Wednesday, December 30, 2009

واتیکان :-مخفیگاه شیاطین :-اضافه شده به بخش اول: بخش ۱و۲

اضافه شده به بخش اول :بخش ۱و۲
___________________________


هموطننان گرامی
همانطورکه قبلااعلام کردیم چریک فدائی خلق رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورونماینده سازمان مخفی ایران دوهفته پیش دریکی ازشهرهای ایالت تگزاس بااتومبیل خودتصادف ومتاسفانه این تصادف باعث صدمات بدنی شدیدبه ایشان شدودرحال حاضررفیق البرزگرامی ازلحاظ درمانی وپزشکی به فیزیوتراپی هرروزه ادامه می دهند.طبق گزارش وخبرارسالی توسط رفیق بهمن ازاعضای کمیته خارج ازکشور-رفیق البرزازنظرسلامتی جسمی دروضعیت دردناکی بسرمی برندکه امید آن داریم هرچه زودترحال این رفیق زحمتکش ومبارزروبه سلامتی وبهبودی کامل پیش برود.

مقاله زیرنوشتاری ازاین رفیق گرامی می باشدکه قبل ازتصادف ایشان بدست مارسیدومابادرج این مقاله به صورت بخش بندی شده آن رادروبلاگ رسمی کمیته شمال - ببرهای مازندران به اطلاع عموم علاقه مندان به سازمان مخفی ایران می رسانیم

کمیته شمال - ببرهای مازندران
______________

لازم به توضیح است که مقاله نوشته شده توسط کمیته شمال - ببرهای مازندران به مخفیگاه واربابان شیاطین
باآدرس ایمیل این کمیته ارسال شده است .آدرس های مختلف مخفیگاه شیاطین درزیر موجودمی باشد.
_________________________
Contacts

Postal Address:

Libreria Editrice Vaticana
Via della Posta s/n
00120 Vatican City

or

http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/lev/docs_lev/en/contatti_en.htm

E-Mail:

Head Office and International Rights Department:
segreteria.lev@lev.va

Publishing Office: segred@lev.va

Orders and Shipping: diffusione@lev.va

Sales Office: commerciale@lev.va

Subscriptions: riviste@lev.va

Press Office: ufficiostampa@lev.va

International Bookshop John Paul II: libreriainternazionale@lev.va
International Bookshop Paul VI: libreriapaolosesto@lev.va

International Bookshop Benedict XVI: libreriabenedettosedicesimo@lev.va

______________________________________واتیکان :مخفیگاه شیاطین


نوشته:رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران

___________________________


.برای آنان که بادین- این افیون توده ها-مبارزه ای همه جانبه می کنند


.دین افیون توده هاومکمل جهالت ونادانی وحماقت انسانهاست

باتوجه به بحرانهای روبه رشدوفزاینده جهانی - بویژه ازابعاد-سیاسی -اقتصادی -که توسط سران وسرکردگان سیاسی وبیشترمواقع نیزازطریق دست نشاندگان ویابه گفته مامارکسیستهاوکمونیستها- توسط مزدوران امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکابرجوامع گوناگون تحمیل وتزریق می شودمتاسفانه وشوربختانه بسیاری ازمدعیان چپ وچپگرائی- تیرحمله های انتقادی خودراتنهامتوجه بخشی کوچک ازکلیت یک اندام غول آسای بین المللی یعنی امپریالیسم آمریکانشانه رفته وازبرخورد-رودررو-باکل اندام ومغزبحران سازجهانی طفره رفته ویاترس وواهمه ازخودنشان می دهند.بهانه کلی بسیاری ازمدعیان کمونیست ومارکسیست درامرفجایع غمناک انسانی وبشری درسطح بین المل به شکلی کاملابچگانه وکودکانه وصدالبته به شکلی تخیلی ورویایی تنهامختص به اماکنی چون ساختمان ضدبشری وضدانسانی وجنایتکارپنتاگون -کاخ سفید-اینتلیجنس سرویس وپارلمان انگلیس این استعمارگرپیرویاحتی اخیراًنیزمتوجه کاخ ورسای فرانسه ودههامحل ومکان شبیه آن خلاصه شده وبی هیچ تحقیق وبررسی درست وروشنفکرانه وبدون داشتن اطلاعات وآگاهی های علمی وفلسفی -این اماکن خرده پاوواسطه های اجرائی راعامل ومخل درنظم جهانی دانسته ومتاسفانه باداشتن اینگونه دیدگاههای ناآگاهانه وناشیانه -خودرادرسوسیالیسم تخیلی غرق وغوطه ورمی کنند.

هراتفاق ناگواروگوارائی که درسطح جهانی روی می دهدحرافان کمونیست ومارکسیست -انگشت اتهام رابه سمت عموسام نشانه می گیرند. بدون آنکه خودباوربه این نشانه گیری داشته باشند

همه ماکمونیستهاومارکسیستهای انقلابی به یک چیزکاملاواقف ودقیقابه آن آگاهیم وآن اینکه پایه گذاران مکتب کمونیسم ومارکسیسم- دین راعامل عقب ماندگی انسانهاوافیون بلامنازع توده هامعرفی کرده واگرماپیروان این مکتب سیاسی -اجتماعی -بخواهیم پایمان راازتئوریهاونظریات ارائه شده پایه گذاران این مکتب وفلسفه فراتربگذاریم بایدبگوئیم که دربرابرشیاطین دینی ودکانداران دینی بی هیچ ملاحظه وبی هیچ ترحمی می بایستی اسلحه کشیدوشلیک کرد.بدبختانه مردم ایران نیزطی سه دهه گذشته وبدلیل حاکمیت بیش ازحددستاربندان وعمامه داران دینی -مذهبی (متاسفانه) دربرخوردباهرنوع پدیده اجتماعی یاضداجتماعی به مانندانسانهای طلسم شده -انگشت اتهام ویاغیراتهام خودرامتوجه انگلستان کرده وهرکدام برای خودیک دائی جان ناپلئون کامل شده اند.ازدیدگاه این مردم گویااستعمارگرپیرانگلیس ویابعدازآن نیزدولت تروریست پرورآمریکاویادولت شیادوحقه بازفرانسه درکلیه حوادث ووقایع بین المللی وجهانی نقش اساسی وکلیدی راداشته وهمه کاره وسرکرده جهان وجهانیان بوده وهستندومتاسفانه وجودچنین طرزتفکروانگیزه غلط ونادرست باعث آن شده تاحتی کمونیستهاومارکسیستهای بی عمل وبی جربزه ایرانی -قلم فرسائی هائی نیزدراین زمینه بعمل آورده ودرامرخرافه پرستی - ناآگاهی ونادانی مطلق غرق ودست دکانداران دینی راازپشت ببندند.این فلسفه بافان بی مغزبی آنکه درک درستی ازکلیت یک اندام غول آساوخطرناک بین المللی وجهانی داشته باشندمتاسفانه جهت گریزوفرارازحقایق وواقعیتهای امروزی تنهابااتکابه بعضی گفتارهاوبیانات مارکس وانگلس ولنین ومائو-خودراازمعرکه مبارزه سیاسی -فرهنگی خلاص کرده وفرارمی کنند.مبارزه مسلحانه حال پیشکششان.بسیاری دیگرازخیالبافان ونظریه پردازان پروراج وحراف دیگری هم وجودارندکه دراین مورددست کمونیستهاومارکسیستهای رویایی وخیالباف راازپشت بسته اند.بدون آنکه لحظه ای فکرکنندویاکمی بیندیشندکه کلیه اربابان سیاسی -اقتصادی -فرهنگی جهان برای خوداربابی به مراتب قویترومستحکمترازخوداشته که کلیه بحرانهاوحتی تراژدیهای غمناک ودردآورانسانی رادرسطح بین المل باعث میشودوآن

(واتیکان جایگاه اربابان بزرگ وشیاطین دینی ست)


نگاهی به سیستم وروشهای کارسازاین هیولای خطرناک جهانی آنهم ازابعادمختلف دینی -سیاسی -فرهنگی -اقتصادی -نظامی ووو....جهت کنترل کلیه دادوستدهای اقتصادی -روابطهای سیاسی- فرهنگی بین ملتها-نفوذبی چون وچرادردرون جوامع آنهم ازطریق ابزارهای ضدانسانی وضداجتماعی چون(دین ویامذاهب)-ایجادباندهاوگروههای خطرناک مافیائی ازسطوح ودامنه کوچک تاکلان مافیائی چون دولتها- استعمارواستثمارخلقهای ستمدیده درجوامع ضعیف -ایجادجنگهای داخلی ازطریق ارائه سیستم وتزریق فرهنگ(ضدقبایل وطوایف)وحتی ایجادجنگ وجدلهای دینی ومذهبی مابین دکانداران خرافه پرست مسیحی واسلام وشیعه وسنی وبودائی وبهائیت وارتدوکس وکاتولیک وپروتستان وارمنی ومسلمان وکافروملحدویهودویهودی ستیزی وعرب وعرب ستیزی وصدهاکالاوجنس بنجل شده این چنینی وچه وچه وچه .....-کنترل باندههاوگروههای خطرناک مافیائی ازنوع قاچاقچیان موادمخدرواسلحه وآدم ربائی وترورهای ددمنشانه وضدانسانی علیه مخالفین خودویاترورروشنفکران وآزاداندیشان ضددین ولائیک وآتائیست-ودرنهایت ایجادبحرانهای ضدملی وضدنژادی - وتزریق معضلات خطرناک اجتماعی دردرون ملیتهاوسرزمینهای دیگرجهت پیشبردکلیه اهداف وسوء قصدهای ددمنشانه -تاآنجاکه جهت دست یابی به نیتهاوآرزوهاوآمالهای ضدبشری وکاملاشیطانی خود-دولتهای مزدوروسگ گزمه های حلقه به گردن ودست آموزخودچون امپریالیسم آمریکارابه جان مزدوردیگرش -دولت عراق یاهمین دولت عقب مانده وددمنس فاشیستی -مذهبی ملایان حاکم برایران وامثالهم انداخته وجهت ایجادچنین بحرانهای ضدانسانی حتی ازچیدن توطئه ودسیسه چون حمله های وحشتناک تروریستی به اماکن ومحل سکونت بی گناهان ویابرجهاوآسمانخراشهانیزکوتاهی بعمل نیاورده ودریغ نمی کند.که چنین بحرانهاویاتراژدیهای کوچک اعمال ورفتاریست که واتیکان بی ترحم وبی شرم وحیاباددمنشی ووحشیگری کامل ازطریق مزدوران بی چون وچرای خودچون دولتهای آمریکاوانگلیس وفرانسه به سرانجام می رساند.البته قرارنیست که این(ارباب اربابان وپدرشیاطین بحران ساز)-چهره وماهیت اصلی خودرادرهمه سیاستهاویاتوطئه های ویرانگراجتماعی بطورآشکاروبارز-نشان دهدبلکه جهت دست یابی به اهداف شیطانی ازصدهاشاگرددست آموزواهلی شده استفاده وهرکدام اززیردستان خودرابرمبنای خواسته های متفاوت ومناسب آن اهداف بکارمی برد.رام شده ترین واهلی ترین شاگردی که به مراتب یشترازدیگران برای(ارباب شیاطین)سودوبهره دهی های کلان سیاسی -اقتصادی- فرهنگی -وبیشتراوقات نیزنظامی می دهدیکی همان امپریالیسم جهانی وبنگاههای وابسته به آن ودیگری دولت انگلستان می باشد که این دومزدور-بی چون وچراو وابسته درکلیه رفتارهای حرامزادگی -دست همه مزدوران وابسته به واتیکان راازپشت بسته وبه همه آنان گفته اند....زکی
واتیکان که زمانی(مخصوصاًبعدازشکست فاشیسم ونازیسم هیتلری)مکان ومخفیگاهی امن ومطمئن برای جنایتکاران فاشیستی چون ژنرالهاوافسران وفرماندهان فراری گشتاپو-اس.اس -جنایتکاران اردوگاه آشویتس بود?-تاآنجاکه حتی سران جنایتکارفاشیستی جهت فرارازچنگ انتقام جهانیان توسط پاپهاوکشیشهای کله گنده واتیکان مدارک شناسائی معتبروویزاوروادیدجهت ترددآزاددریافت می کردند?.همان واتیکانی که درابتدای ظهوروپیدایش فاشیسم هیتلری وفاشیسم موسولنی نه تنهادست اتحادودوستی وبرادری رابه سوی آنان درازودرامرکشتاروقتل عام دههاهزارانسان بیگناه وازجمله درقتل عام هزاران کمونیست ایتالیائی وفرانسوی وآلمانی ویوگسلاویائی ولهستانی ووو...سنگ تمام گذاشت بلکه بعدازپایان جنگ جهانی نیزنه تنهاکلیه جنایتکاران فاشیستی آلمان وایتالیارادردامان خودمحافظت ومواظبت بخرج دادکه حتی به عنوان مغزمتفکروارباب همه جنایتکاران ضدبشری ورهبربلامنازع کلیه گروههاوباندهای خطرناک ضداجتماعی وضدانسانی نیزشد.وبه واسطه گردآوری وجمع آوری نابغه هاومغزهای متفکرفاشیستی ونئونازیسم نوظهوردریکجاوباارائه وترویج وتبلیغ وتزریق انواع واقسام افیون توده هاچون دین ودین سالاری ومذهب ومذهب گرائی -بطورآهسته وتدریجی بساط امپراطوری وحشتناک سیاسی -دینی - فرهنگی خودرادرسراسرجهان گسترش وبرای هرکدام ازدست پرورده هاوسگ گزمه های قدرقدرت خوداربابانی تعیین ومشخص کرده وشروع به چاپیدن واستثمارنیمی ازجهان نمود.


واتیکان:ارباب وخدای شیاطین آمریکا


ارباب شیاطین جهت استیلای کامل برتاروپودملیتهاوجوامع دیگربه انواع واقسام ابزاروآلات ووسایل مدرن وجدیدنیازداشت .نفوذبی حدومرزبه درون دم ودستگاههاوسیستمهای قانونی یک کشورجهت تعیین یاتکذیب یک سیستم دولتی یاحکومتی -ادامه بقایانابودی یک دولت به طرقهای مختلف - ابتداباخرج ومصرف میلیاردهادلار(توسط اربابان بزرگ شیاطین چون پاپهاوکاردینالها)آغازشد.واتیکان جهت بنیانگذاری یاشروع هردسیسه وتوطئه دست به هراقدامی زدوبرای هراقدام خودچه شکست پذیروچه شکست ناپذیرپولهای کلانی راخرج وپابپای هراقدام نیزپشتوانه ومحافظینی رااستخدام وتحت چمبره مافیائی- دینی خوددرآورده وباعلم کردن کالای بنجل وقرون وسطائی به نام:(کاتولیکیسم -ومسیحیت) -بساط مافیائی خودراگسترش بطوری که حتی دولت وکشوری به نام آمریکااین ابرقدرت امپریالیسم نیزافساربردگی وسگ گزمه گی خودرابدست واتیکان سپرد.سرزمین آمریکافارغ ازآنکه جایگاه وزادگاه بسیاری ازافرادوانسانهای آزاداندیش وضددین بوده ازطرفی دیگرزادگاه بسیاری اززالوصفتان وددمنشان تاریخی چون رونالدریگانها وجورج بوش هاویاسرشناسان احمق وبزدلی چون جیمی کارترها وسیدباراک حسین اوباماهای دیوانه نیزمی باشدکه بی هیچ تعریف وتشریحی قلاده وافساربردگی خودرابدست پاپهاوکاردینالهاسپرده طوری که بدون اشاره اربابان شیاطین -حق نوشیدن یک لیوان آب رانیزندارند
گسترش روزافزون اماکن ومحل های پرواضح مملووسرشارازتوطئه ودسیسه های شیطانی چون :کلیساهای کاتولیکی- نهایت بهره جوئی وسوء استفاده های شدیدازبیسوادی وجهالت مردم احمق آمریکاوچپاندن دین این موادمخدروبراستی افیون توده هادردرون مخیله ومغز وروح جماعت خرافه پرست آمریکاازطریق اینگونه اماکن شیطانی باعث نفوذگسترده باندهای خطرناک واتیکان حتی بدرون دم ودستگاههای پیچیده وسردرگم دولت آمریکامانند:سنای آمریکا-سازمان تروریستی سی .آی .ای - مافیای بی شخصیت وبی پرنسیب اف بی .آی وازهمه مهمترباعث نفوذدرارتش جنایت پیشه آمریکاواکثربنگاههای سیاسی -فرهنگی اقتصادی -وتبلیغاتی وابسته به امپریالیسم شده ودرحال چاپیدن مال واموال مردم خرافه پرست آمریکاوکشیدن شیره این ملت کورذهن می باشد.اربابان شیطانی واتیکان جهت اداره کامل جامعه مثلاً ثروتمندآمریکا-بویژه میلیونرها ومیلیاردرهای آمریکائی خرافه پرست انواع واقسام قوانین مخصوص خودرابکاربرده وبرای هربخشی از بنگاههای وابسته -اربابان ورهبران مافیائی وجنایتکاری راتعیین وبرای هربخش نیزوظایف مختص خودراتثبیت کرده بطوری که اگردرامرسودرسانی های فرادولتی وکلان بامشکل ودردسرخاصی مواجه شدهیچ کسی نمی داندکه ازکجاسرچشمه گرفته وهیچ قانونی نیزنمی تواندباابزارهای مثلاًقانونی ودولتی که دراختارداردپیگیرقضیه شده ویابخواهدوبتواندکسی راموردمآخذه وتحت تعقیب قراردهدچراکه سرانجام سرنخ وافساراصلی قضایادردست کسی است که بی چون وچراعضوسازمان جهنمی وتروریستی سی. آی .ای بوده وافساروقلاده این سازمان ضدانسانی نیزدردستان فاشیستها ونئونازیستهاوراسیستهای چمبرزده درواتیکان می باشد.تسلط واستیلای سازمان مافیائی تروریستی سی .آی .ای درسطح جامعه ننگ آوروجهنمی شده آمریکاتا بدانجاگسترش یافته که این سازمان هرغلطی که دلش خواست انجام می دهد.پشتیبان وحافظ ویاری دهنده این سازمان افسارگسخته وبی شرم وحیا آنقدرقوی وپرزوروقدرتمنداست که نه تنهاازطریق مجاری های دولتی وازطریق قوانین بربرمنشانه وقرون وسطائی دولت آمریکابه چاپیدن ودزدیدن حق وحقوق محرومان وفقیران وبدبخت بیچاره های آمریکااقدام می ورزدکه بایک اشاره چشم وابروی ارباب خون آشام خود-یک دولت وحتی یک رئیس جمهوررابیست وچهارساعته تعویض وحتی ترورفیزیکی نیزمی کند.دراصل سازمان تروریستی ومافیائی سی .آی .ای به عنوان نماینده تام الاختیاراربابان شیطانی واتیکان -کنترل افساروقلاده صدهاباندوسازمان وگروه ونهادهای سیاسی -فرهنگی -اقتصادی -نظامی -دولتی وغیردولتی وخصوصی -درجامعه آمریکارادردست داشته واداره می کند.دربخشهاونهادهای دولتی چون ارتش آمریکاکه این نهادنظامی نیزبرای ردگم کردن وسردرگم کردن افکارعمومی مردم عقب مانده وخرافه پرست آمریکابرای خوددم ودستگاههای عریض وطویلی ایجادکرده وصاحب آن می باشد-اف .بی .آی که مزدوروبرده بی چون وچرای سازمان تروریستی وتروریست پرور-سی .آی .ای بوده وهست که برای خودانواع واقسام باندهاوگروههاوسازمانهای تروریستی -قاچاق موادمخدر-قاچاق اسلحه وخریدوفروش انواع واقسام اطلاعات سری وغیر سری - باندهای آدم ربائی وکلان باجگیرومفتخوراماکاملاًمسلح وجنایتکاروباندمخصوص تبهکاران وجنایتکاران خطرناک اجتماعی آنهم ازملیتهای مختلف راتربیت وآموزش داده ودراختیارخودداردکه این نهادپلیسی -امنیتی امادولتی باآن دم ودستگاههای عریض وطویل خودبخشی بسیارکوچک وریزه میزه از یک تارعنکبوتی وحشتنا کی ست که اربابان شیاطین درواتیکان دراختیارنماینده تام الاختیار خودیعنی سازمان ضدانسانی وضدبشری سی .آی. ای گذاشته تادرچاپیدن وغارت ثروتهاومنابع پول سازسرزمین آمریکاوریختن تریلیاردهادلارآمریکائی درجیب اربابان شیطانی لمیده درواتیکان- این سازمان جهنمی هرغلطی که دلش خواست بکندوانجام دهد.
چاپیدن مردم احمق وخرافه پرست آمریکاازطریق بیمه های اجتماعی - ادارات آموزشی وپرورشی - کارتهای اعتباری وبانکی وغیربانکی (کردیت کارت)-دزدیهای آشکارازطریق ارسال قبض های مخاراتی -اینترنت - تلفن های همراه - انواع واقسام بیمه های درمانی وغیردرمانی -دزدیهای حقیقتاجنایتکارانه ازطریق بخش دندان پزشکی که هیچ شخصی نمی تواندحریف دندان پزشکان این تحصیلکردگان مغزخرخورده وبی وجدان وبی شخصیت شود-زوروزورگوئی آنهم بااستفاده اززوراسلحه جهت چپاندن ازطریق قبضی به نام جریمه های ترافیک وراهنمائی ورانندگی به بخش عظیمی ازمردم وقشربیچاره شده آمریکاتوسط کثیفترین ونجس ترین موجودات ضدانسانی به نام پلیسهای مسلح جاده هاکه حتی امروزه جانوران وحیوانات نیز این بخش متحجروعفب مانده رادربین خودراه نمی دهندو-دزدیهای کاملاًمافیائی ازطریق دادگاههای فاشیستی- مذهبی آمریکائی آنهم به ریاست نجس ترین نئونازیستها راسیستها و(ردنکهای) بی شخصیت آمریکائی -ووو..صدها راه دیگرجهت دزدیهای دولتی وقانونی ...راههائیست که ماهانه میلیاردهادلارراازطریق سازمان های مخوف پلیسی -امنیتی به جیب اربابان واتیکانی سرازیرمی شود.ودراین چاپیدن هاوغارتهاوچپاولهای حال دولتی یاغیردولتی و مافیائی هیچکس بدون اجازه نماینده تام الاختیارواتیکان درآمریکایعنی سازمان حرامزاده سی. آی .ای حتی اجازه نوشیدن یک لیوان آب رانداشته که درغیراین صورت توسط سی .آی .ای بی رحم- ترورشخصیتی که جای خوددارد-ترورفیزیکی ونیست ونابودخواهدشدچیزی که درنهایت اربابان شیطانی ازسازمان خطرناک ومافیائی خودتنهاوفقط درکشورپهناورآمریکامی خواهند.
ایجادرعب ووحشت وترس درسراسرآمریکاجهت حکمرانی وحکم فرمائی دین قرون وسطائی کاتولیکیسم به خدائی پاپ بندیک دیوانه وروان پریشان .
مکانهائی تحت عنوان کلیساهای کاتولیک درآمریکابه ریاست بخش عمده ای ازکشیشان وپدران ددمنش روحانی وربانی که هرکدام علاوه برداشتن هنرهاواستعدادهای خلاق درزمینه های مختلف حقه بازی -شیادی -کلاهبرداری - دروغبافی های بی حدومرز-ترویج وتبلیغ انواع واقسام خرافات تحت پوشش دین ودین بازی آنهم بااسم ونام یک شخص کون برهنه وبی اصل ونسب وبی پدربه نام عیسی مسیح ...هنرهای درخشانی نیزدرامرجاسوسی وتربیت جاسوسان وخبرچینان وچماقداران ویافتن جاهل ترین واحمق ترین افرادجامعه برای خدمتگذاری به سازمان جاسوسی -تروریستی سی .آی .ای. دارندچراکه نوددرصدازاینگونه کشیشان وپاپاسهای آس وپاس وولگردخودازجاسوسان وماموران سازمان تروریستی سی .آی .ای می باشنددریک هماهنگی واتحادعملی واحد-فرهنگ ننگ آوروقرون وسطائی کاتولیکیسم به خدائی (نماینده اربابان شیطانی یعنی پاپ بندیک - این شیطان زاده بعدازپاپ جان پل دوم)رادرسطح جامعه آمریکاتبلیغ- ترویج- تزریق -وگسترش داده وازطرقهای مختلف -بودجه های کلانی راصرف وخرج کرده تاازسوی دیگردرآمدهای کلانی که تنهاباآمارنجومی می توان آن راحساب کردبه سوی جایگاه شیاطین بزرگ روانه می کنند


باایجادشبکه هاوباندهای خطرناک ضداجتماعی وضدانسانی اینچنینی - اربابان شیاطین بزرگ درواتیکان -آن چنان بساط امپراطوری وحشتناک خودرادرسطح جامعه آمریکاگسترش داده اندکه حتی روان پریشانهای دیوانه -دیوانه دیوانه چون آقای سیدحسین باراک اوباما_این تروریست مسلمان دورگه نیز نمی تاندبدون اجازه یکی ازاین محافل تبهکاروابسته به واتیکان حتی بگوزدویابه دست شوئی برودیاحتی باهمسرهرجائی خودهمبسترشودکه دراین موردکاتولیکسم قرون وسطائی تنهاوفقط ازابزاردین -این کثیفترین -این نجسترین -این مخرب ترین ماده مخدره وافیون بی چون وچرای توده هاومردمان احمق ونادان ونا آگاه وجاهل آمریکانهایت استفاده راکرده وبرکلیت مغزوروح جامعه خرافه پرست آمریکاحکومت می کند.
ماکمونیستها-مامارکسیست -لنینیستها-مابی دینهاوضدخدایان -ماآتائیستها_شوربختانه ومتاسفانه سالهای سال است که بدون هیچ تحقیق وبررسی همه جانبه وفراگیر-بدون هیچ منطق وفلسفه سیاسی آنهم بدون پشتوانه های علمی وواقعی - هرنوع بحران ومعضلات اجتماعی وبعضاًنیزفراملیتی وبین المللی رابااستنادبه بیانات وگفتارهای پایه گذاران مکتب مارکسیسم -لنینیسم تنهادردخالت امپریالیسم وبنگاههای وابسته به آن خلاصه کرده وصدالبته به مانند شاگردان ابتدائی ودبستانی درموردهرنوع پدیده های مخرب اجتماعی انشا هائی نوشته ودرمقابل اندام غول آسای شیطانی دین داران قرون وسطائی واربابان شیطانی چون واتیکان -ابتدانوشتارهای خودرانشخوارکرده وآنگاه بابی پرنسیبی کامل تحویل قشرعظیمی ازستمدیدگان ومحرومان جهان دادیم که دراین موردجامعه رو به زوال وپوسیده کمونیسم ایرانی مقام ورتبه اول رابه خوداختصاص داده است.جامعه کودکانه وبچگانه کمونیسم ایران درامربرخوردورودرروئی باامپریالیسم جهانی به سرکردگی واتیگان -آنقدرناشی وناآگاه وبی تجربه تشریف دارد که هنوز(الف) رااز( ب )تشخیص نداده وتنهابااتکابه خواندن ومطالعه بسیارسطحی ازبیانات وگفتارهای مارکس وانگلس ولنین بلافاصله پرفسورشده وبی درنگ درسوسیالیسم تخیلی غرق وغوطه ورشدندبدون آنکه برای لحظه ای کوتاه اندیشه کرده وبه خودزحمت بدهند که کمی بافکرخودکلنجارروندکه معضل اصلی بحرانهای جهانی نه امپریالیسم آمریکاباآن ارتش جنایتکارش -که مشکل اساسی ازجای دیگراست.وبدون آنکه بداننداین غول امپریالیسم برای خودارباب وخدائی داردکه افساروقلاده سگ گزمگی خودرابدست آن داده است.


واتیکان ارباب شیاطین بزرگ وجنگ ادیان


اربابان شیاطین باآن دامنه وسیع امپراطوری وحشتناک خودکه هرروزه خون دههاهزارانسان بیگناه رامی نوشندبرای ایجادهرنوع بحران یابی نظمی درجهان امروز-ازابزارووسایل مخصوص همان بحران استفاده می کند.سگ گزمه کوچک امپریالیسم یعنی آمریکاباآن همه دم ودستگاههای عریض وطویلی که شرح داده شدبنوبه خودبعنوان سگ زنجیری استعمارپیر-یعنی انگستان به حساب می آیدبااین تفاوت که این کفتاروحشی ودرنده می بایستی درچهارچوب تجاوزات نظامی وعربده کشی های سیاسی نقش خودرادرعرصه های مختلف بین المللی ایفاوبایدنیزپیروزازآن بیرون درآیدوانگلستان یعنی اربابی که اربابان بزرگ درواتیکان برای امپریالیسم آمریکاتعیین کرده اند.(اربابی زیردست اربابی دیگر).امامهمترین واساسی ترین ابزاری که واتیکان ازآن درجهت استیلاوبه چنگ آوردن یک جامعه -بویژه جوامع عقب مانده وبیسواد-نهایت استفاده رامی بردکاربرد ابزاری به نام دین ومذهب وآنگاه(جنگ ادیان ومذاهب)آنهم بشکلی وحشیانه وددمنشانه بوده ودراین راستاازهمه دم ودستگاههای تبلیغاتی وفرهنگی موجوددرهمه سطوح وسیع امپراطوری مافیائی وجهانی شده) خودمخصوصاازطریق سیاستهای انگلیسی بابراه انداختن این جنگ -یک جامعه حتی یک جامعه سالم راباشدت تمام به گه ولجن می کشاندکه جامعه فعلی آمریکادردنیای امروزی دراین مورددرمقام اول -خوداستعمارگرپیردرمقام دوم وکشوربی سروته ئی بنام فرانسه درمقام سوم وخودایتالیاکه جایگاه اصلی شیاطین بزرگ دینی ست درمقام چهارم می باشدکه البته جنگ ادیان دراین سرزمینهابصورت آرام وکاملاًزیرزمینی وبی سروصداودرمابقی سرزمینهاوکشورهای دیگرچون کشورهای ضعیف وفقیرآفریقائی -آسیائی وعربی که تنهابعنوان جوجه مزدوران وابسته به اربابان بزرگ هستندبه صورت کاملاًوحشیانه ومسلحانه وبه همراه قتل عام یکدیگر.

واتیکان این خداوارباب شیاطین درامربراه انداختن جنگ ادیان ومذاهب ازابزاروسگ ومبلغ فرهنگی -سیاسی خودیعنی انگلستان استفاده می کندوخوب می دانیم ومی بینیم که درهرجامعه ای که سگهاوکفتارهای وحشی ودرنده با اسم ونام ادیان ومذاهب ازمسیحیت واسلامیت گرفته تایهودیت وبودائیسم وارمنی گری -مسلمان بازی- وشیعه وسنی وهندوئیسم وصدههانجاست وکثافت ایست وایسم دیگربه جان هم افتاده وهمدیگرراتکه و پاره کرده ومی درندبلافاصله پای مزدوری بزرگ وکلان به نام انگلستان درمیان می باشد.

شایدبه همین دلیل است که ملت ایران دربرخوردبانام انگلستان-هرکدام برای خوددائی جان ناپلئون وحتی بدترازآن شده اند.

No comments: