Saturday, May 22, 2010

جنگ مسلحانه وجنبش عقب افتاده دانشجوئی

جنبش عقب افتاده دانشجوئی و
جنگ مسلحانه

با فروکش کردن جنبش به اصطلاح سبز که در اصل عصیان وشورش خلق ستمدیده ایران علیه حکومت نجس وننگین آخوندی بوده وتفاله های رژیم ددمنش مانند کروبیها و موسوی ها نیز بهانه ای بیش نبودندو دیدیم که بخش عظیمی ازاین شورش -شورش خلق و بخش کوچکی از آن به همان مزدوران رژیم مربوط می شدهمانطورکه می دانیم هرگزسگ پای صاحب خودراگازنمی گیرد همانطورکه سگان مزدوری چون موسویها وکروبی هاهرگزپاروی دٌم اربابشان نخواهند گذاشت.این دو مزدور جنایتکاربرای سرپانگهداشتن ولایت نجس ووقیح فقیه دست به هرعملی زده - می زنند وخواهندزد.هرچندکه دربین سران حکومت ننگین اسلامی - آخوندی خر همان خر است و تنها پالان خرعوض می شود.با آنکه دیگردردجالی های حکومت ننگین اسلامی به همراه مزدوران بی شخصیت و بی پرنسیبش شک وشبهه ای باقی نمانده اما جالب است که جنبش به اصطلاح دانشجوئی نیز دست کمی از جماعت هالو صفت و خل منش نداردچراکه خوشبختانه یا متاسفانه گویا دراین جنبش اصلاًفرد یا افراد باسواد وسیاسی دیگر وجود خارجی یا داخلی هم نداردچراکه هنوز چشم وامیدخودرابه دوشارلاتان و سگ گزمه دربارسیدعلی گدادوخته اند به همین دلیل و منظورهنوز دردانشگاهها دست به به اصطلاح اعتصاب واعتراض زده و
........................
براستی آیاجنبش اینچنینی دانشجوئی تا این حد ساده دل و هالو وخوش باوراست که نمی خواهد بداند وبفهمدکه با اینگونه تجمعات بی فایده وبی ثمرباعث شناسائی خودوافراد دیگرتوسط ماموران نجس اطلاعاتی و سربازان گ... نام امام بی غیرت زمان می شوندهرچندکه با شورش شجاعانه خلق قهرمان ثابت شد که در شرایط حاد فعلی وحاضر جامعه ایران دیگرهیچ نیازی به رهبران خود خوانده دانشجوئی که جای خود داردحتی به دانشجو نیز نیازی ندارد وچنین اعتراضات واعتصاباتی به همراه مسئولین موسوی نشان وکروبی نشان -می بایستی کشکشان را بساوندچهارسال قبل سازمان مخفی ایران در یک بیانیه اعلام کرد که جنبش دانشجوئی می بایستی تکلیف خود را با خودکشی خود مشخص کند امروزدرست به همان حرف خود رسیدیم چراکه بخشهای زیادی ازجنبش دانشجوئی با یک سری نمایشات مسخره وبچه گانه مثلاًسیاسی بخش زیادی از نیروهای فعال خودرابه همان سلاخ خانه وقربانگاهی می فرستد که مزدوران وخائنینی چون کروبی وموسوی طی سه ماه گذشته - فعالترین نیروهارا بدانجا ارسال کردند.جنبش عقب افتاده دانشجوئی هنوز نمی خواهد درک کند که جامعه فعلی ایران نیازی مبرم وشدید به نیروهای سیاسی مخفی و ازهمه مهمترنیازبه نیروی مسلح انقلابی و مردمی دارد که مخفیانه وزیرزمینی بزرگترین وجبران ناپذیرترین ومهلک ترین ضربه ها رابه پایه های اساسی حکومت نجس وننگین اسلامی - آخوندی وارد سازد صدالبته وخوشا به حال و روز و هزاران درود به آن نیروهائی که فریاد تنها ره رهائی جنگ مسلحانه را سردادند وبدان عمل می کنند که دراصل جایگاهی بس عمیق و محکم در دل مردم ودرایران گرامی آینده خواهند داشت
مرگ بر حکومت نجس اسلامی _آخوندی
تنها ره رهائی جنگ مسلحانه ست

کمیته شمال - ببرهای مازندران

No comments: