظامی دولت ــ انان رایکی یکی نابود می سازند.اینگونه گروهها درقبال کنش های بی ترحمانه ووحشیانه نیروهای سرکوبگروادم کشهای دولتی واکنشی دیگروبه مراتب کارسازترومفیدترازخودنشان می دهند.و درحین یک مبارزه مخفی ومسلحانه به جنگی روانی واعصاب خوردکن بادشمن نیزمی پردازند.افرادکلیدی ومهم وابسته به دشمن راابتدا تهدید وانگاه اگران نیروی دشمن به رفتارهای ضد انسانی وضد اجتماعی خود ادامه دادبلافاصله ان رانابود می کنند.نمونه بارزچنین مبارزه ونابودی افرادوابسته به دشمن را نیزمی توان به حدودا سه سال قبل درشیرازاشاره کرد

No comments: