Sunday, May 23, 2010

با یاد ونام رفقاو چریکهای مسلح کمونیست

با یاد ونام همه آن رفقای رزمنده وشجاع دل که با وجودوحضورخوددردل کوههای کردستان وحشت بزرگی رادردل کثیف حکومت نجس آخوندی بوجودآورده شبح کمونیست ایران رادرآسمان گلگون ایران زمین به پرواز در آوردند

یادونامشان همیشه وهمواره گرامی باد.
کمیته شمال - ببرهای مازندران


No comments: